Đại lý Emerson DeltaV

OTD Automation cung cấp các sản phẩm Emerson DeltaV tại Việt Nam.

đại lý emerson | nhà phân phối emerson | đại lý plc emerson | nhà phân phối deltav | đại lý deltav | đại lý module deltav | bộ nguồn deltav

DeltaV KJ1501X1-BC1 System Dual DC Power Supply

DeltaV KJ1501X1-BC2 System Dual DC Power Supply

DeltaV KJ1501X1-BC3 System Dual DC Power Supply

DeltaV KJ1700X1-BA1 Media Converter

DeltaV KJ1710X1-BA1 Single Port Fiber Switch

DeltaV KJ1740X1-BA1 Four Port Fiber Switch

DeltaV KJ2002X1-CA1 M5+ Controller

DeltaV KJ2003X1-BA2 MD Controller

DeltaV KJ2003X1-BB1 MD Plus Controller

DeltaV KJ2004X1-BA1 Remote Interface Unit

DeltaV KJ2005X1-BA1 MX Controller

DeltaV KJ2201X1-BA1 Logic Solver – SLS 1508

DeltaV KJ2201X1-HA1 Simplex SLS Terminal Block

DeltaV KJ2201X1-JA1 Redundant SLS Terminal Block

DeltaV KJ2221X1-BA1 SISNet Repeater

DeltaV KJ2221X1-EA1 SISNet Repeater Carrier

DeltaV KJ2222X1-BA1 SISNet Distance Extender

DeltaV KJ2231X1-BA1 Auxiliary Relay ETA-Direct Module

DeltaV KJ2231X1-BB1 Auxiliary Relay DTA-Direct Module

DeltaV KJ2231X1-BC1 Auxiliary Relay Diode Module

DeltaV KJ2231X1-EA1 SIS Relay Module

DeltaV KJ2231X1-EB1 Voltage Monitor

DeltaV KJ2231X1-EC1 End of Line Resistance Module

DeltaV KJ2231X1-ED1 RC Compensator

DeltaV KJ2231X1-EE1 SIS Current Limiter

DeltaV KJ3001X1-BA1 DI, 8-Channel, 24 VDC, Isolated Card

DeltaV KJ3001X1-BB1 DI, 8-Channel, 24 VDC, Dry Contact Card

DeltaV KJ3001X1-BG1 DO, 8-Channel, 24 VDC, Isolated Card

DeltaV KJ3001X1-BJ1 DO, 8-Channel, 24 VDC, High Side Card

DeltaV KJ3001X1-CA1 DI, 32-Channel, 24 VDC, Dry Contact Card

DeltaV KJ3001X1-CB1 DO, 32-Channel, 24 VDC, High- Side Card

DeltaV KJ3002X1-BA1 2-Wire AI, 8-Channel, 4-20 mA, HART Card

DeltaV KJ3002X1-BA1 4-Wire AI, 8-Channel, 4-20 mA, HART Card

DeltaV KJ3002X1-BB1 AO, 8-Channel, 4-20 mA Card

DeltaV KJ3002X1-BC1 2-Wire AI, 8-Channel, 4-20 mA Card

DeltaV KJ3002X1-BC1 4-Wire AI, 8-Channel, 4-20 mA Card

DeltaV KJ3002X1-BD1 AI, 8-Channel, 1-5 VDC Card

DeltaV KJ3002X1-BE1 AO, 8-Channel, 4-20 mA, HART Card

DeltaV KJ3002X1-BF1 RTD Card

DeltaV KJ3002X1-BG2 Thermocouple, mV Card

DeltaV KJ3003X1-BA1 Serial Interface Card

DeltaV KJ3003X1-EA1 Serial Interface Terminal Block

DeltaV KJ3004X1-EA1 Fieldbus H1 Terminal Block

DeltaV KJ3005X1-BA1 AS-i Card

DeltaV KJ3006X1-BA1 Multifunction I/O Card

DeltaV KJ3007X1-BA1 ProfibusDP Card

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *