Đại lý phân phối Atos

Đại lý phân phối Atos, nhà phân phối atos, xy lanh atos, van điện từ atos

RZMO-P1/010/210  RZMO-P1/010/315  RZMO-P1/010/100  RAMO-P1/010/350  AGMZO-A-010/210  DHZ-0631/2PE  DHU-0631-220  DLOH-3A-U/7  DHI-075/12/WP DLOH-3C-U/20     MAP-080/20   MAP-320/20   

DHI-0610/A-X 230/50/60AC,DHI-0610/A-X 24DC 23,DHI-0610-X 110/50/60AC,DHI-0610-X 230/50/60AC 23,DHI-0610-X 24DC,DHI-0611/A-X 24DC 23,DHI-0611/FC-X 24DC 23,DHI-06119/A-X 24DC 23,DHI-0611-X 24DC 23,DHI-0612/A-X 24DC,DHI-0613/A-X 24DC 23,DHI-0613/WP-X 230AC,DHI-0613-X 230/50/60AC,DHI-0613-X 24DC,DHI-0614-X 24DC,DHI-0616/A-X 230/50/60AC,DHI-0618/A-X 24DC 23,DHI-0630/2/A-X 230/50/60AC 23,DHI-0630/2/A-X 24DC 23,DHI-0630/2-X 24DC,DHI-0631/1/2/A-X 24DC,DHI-0631/2/A-IX 24DC,DHI-0631/2/A-X 110/50/60AC 23,DHI-0631/2/A-X 230/50/60AC 23,DHI-0631/2/P-X 24DC,DHI-0631/2/WP-X 12DC 23,DHI-0631/2/WP-X 220DC 23,DHI-0631/2/WP-X 230/50/60AC,DHI-0631/2P/A-X 24DC,DHI-0631/2P-X 24DC,DHI-0631/2-X 230/50/60AC,DHI-0631/2-X 110/50/60AC,DHI-0631/2-X 220DC   DHU-0631-220   SP-COUR-24DC   SP-COI-110/50

DHI-0631/2-X 24DC,DHI-0632/2/A-X 230/50/60AC 23,DHI-0632/2/A-X 24DC 23,DHI-0632/2-X 230/50/60AC,DHI-0632/2-X 24DC 23,DHI-0639/C-X 24DC 23,DHI-0670-X 24DC 23,DHI-0671/A-X 24DC,DHI-0671/FC-X 24DC 23,DHI-0674-X 24DC 23,DHI-0701/2-X 110/50/60AC,DHI-0710/WP-X 24DC 23,DHI-0710-X 230/50/60AC,DHI-0710-X 24DC,DHI-0711-X 24DC,DHI-0711-X 110/50/60AC 23,DHI-0711-X 230/50/60AC,DHI-0713/1-X 230/50/60AC,DHI-0713/WP-X 12DC 23,DHI-0713/WP-X 230/50/60AC 23,DHI-0713/WP-X 24DC 23,DHI-07139-X 24DC 23,DHI-0713P 24DC,DHI-0713-X 110/50/60AC,DHI-0713-X 230/50/60AC,DHI-0713-X 24DC,DHI-0713-X 24DC 23/PE,DHI-0714/WP-X 230/50/60AC,DHI-0714/WP-X 230/50/60AC 23/PE,DHI-0714-X 230/50/60AC,DHI-0714-X 24DC,DHI-0715/FI/NC-X 24DC,DHI-0715-X 24DC, DHI-0716-X 24DC,DHI-0717-X 24DC,DHI-0718-X 230/50/60AC,DHI-0718-X 24DC,DHI-0750/2-X 24DC,DHI-0751/2/FI/NC-X 24DC 23,DHI-0751/2/FI/NO-X 24DC 23,DHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC,DHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC 23/PE,DHI-0751/2/WP-X 24DC,DHI-0751/2-X 110/50/60AC 23,DHI-0751/2-X 230/50/60AC,DHI-0751/2-X 24DC,DHI-0630/2/A-X 24DC 20,DHO-0631/2/A-X 24DC 20,DHO-0631/2/L1-X 24DC 20,DHO-0631/2-X 24DC,DHO-0639/O-X 24DC 20,DHO-0710-X 24DC 20,DHO-0711-X 24DC,DHO-0713-X 24DC 20,DHO-07191-X 24DC,DHO-0750/2-X 24DC 20

E-MI-AC-01F   E-BM-AS-PS-01H     E-ATR-7/400   E-ME-AC-01F  W-BM-AS-PS-01H,  E-ME-AC-05F    E-BM-AC-01F

E-BM-AC-01F,E-BM-AC-011F/I,E-BM-AC-01F/RR,E-BM-AC-01F 11/2,E-BM-AC-01F 11/3,E-BM-AC-01F/RR 11/1,E-BM-AC-05F 11/3,E-BM-AC-05F 11/4,E-BM-AC-05F/RR 11/3,E-K-11B,E-K-32M,E-K-32P,E-ME-AC-01F 20,E-ME-AC-01F 20/1,E-ME-AC-01F 20/2,E-ME-AC-01F 20/3,E-ME-AC-01F 20/4,E-ME-AC-01F 20/6,E-ME-AC-01F

20/A1,E-ME-AC-01F 20/A2,E-ME-AC-01F 20/A4,E-ME-AC-01F/4R-4 20,E-ME-AC-01F/4R-4 20/2,E-ME-AC-01F/4R-4 20/3,E-ME-AC-01F/4R-4 20/6,E-ME-AC-01F/I 20,E-ME-AC-01F/I 20/2,E-ME-AC-01F/I 20/4,E-ME-AC-01F/I 20/6,E-ME-AC-01F/RR 20/4,E-ME-AC-01F/RR 20/A2,E-ME-AC-01F/RR-4 20,E-ME-AC-01F/RR-4 20/3,E-ME-AC-01F/RR-4 20/6,E-ME-AC-01F-4 20/2,E-ME-AC-05F 20,E-ME-AC-05F 20/2,E-ME-AC-05F 20/3,E-ME-AC-05F 20/4,E-ME-AC-05F 20/A3,E-ME-AC-05F/4R-4 20/3,E-ME-AC-05F/4R-4 20/4,E-ME-AC-05F/I 20,E-ME-AC-05F/I 20/3,E-ME-AC-05F/I 20 /4,E-ME-AC-05F/RR 20,E-ME-AC-05F/RR 20/3,E-ME-AC-05F/RR 20/4,E-ME-AC-05F/RR-4 20/3,E-ME-AC-05F/RR-4 20/4,E-ME-AC-05F-4 20/3,E-ME-AC-05F-4 20/4,E-ME-K-PID,E-ME-L-01H 40/DL17SA,E-ME-L-01H 40/DL26SB,E-ME-L-01H 40/DL27SB,E-ME-L-01H 40/DL27SB,E-ME-L-01H 40 /DL27SB,E-ME-L-01H 40/DL35SB,E-ME-L-01H 40/DL67SA,E-ME-L-01H 40/LQ22SA,E-ME-L-01H 40/LQ32SA,E-ME-L-01H 40/DL27SB,E-ME-L-01H 40/PCNNSA,E-ME-L-01H/DL27SB,E-ME-L-01H/I 40/LQ32SA

LIDA-1/F,LIDA-1/WP,LIDA-2/F,LIDA-2/WP,LIDA-3/F,LIDA-3/WP,LIDB-1/F,LIDB-1/WP,LIDB-2/F,LIDB-2/WP,LIDB-3/F,LIDB3/WP,LIDEW-1/F,LIDEW-1/E,LIDEW-1/WP,LIDEW-2/F,LIDEW-2/E,LIDEW-2/WP,LIDEW-3/F,LIDEW-3/E,LIDEW3/WP,LIDBH-1/F,LIDBH-1/E,LIDBH-1/WP,LIDBH-2/F,LIDBH-2/E,LIDBH-2/WP,LIDBH-3/F,LIDBH-3/E,LIDBH-3/WP

DKE-1631/2 24DC  DKER-1711,DKE-1713-X 24DC ,DKE-1618-SP666-24DC ,DKE-1718-X 24DC DKE-1631/2-X 24DC

DKE-1713-X24DC DKE-1711-X 24DC   DKE-1710-X 24DC  DKE-1630/2-X  DKER-1631/2 DKER-1751/2  DKE-1631/2-X24DC+SP667  DKE-1611-X 24DC DKOR-1611/A-X 24DC,DKOR-1631/2-X 24DC,DKOR-1671-X 24DC,DKOR-1710-X 24DC 10,DKOR-1711/L-X 24DC 10,DKOR-1711-X 24DC 10,DKOR-1713-X 24DC,DKOR-1714-X 24DC 10,SDHI-0631/2 SDHI-0631/2/A-X 24DC,SDHI-0631/2-X 24DC,SDHI-0639/C-X 24DC 23,SDHI-0639/O-X 230/50/60AC 23,SDHI-0639/O-X 24DC,SDHI-0710-X 230/50/60AC 23,SDHI-0711-X 12DC 23,SDPHI-2711/1/D-X 24DC 31,SDPHI-2711/D-X 24DC,SDPHI-2713/D-X 24DC,SDPHI-2713-X 24DC,SDPHI-27191/D-X 24DC,SDPHI-3631/2-X 24DC 53,SDPHI-3711/1/DE-X 24DC,SDPHI-3711/1/D-X 24DC,SDPHI-3711/1/E-X 24DC,SDPHI-3711/DE-X 24DC,SDPHI-3711/D-X 24DC,SDPHI-3713/E-X 230/50/60AC 53,SDPHI-3713/E-X 24DC 53,SDPHI-3713-X 24DC 53,SDPHI-3714/8/DE-X 24DC,SDPHI-3714/8/E-X 24DC,SDPHI-3714/DE-X 24DC DPHI-1614/AD-X 24DC,DPHI-1631/2/DE-X 24DC,DPHI-1711/D-X 24DC 40,DPHI-1713/DH-X 24DC,DPHI-1713/D-X 230/50/60AC,DPHI-1713/D-X 24DC 40,DPHI-1713-X 24DC,DPHI-2611/DS-X 24DC 31,DPHI-2611/D-X 24DC 31,DPHI-2613/AD-X 24DC 31,DPHI-2613/A-X 24DC 31,DPHI-2613/D-X 24DC 31,DPHI-2613-X 24DC,DPHI-2630/2/E-X 24DC 31,DPHI-2631/2/A-X 24DC 31,DPHI-2631/2/D 24DC 31,DPHI-2631/2/DH9RWP-X 24DC 31,DPHI-2631/2/D-X 24DC 31,DPHI-2631/2/E-X 24DC,DPHI-2631/2/FI/NC-X 24DC 30,DPHI-2631/2-X 24DC 31,DPHI-2671/DS-X 24DC 31,DPHI-2701/DH-X 24DC 31,DPHI-2701/R-X 24DC 31,DPHI-2711/DS-X 230/60AC 31,DPHI-2711/D-X 230/50/60AC,DPHI-2711/D-X 24DC,DPHI-27116-X 24DC,DPHI-2711-X 24DC,DPHI-2713/D-X 24DC,DPHI-2713-X 24DC,DPHI-2716/H9-X 24DC,DPHI-27193/HWP-X 24DC 31,DPHI-2751/2/D-X 24DC 31,DPHI-2751/2-X 24DC 31,DPHI-3630/2/D-X 24DC 53,DPHI-3631/2/E-X 24DC,DPHI-3631/2/FI/NC-X 24DC 52,DPHI-3631/2-X 24DC 53, 

DPHI-3710/D-X 24DC,DPHI-3711/1/D-X 24DC,DPHI-3711/DE-X 24DC,DPHI-3711/DS-X 230/50/60AC,DPHI-3711/D-X 24DC,DPHI-3711/FI/NC-X 24DC 52,DPHI-3713/DS-X 230/50/60AC,DPHI-3713/D-X 24DC 53,DPHI-3713/E-X 230/50/60AC,DPHI-3713/H-X 230/50/60AC 53,DPHI-37139/S-X 24DC,DPHI-3713-X 24DC 53,DPHI-3714/8/DE-X 24DC,DPHI-3714/DE-X 24DC,DPHI-3714/R-X 24DC 53,DPHI-3716-X 24DC 53,DPHI-3751/2/D-X 24DC 53,DPHI-3751/2-X 24DC 53,DPHI-6713/D-X 24DC 33,DPHI-6713/E-X 230/50/60AC 33,DPHI-6713-X 24DC 33,DPHI-6716/D-X 24DC,DPHO-3630/2/A-X 24DC 11,DPHO-6713/D-X 24DC 11,DPHU-1713/H-X 24DC 41,DPHU-1713-X 24DC 32,PHU-1751/2-X 24DC,DPHU-2631/2/EH9-X 24DC 32,DPHU-2711/HL2-X 24DC,DPHU-2711/H-X 24DC 32,DPHU-2711-X 24DC 32,DPHU-2713/D-X 24DC 32,DPHU-2713/H-X 24DC 32,DPHU-2713/L1-X 24DC 32,DPHU-2713-X 24DC,DPHU-2714/EH-X 24DC,DPHU-2750/L1-X 24DC,DPHU-2751/2/WP-X 24DC,DPHU-2751/2-X 24DC,DPHU-3711/L1-X 24DC,DPHU-3711/S-X 24DC 54,DPHU-3713/D-X 24DC 54,DPHU-3713-X 24DC,PHU-3716-X 24DC 54,DPHU-3717-X 24DC 54,DPHU-3751/2-X 24DC 54,DPHU-3751/D-X 24DC, DPHU-6711/DH-X 24DC 34,DPHU-6711/H-X 24DC 34

QV-06/1 QV-06/11 QV-06/16  QV-06/16/V 60  QV-06/24   QV-06/24/K 60 QV-06/6   QV-06/6/V 60   QV-10/2  QV-10/2/V 53 QV-10/3/K QV-20/2 QV-20/2/K QV-20/2/V 53

QV-20/3 53    PFEX2-51150/51150/3DW 23    PFEX2-51150/51150/3DV 23

PFEX2-51150/51129/3DV 23  PFEX2-42045/31022/3DT 21   PFEX2-31036/31022/1DT PFED-54150/085/3DWO 21 PFED-54150/085/1SVO 21 PFED-54150/070/3DVO PFED-54129/029/1DWG 21  PFED-54110/056/3DWB 21   PFED-54110/056/1DUO 21  PFED-54110/029/1DUO

PFED-54110/029/1DTO 21  PFED-54090/070/3DUF 21   PFED-54090/070/1DVO 21   PFED-54090/070/1DUO 21  PFED-43070/044/1DVO

PFED-43070/044/1DUO 20  PFED-43070/016/1DUO PFED-43056/016/1DTO  PFED-43045/044/1DVO 20   PFED-43045/044/1DTO

PFED-43045/028/1DTO 20  PFED-43037/022/1DVO 20  PFED-43037/016/3SUO 20  PFED-43037/016/1DTA   PFED-43029/028/1DVO 20

PFED-43029/016/1SWO  PFED-43029/016/1DWO 20  PFE-52110/3DT 31 PFE-52090/3DT 31 PFE-51150/3DV  PFE-51150/1DT

PFE-51129/1DT   PFE-51110/3DT 23   PFE-51110/1DU 23  PFE-51110/1DT 23    PFE-51090/1DU  PFE-51090/1DT 23

PFE-42070/7DV  PFE-42070/3DW 20  PFE-42070/3DU  PFE-42070/3DT 20  PFE-42056/3DU 20   PFE-42045/3DW 20  

PFE-41085/1DW 20  PFE-41085/1DT 20  PFE-41070/2DV 20 PFE-41070/2DT 20  PFE-41070/1DV 20  PFE-41070/1DT  PFE-41056/1DW 20

PFE-41056/1DV 20 PFE-41056/1DU 20  PFE-41056/1DT    PFE-41045/1DW 20  PFE-41045/1DU 20  PFE-41045/1DT  PFE-41037/1DU 20

PFE-32036/3DT   PFE-32028/3DV 20 PFE-32028/3DT 20 PFE-31044/1DV 20 PFE-31044/1DU 20  PFE-31044/1DT 20  PFE-31036/1DW  

 PFE-31036/1DV 20  PFE-31036/1DU 20  PFE-31036/1DT  PFE-31028/1DV PFE-31028/1DU  PFE-31028/1DT  PFE-31022/1DW

 PFE-31022/1DU  PFE-31022/1DT  PFE-31016/1DU  PFE-31016/1DT

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm