Đại lý Festo Việt Nam

  

                                               festo viet nam

OTD Automation đại lý festo việt nam, đại lý festo  , nhà phân phối festo  , đại lý phân phối festo  ,festo   việt nam, đại lý festo   tại việt nam, đại lý phân phối chính thức festo  , nhà phân phối chính thức festo  , đại lý độc quyền festo  , nhà phân phối độc quyền festo  , tổng đại lý festo  , dai ly festo  , dai ly phan phoi festo  , nha phan phoi festo  ,festo   distributors

 

Các thiết bị OTD đang cung cấp:

 

36321 DNG-32-25-PPV-A

36369 DNG-80-25-PPV-A
36381 DNG-100-25-PPV-A
36358
DNG-63-40-PPV-A
36370 DNG-80-40-PPV-A
36382 DNG-100-40-PPV-A
36359
DNG-63-50-PPV-A
36371 DNG-80-50-PPV-A
36383 DNG-100-50-PPV-A
36360
DNG-63-80-PPV-A
36372 DNG-80-80-PPV-A
36384 DNG-100-80-PPV-A

36333 DNG-40-25-PPV-A
36345 DNG-50-25-PPV-A
36322 DNG-32-40-PPV-A

36334 DNG-40-40-PPV-A
36346 DNG-50-40-PPV-A
36323 DNG-32-50-PPV-A

36335 DNG-40-50-PPV-A
36347 DNG-50-50-PPV-A
36324 DNG-32-80-PPV-A

36336 DNG-40-80-PPV-A
36348 DNG-50-80-PPV-A
36325 DNG-32-100-PPV-A

36337 DNG-40-100-PPV-A
36349 DNG-50-100-PPV-A
36326 DNG-32-125-PPV-A

36338 DNG-40-125-PPV-A
36350 DNG-50-125-PPV-A
36327 DNG-32-160-PPV-A

36339 DNG-40-160-PPV-A
36351 DNG-50-160-PPV-A
36328 DNG-32-200-PPV-A

36340 DNG-40-200-PPV-A
36352 DNG-50-200-PPV-A
36329 DNG-32-250-PPV-A

36341 DNG-40-250-PPV-A
36353 DNG-50-250-PPV-A
36330 DNG-32-320-PPV-A

36342 DNG-40-320-PPV-A
36354 DNG-50-320-PPV-A
36331 DNG-32-400-PPV-A

36343 DNG-40-400-PPV-A
36355 DNG-50-400-PPV-A
36332 DNG-32-500-PPV-A

36344 DNG-40-500-PPV-A
36356 DNG-50-500-PPV-A

10 … 2,000

30000 DNG-32-…-PPV-A
30001 DNG-40-…-PPV-A
30002
DNG-50-…-PPV-A

S2 10 … 2,000
34625 DNG-32-…-PPV-A-S2

34626 DNG-40-…-PPV-A-S2
34627 DNG-50-…-PPV-A-S2

S3 10 …
2,000
34973 DNG-32-…-PPV-A-S3
34974 DNG-40-…-PPV-A-S3
34975
DNG-50-…-PPV-A-S3

DNG-63-40-PPV-A
36370 DNG-80-40-PPV-A
36382 DNG-100-40-PPV-A
36359
DNG-63-50-PPV-A
36371 DNG-80-50-PPV-A
36383 DNG-100-50-PPV-A
36360
DNG-63-80-PPV-A
36372 DNG-80-80-PPV-A
36384 DNG-100-80-PPV-A
36361
DNG-63-100-PPV-A
36373 DNG-80-100-PPV-A
36385 DNG-100-100-PPV-A
36362
DNG-63-125-PPV-A
36374 DNG-80-125-PPV-A
36386 DNG-100-125-PPV-A
36363
DNG-63-160-PPV-A
36375 DNG-80-160-PPV-A
36387 DNG-100-160-PPV-A
36364

S6 10 … 2,000
34854 DNG-32-…-PPV-A-S6

34855 DNG-40-…-PPV-A-S6
34856 DNG-50-…-PPV-A-S6

S8 10 …
2,000
35453 DNG-32-…-PPV-A-S8
35454 DNG-40-…-PPV-A-S8
35455
DNG-50-…-PPV-A-S8

34973 DNG-32-…-PPV-A-S3
34974 DNG-40-…-PPV-A-S3
34975
DNG-50-…-PPV-A-S3

S6 10 … 2,000
34854 DNG-32-…-PPV-A-S6

34855 DNG-40-…-PPV-A-S6
34856 DNG-50-…-PPV-A-S6

S8 10 …
2,000
35453 DNG-32-…-PPV-A-S8
35454 DNG-40-…-PPV-A-S8
35455
DNG-50-…-PPV-A-S8

36405 DNGZK-32-40-PPV-A
36416
DNGZK-40-40-PPV-A
36427 DNGZK-50-40-PPV-A
36406 DNGZK-32-50-PPV-A

36417 DNGZK-40-50-PPV-A
36428 DNGZK-50-50-PPV-A
36407
DNGZK-32-80-PPV-A
36418 DNGZK-40-80-PPV-A
36429
DNGZK-50-80-PPV-A
36408 DNGZK-32-100-PPV-A
36419 DNGZK-40-100-PPV-A

36430 DNGZK-50-100-PPV-A
36409 DNGZK-32-125-PPV-A
36420
DNGZK-40-125-PPV-A
36431 DNGZK-50-125-PPV-A
36410 DNGZK-32-160-PPV-A

36421 DNGZK-40-160-PPV-A
36432 DNGZK-50-160-PPV-A
36411
DNGZK-32-200-PPV-A
36422 DNGZK-40-200-PPV-A
36433
DNGZK-50-200-PPV-A
36412 DNGZK-32-250-PPV-A
36423 DNGZK-40-250-PPV-A

36434 DNGZK-50-250-PPV-A
36413 DNGZK-32-320-PPV-A
36424
DNGZK-40-320-PPV-A
36435 DNGZK-50-320-PPV-A
36414 DNGZK-32-400-PPV-A

36425 DNGZK-40-400-PPV-A
36436 DNGZK-50-400-PPV-A
36415
DNGZK-32-500-PPV-A
36426 DNGZK-40-500-PPV-A
36437
DNGZK-50-500-PPV-A

10 … 2,000
34440 DNGZK-32-…-PPV-A

34441 DNGZK-40-…-PPV-A
34442 DNGZK-50-…-PPV-A

S3 10 …
2,000
34938 DNGZK-32-…-PPV-A-S3
34939 DNGZK-40-…-PPV-A-S3
34940
DNGZK-50-…-PPV-A-S3

S6 10 … 2,000
34947 DNGZK-32-…-PPV-A-S6

34948 DNGZK-40-…-PPV-A-S6
34949 DNGZK-50-…-PPV-A-S6

S8 10
… 2,000
35499 DNGZK-32-…-PPV-A-S8
35520 DNGZK-40-…-PPV-A-S8

35521 DNGZK-50-…-PPV-A-S8

36357
DNG-63-25-PPV-A
36369 DNG-80-25-PPV-A
36381 DNG-100-25-PPV-A

36405 DNGZK-32-40-PPV-A
36416
DNGZK-40-40-PPV-A
36427 DNGZK-50-40-PPV-A
36406 DNGZK-32-50-PPV-A

36417 DNGZK-40-50-PPV-A
36428 DNGZK-50-50-PPV-A
36407
DNGZK-32-80-PPV-A
36418 DNGZK-40-80-PPV-A
36429
DNGZK-50-80-PPV-A
36408 DNGZK-32-100-PPV-A
36419 DNGZK-40-100-PPV-A

36430 DNGZK-50-100-PPV-A
36409 DNGZK-32-125-PPV-A
36420
DNGZK-40-125-PPV-A
36431 DNGZK-50-125-PPV-A
36410 DNGZK-32-160-PPV-A

36421 DNGZK-40-160-PPV-A
36432 DNGZK-50-160-PPV-A
36411
DNGZK-32-200-PPV-A
36422 DNGZK-40-200-PPV-A
36433
DNGZK-50-200-PPV-A
36412 DNGZK-32-250-PPV-A
36423 DNGZK-40-250-PPV-A

36434 DNGZK-50-250-PPV-A
36413 DNGZK-32-320-PPV-A
36424
DNGZK-40-320-PPV-A
36435 DNGZK-50-320-PPV-A
36414 DNGZK-32-400-PPV-A

36425 DNGZK-40-400-PPV-A
36436 DNGZK-50-400-PPV-A
36415
DNGZK-32-500-PPV-A
36426 DNGZK-40-500-PPV-A
36437
DNGZK-50-500-PPV-A

10 … 2,000
34440 DNGZK-32-…-PPV-A

34441 DNGZK-40-…-PPV-A
34442 DNGZK-50-…-PPV-A

S3 10 …
2,000
34938 DNGZK-32-…-PPV-A-S3
34939 DNGZK-40-…-PPV-A-S3
34940
DNGZK-50-…-PPV-A-S3

S6 10 … 2,000
34947 DNGZK-32-…-PPV-A-S6

34948 DNGZK-40-…-PPV-A-S6
34949 DNGZK-50-…-PPV-A-S6

S8 10
… 2,000
35499 DNGZK-32-…-PPV-A-S8
35520 DNGZK-40-…-PPV-A-S8

35521 DNGZK-50-…-PPV-A-S8

36357
DNG-63-25-PPV-A
36369 DNG-80-25-PPV-A
36381 DNG-100-25-PPV-A
36358
DNG-63-40-PPV-A
36370 DNG-80-40-PPV-A
36382 DNG-100-40-PPV-A
36359
DNG-63-50-PPV-A
36371 DNG-80-50-PPV-A
36383 DNG-100-50-PPV-A
36360
DNG-63-80-PPV-A
36372 DNG-80-80-PPV-A
36384 DNG-100-80-PPV-A
36361
DNG-63-100-PPV-A
36373 DNG-80-100-PPV-A
36385 DNG-100-100-PPV-A
36362
DNG-63-125-PPV-A
36374 DNG-80-125-PPV-A
36386 DNG-100-125-PPV-A
36363
DNG-63-160-PPV-A
36375 DNG-80-160-PPV-A
36387 DNG-100-160-PPV-A
36364
DNG-63-200-PPV-A
36376 DNG-80-200-PPV-A
36388 DNG-100-200-PPV-A
36365
DNG-63-250-PPV-A
36377 DNG-80-250-PPV-A
36389 DNG-100-250-PPV-A
36366
DNG-63-320-PPV-A
36378 DNG-80-320-PPV-A
36390 DNG-100-320-PPV-A
36367
DNG-63-400-PPV-A
36379 DNG-80-400-PPV-A
36391 DNG-100-400-PPV-A
36368
DNG-63-500-PPV-A
36380 DNG-80-500-PPV-A
36392
DNG-100-500-PPV-A

10 … 2,000
30003 DNG-63-…-PPV-A
30004
DNG-80-…-PPV-A
30005 DNG-100-…-PPV-A

S2 10 … 2,000
34628
DNG-63-…-PPV-A-S2
34629 DNG-80-…-PPV-A-S2
34630
DNG-100-…-PPV-A-S2

S3 10 … 2,000
34976 DNG-63-…-PPV-A-S3

34977 DNG-80-…-PPV-A-S3
34978 DNG-100-…-PPV-A-S3

S6 10 …
2,000
34857 DNG-63-…-PPV-A-S6
34858 DNG-80-…-PPV-A-S6
34859
DNG-100-…-PPV-A-S6

S8 10 … 2,000
35456 DNG-63-…-PPV-A-S8

35457 DNG-80-…-PPV-A-S8
35458
DNG-100-…-PPV-A-S8

36438 DNGZK-63-40-PPV-A
36439
DNGZK-63-50-PPV-A
36449 DNGZK-80-50-PPV-A
36459
DNGZK-100-50-PPV-A
36440 DNGZK-63-80-PPV-A
36450 DNGZK-80-80-PPV-A

36460 DNGZK-100-80-PPV-A
36441 DNGZK-63-100-PPV-A
36451
DNGZK-80-100-PPV-A
36461 DNGZK-100-100-PPV-A
36442 DNGZK-63-125-PPV-A

36452 DNGZK-80-125-PPV-A
36462 DNGZK-100-125-PPV-A
36443
DNGZK-63-160-PPV-A
36453 DNGZK-80-160-PPV-A
36463
DNGZK-100-160-PPV-A
36444 DNGZK-63-200-PPV-A
36454 DNGZK-80-200-PPV-A

36464 DNGZK-100-200-PPV-A
36445 DNGZK-63-250-PPV-A
36455
DNGZK-80-250-PPV-A
36465 DNGZK-100-250-PPV-A
36446 DNGZK-63-320-PPV-A

36456 DNGZK-80-320-PPV-A
36466 DNGZK-100-320-PPV-A
36447
DNGZK-63-400-PPV-A
36457 DNGZK-80-400-PPV-A
36467
DNGZK-100-400-PPV-A
36448 DNGZK-63-500-PPV-A
36458 DNGZK-80-500-PPV-A

36468 DNGZK-100-500-PPV-A

DNGZK-63-…-PPV-A
34 444 DNGZK-80-…-PPV-A
34 445
DNGZK-100-…-PPV-A

S3 10 … 2,000
34941 DNGZK-63-…-PPV-A-S3

34942 DNGZK-80-…-PPV-A-S3
34943 DNGZK-100-…-PPV-A-S3

DNG-250-…-PPV-A-S8
151901 DNG-320-…-PPV-A-S8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *