Đại lý Festo Việt Nam

 

                                           Festo viet nam

OTD Automation đại lý Festo  việt nam đại lý Festo   nhà phân phối Festo   đại lý phân phối  Festo  việt nam đại lý Festo   tại việt nam đại lý phân phối chính thức Festo   nhà phân phối chính thức  Festo   đại lý độc quyền  Festo   nhà phân phối độc quyền  Festo   tổng đại lý Festo   dai ly  Festo   dai ly phan phoi  Festo   nha phan phoi  Festo   distributors

Các thiết bị OTD Automation đang cung cấp:

530033 HGL-1/2-B
2311 U-3/4
163166 CPE24-M1H-5L-3/8
151717 MEB-LD-12-24DC
178460 KP-25-5000
153469 HE-2-QS-10
153131 QST-10
162651 LFMA-1/4-D-MINI-A
646229 LF/LFR-D-MIDI-A:ERS
525749 PUN-10X1,5-BL-300
159594 LFP-D-MIDI-5M
192732 MA-40-1-G1/8-MPA
188698 DSEU-20-25-P-A-MQ
126043 LFMA-D-MIDI-A
163308 DNC-32-80-PPV-A
33973 DSNU-16-25-PPV-A
188218 ADVC-32-25-A-P-A
531640 KD4-CK-9
2155 KS4-3/8-A
547582 DSM-32-270-P-A-B
196856 CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
196847 CPE10-M1BH-3GL-QS-6
186505 FRC-1/2-D-MAXI
531763 MLH-24VDC
535890 MLH-230VAC
532736 DNCB-40-150-PPV-A
193995 DSNU-63-50-PPV-MQ
173096 JMEBH-5/2-1/8-P-B-230AC
196929 CPE14-M1BH-3GL-1/8
196931 CPE14-M1BH-3OL-1/8
14322 DSNU-25-10-PPV-A
19250 DSNU-25-160-PPV-A
19192 DSNU-12-50-P-A
14324 DSNU-12-30-P-A
170855 DFM-32-25-P-A-GF
19221 DSNU-25-50-P-A
19251 DSNU-25-200-PPV-A
153150 QSY-8
153145 QSY-3/8-10
153048 QSL-1/8-8
153054 QSL-1/2-12
153141 QSY-1/8-8
163334 DNC-40-140-PPV-A-KP
532767 DNCB-63-100-PPV-A
163430 DNC-80-130-PPV-A-KP
162967 GRLA-1/4-QS-6-RS-B
532738 DNCB-40-40-PPV-A
345395 MA-40-16-1/8
175041 GRLA-M3-QS-3
18200 10P-10-8A-FB-R-B-8C+U
156622 ADVU-32-40-A-P-A
19253 DSNU-25-300-PPV-A
151172 GRLA-1/4-B
151178 GRLA-3/8-B
157528 MEBH-2-0,9-AW-QS-3
195740 CPX-FB13
195746 CPX-GE-EV-S
533360 VMPA1-FB-EMS-8
533342 VMPA1-M1H-M-PI
525916 SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D
161785 DGP-80-1900-PPV-A-B
536238 ADN-20-25-A-P-A
544588 DSBA-F-50-200-CA
163375 DNC-50-160-PPV-A
174371 HNC-50
4574 VL-5/4-1/4
13364 PPL-1/8
151213 GR-M5-B
161781 DGP-32-900-PPV-A-B
196027 DSNU-32-200-PPV-A
163336 DNC-40-20-PPV-A
163464 DNC-100-140-PPV-A
163400 DNC-63-220-PPV-A
33974 DSNU-20-25-PPV-A
196032 DSNU-40-50-PPV-A
196024 DSNU-32-100-PPV-A
195993 DSNU-40-80-P-A
188156 ADVC-20-10-A-P
163340 DNC-40-80-PPV-A
196022 DSNU-32-50-PPV-A
195980 DSNU-32-25-P-A
195992 DSNU-40-50-P-A
163344 DNC-40-200-PPV-A
163304 DNC-32-60-PPV-A
33975 DSNU-25-25-PPV-A
19249 DSNU-25-125-PPV-A
196020 DSNU-32-25-PPV-A
158534 DMM-25-10-P-A
159670 PUN-12X2-BL
151694 MPYE-5-1/4-010-B
159707 MN1H-5/3E-D-3-C
536298 ADN-40-80-A-P-A
156046 ADVU-50-100-A-P-A
36323 DNG-32-50-PPV-A
197581 GRLA-1/8-QS-6-RS-D
537806 SMBZ-8-32/100
543866 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
9261 SGS-M10X1,25
151527 SNGL-32
34540 SNGB-32
153051 QSL-1/4-10

153268 QSC-6H
185733 LFR-1/4-D-MINI-KC
172956 HEE-D-MINI-24
170690 HEL-D-MINI
170684 FRM-D-MINI
534151 ESK-1/8-1/4
529961 SDE1-D10-G2-H18-L-P1-M8
159420 SIM-M8-3GD-2,5-PU
6841 U-1/8-B
151688 KMEB-1-24-2,5-LED
8986 FP-3-1/4-B
13989 PZVT-99999-MIN-B
156065 ADVU-40-200-A-P-A-S20
34303 MYH-5/2-2,3-L-LED
151873 MFH-5/3G-D-3-C
156584 ADVU-100-60-P-A
163302 DNC-32-80-PPV-A-S2
156894 ADVUL-50-10-P-A
162591 LR-1/4-D-O-MINI
163191 CPV18-M1H-5JS-1/4
186481 LFR-1/4-D-MIDI
161360 CPV14-M1H-5LS-1/8
527663 MS6-LR-1/4-D7
162687 LFR-1/4-D-O-MINI
530032 HGL-3/8-B
12112 SME-3-LED-24
5041 DSN-10-25-P
2109 GRO-1/4
543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
121121 ADVU/AEVU- 50-A-PA
186096 QS-G1/8-6
152700 PAN-8X1,25-SI
152702 PAN-12X1,75-SI
152701 PAN-10X1,5-SI
164027 DZF-25-10-P-A
161238 DZF-18-25-A-P-A
19252 DSNU-25-250-PPV-A
170854 DFM-32-20-P-A-GF
121119 ADVU/AEVU- 32-A-PA
156041 ADVU-16-60-A-P-A
156604 ADVU-20-25-A-P-A
163338 DNC-40-40-PPV-A
156618 ADVU-32-15-A-P-A
163307 DNC-32-50-PPV-A
187825 CPE18-PRSG-3
536315 ADN-50-30-A-P-A
536340 ADN-63-80-A-P-A
536263 ADN-25-25-I-P-A
536265 ADN-25-40-I-P-A
9984 VL/O-3-1/4
156204 ADVUL-32-95-P-A
369199 DNC- 80- PPVA
153497 LRMA-QS-8
536304 ADN-40-30-I-P-A
151669 SME-1-LED-24-B
152703 PAN-16X2-SI
196939 CPE14-M1BH-5J-1/8
170247 CPE18-M1H-5/3G-1/4
164887 STA-20-15-P-A
161756 SME-8-K-24-S6
163496 DNC-125-750-PPV-A
384220 DNC-125- PPVA-S6
163505 DNC-125-250-PPV-A
163342 DNC-40-125-PPV-A
156005 ADVU-40-100-P-A
384217 DNC- 63- PPVA-S6
384218 DNC- 80- PPVA-S6
163366 DNC-50-80-PPV-A-S2
369197 DNC- 50- PPVA
5070 DSN-20-100-P
163377 DNC-50-250-PPV-A
163432 DNC-80-1250-PPV-A
163432 DNC-80-750-PPV-A
163432 DNC-80-300-PPV-A
156582 ADVU-100-40-P-A
196941 CPE14-M1BH-5L-1/8
12458 JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
150981 MFH-5/2-D-1-C
150983 MFH-5/3E-D-1-C
150980 JMFH-5/2-D-1-C
150982 MFH-5/3G-D-1-C
30484 MFH-5/3G-1/8-B
6682 OS-1/4-B
6681 OS-1/8-B
170692 HEL-D-MAXI
162589 LR-1-D-7-MAXI
525455 PUN-V0-8X1,25-WS
547580 DSM-25-270-CC-A-B
170256 CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
150261 VPEV-1/8
161783 DGP-50-1200-PPV-A-B
160991 VAS-125-3/8-SI
152699 PAN-6X1-SI
175561 CP-E16-M12X2-5POL
192301 LR-1/4-D-7-I-MINI
185883 CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8
161362 CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
163189 CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4
36143 VAS-40-1/4-NBR
158978 VASB-30-1/8-SI
160993 VASB-75-1/4-SI

161878 KMPPE-B-5
30939 KMV-1-24DC-2,5-LED
31004 MVH-5/3G-1/4-S-B
165092 ADVUL-25-10-P-A-S2
34412 MSFG-24DC/42AC-DS-OD
535987 NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
122996 LF-D-MINI-A
30002 DNG-50-300-PPV-A
36356 DNG-50-500-PPV-A
153024 QSF-1/4-6-B
34309 MYH-5/2-M5-L-LED(专利,不能订购)
11310 NAS-3/8-2A-ISO
197064 PFAN-10X1,5-NT
153022 QSF-1/8-4-B
153053 QSL-3/8-12
164958 QSL-3/8-16
162510 VADMI-200
19145 MC-LD-12-24DC
526782 MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG
526779 MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
152506 KSV6-7
152509 KDVF6-7
116333 DGP- 50- PPV-A
173153 MEH-5/3B-1/8-P-B
536203 ADN-12-15-A-P-A-S2-10K2
530566 AEVC-12-5-P
171251 DSAQ-10-10-P-A
2309 U-3/8
153004 QS-1/8-8
162583 LR-1/4-D-7-MINI
185779 LFR-1/8-D-MINI-KG
3111 SG-M8
9254 SGS-M6
9255 SGS-M8
3110 SG-M6
158977 VASB-15-1/8-SI
151870 MFH-5/2-D-3-C
34573 YSR-16-20-C
172025 DSAQ-32-30-P
563115 ADN-50-100-A-P-A
536310 ADN-50-5-A-P-A
525444 PUN-V0-10X1,5-BL
525443 PUN-V0-8X1,25-BL
546151 VZWM-L-M22C-G114-F5
546153 VZWM-L-M22C-G2-F5
549906 MH-2-24VDC-PA
545421 VUVY-F-L-M52-AH-G14-1C1
15901 MFH-5-1/4-B
7802 MFH-3-1/8
9964 MFH-3-1/4
9857 MFH-3-1/2
9982 MFH-5-1/8
6211 MFH-5-1/4
6420 MFH-5-1/2
19758 MFH-5-1/8-B
19705 MFH-5-3/8-B
8820 JMFH-5-1/8
10410 JMFH-5-1/4
10166 JMFH-5-1/2
30486 JMFH-5-1/8-B
533137 MLH-5-1/8-B
533138 MLH-5-1/4-B
150857 SME-8-S-LED-24
30459 SMEO-1-LED-24-B
543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
543872 SME-8M-ZS-24V-K-2.5-OE
171169 SME-8-ZS-KL-LED-24
152820 SME-8-K-LED-230
7960 MFH-3-1/2-S
7959 MFH-3-1/4-S
11968 MFH-3-3/4-S
11967 MFH-3-3/4
19706 MFH-5-3/8-S-B
10773 PEV-1/4-B
170835 DFM-16-30-P-A-GF
150855 SME-8-K-LED-24
36329 DNG-32-250-PPV-A
153168 QSSF-1/4-10-B
123060 MSN1G-24DC-OD
163343 DNC-40-160-PPV-A
196377 ESNU-32-25-P-A
163310 DNC-32-125-PPV-A
163336 DNC-40-60-PPV-A
163496 DNC-125-670-PPV-A
163450 DNC-80-80-PPV
152426 CPV14-VI-P6-1/8-B
159687 MN1H-5/2-D-1-FR-C
159690 JMN1H-5/2-D-1-C
159693 MN1H-5/3G-D-2-C
161781 DGP-32-650-PPV-A-B
30656 DSRL-25-180-P-FW
188146 ADVC-20-10-I-P
173168 VL-5/2-1/8-B
104207 MFH-,VL/0-3-1/4
173171 J-5/2-1/8-B
161780 DGP-25-600-PPV-A-B
193693 KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B
151216 GRO-1/8-B
15151225 VUVY-F-LP-M52-A-G14-1C1
4937 RW/O-3-1/8
5835 ASK-02

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *