6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1
6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451
6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452
6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453
6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C
6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S
6DD1 607-0AA2 FM 458-1DP
6ES7 953-8LJ20-0AA0 FM458-1DP 512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0 FM458-1DP 2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0 FM458-1DP 4MByte(MMC)
6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O
6DD1 607-0EA0 EXM 448
6DD1 607-0EA2 EXM 448-2
6DD1 684-0GE0 SC64
6DD1 684-0GD0 SC63
6DD1 684-0GC0 SC62
6DD1 681-0AE2 SB10
6DD1 681-0AF4 SB60
6DD1 681-0EB3 SB61
6DD1 681-0AG2 SB70
6DD1 681-0DH1 SB71
6DD1 681-0AJ1 SU12
6DD1 681-0GK0 SU13
6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440
6ES7 441-1AA04-0AE0 CP441-1
6ES7 441-2AA04-0AE0 CP441-2
6ES7 963-1AA00-0AA0 RS232C
6ES7 963-2AA00-0AA0 20mA
6ES7 963-3AA00-0AA0 RS422/485
6ES7 870-1AA01-0YA0 MODBUS RTU
6ES7 870-1AB01-0YA0 MODBUS RTU
6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5 Profibus-Fms
6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5 Profibus-DP
6GK7 443-1EX20-0XE0 CP443-1
6GK7 443-1GX20-0XE0 CP443-1

6ES7 960-1AA04-0XA0
6ES7 960-1AB04-0XA0
6ES7 960-1AA04-5AA0
6ES7 960-1AA04-5BA0
6ES7 960-1AA04-5KA0
6ES7 833-1CC01-0YA5 S7F
6ES7 833-1CC00-6YX0 F
6ES7 197-1LA04-0XA0 Y-LINK
6ES7 492-1AL00-0AA0
6ES7 400-1TA01-0AA0
6ES7 400-1JA01-0AA0
6ES7 400-1TA11-0AA0
6ES7 400-1JA11-0AA0
6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2(18
6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H(18
6ES7 400-2JA10-0AA0 UR2-
6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1 18
6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2 9
6ES7 403-1TA11-0AA0 ER1 18
6ES7 403-1JA11-0AA0 ER2 9
6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0
6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0
6ES7 468-1AH50-0AA0 (0.75
6ES7 468-1BB50-0AA0 (1.5
6ES7 461-0AA00-7AA0
6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1
6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1
6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3 (0.75
6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3 (1.5
6ES7 460-3AA01-0AB0 IM460-3
6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-3
6ES7 468-1BF00-0AA0 468-1(5
6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1(10
6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1(25
6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1(50
6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1(100
6ES7 461-3AA00-7AA0
6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-
6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *