Đại lý Hirschmann Việt Nam

Đại lý Hirschmann Việt Nam

 

                   

OTD Autumation đại lý  Hirschmann  việt nam, đại lý  Hirschmann , nhà phân phối  Hirschmann , đại lý phân phối  Hirschmann ,  Hirschmann  việt nam, đại lý  Hirschmann  tại việt nam, đại lý phân phối chính thức  Hirschmann , nhà phân phối chính thức  Hirschmann , đại lý độc quyền  Hirschmann , nhà phân phối độc quyền  Hirschmann , tổng đại lý  Hirschmann , dai ly  Hirschmann , dai ly phan phoi  Hirschmann , nha phan phoi  Hirschmann ,  Hirschmann  distributors

 

 

SPIDER 8TX-EEC

RS2-TX

SPIDER II 8TX

SPIDER II 8TX EEC

RS20-1600T1T1SDAU

RS2-3TX/2FX

SPIDER 4TX/1FX

 

 

  

MS4128-L3P

MB-2T

?

MM2-4TX1

MM2-4TX1-EEC

MM3-1FXM2/3TX1

MM2-2FXM2

MM2-2FXP4

MM3-2FXM4/2TX1

MM2-2FXM3/2TX1

MM3-2FXM2/2TX1

MM3-2FXM2/2TX1-EEC

MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1

MM2-4FXM3

MM3-4FXM2

MM3-4FXM4

MM20-Z6Z6Z6Z6SAHH

MM4-4FXMP4

MM3-4FLM4

MM3-1FXS2/3TX1

MM3-1FXS2/3TX1-EEC

MM2-2FXS2

MM3-2FXS2/2TX1

MM3-2FXS2/2TX1-EEC

MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1

MM3-4FXS2

MM20-Z6Z6Z6Z6SAHH

MM3-1FXL2/3TX1

MM4-2TX/SFP

MM4-4TX/SFP

MM22-T1T1T1T1SDAHH

MM3-4TX1-RT

MM3-2FXM2/2TX1-RT

MM3-2FXS2/2TX1-RT

MM3-2FLM4/2TX1-RT

MM3-2FXS2/2TX1-RT-EEC

MM3-2FXM2/2TX1-RT-EEC

MM3-4TX1-RT-EEC

MM3-2AUI

MM3-4TX5

RSR20-0900MMM2T1SCCHPHH

RSR20-0900MMM2T1SKKHPHH

RSR20-0800M2M2T1SCCHPHH

RSR20-0800M2M2T1SKKHPHH

RSR20-0800T1T1T1SCCHPHH

RSR20-0800T1T1T1SKKHPHH

RSR30-0802CCZZT1SCCHPHH

RSR30-0802CCZZT1SKKHPHH

RSR30-0802OOZZT1SCCHPHH

RSR30-0802OOZZT1SKKHPHH

RSR30-0802O6O6T1SCCHPHH

RSR30-0802O6O6T1SKKHPHH

RSR30-0802O7O7T1SCCHPHH

RSR30-0802O7O7T1SKKHPHH

RSR30-0603CCO7T1SCCHPHH

RSR30-0603CCO7T1SKKHPHH

RS20-0400T1T1SDAE

RS20-0400T1T1SDAP

RS20-0800T1T1SDAE

RS20-0800T1T1SDAP

RS20-1600T1T1SDAE

RS20-1600T1T1SDAP

RS20-2400T1T1SDAE

RS20-2400T1T1SDAP

RS20-0400M2T1SDAE

RS20-0400M2T1SDAP

RS20-0400M2M2SDAE

RS20-0400M2M2SDAP

RS20-0800M2M2SDAE

RS20-0800M2M2SDAP

RS20-0800M2M2SDHE

RS20-0800M4M4SDAE

RS20-0800M4M4SDAP

RS20-0800M4M4SDHP

RS20-1600M2T1SDAE

RS20-1600M2T1SDAP

RS20-1600M2M2SDAE

RS20-1600M2M2SDAP

OCTOPUS 16M-2FX

RS20-2400M2M2SDAE

RS20-2400M2M2SDAP

OCTOPUS 24M-2FX

?????

RS20-0400S2T1SDAE

RS20-0400S2T1SDAP

RS20-0400S2S2SDAE

RS20-0400S2S2SDAP

RS20-0800S2S2SDAE

RS20-0800S2S2SDAP

RS20-1600S2S2SDAE

RS20-1600S2S2SDAP

RS20-2400S2S2SDAE

RS20-2400S2S2SDAP

RS30-0802T1T1SDAE

RS30-0802T1T1SDAP

RS30-1602T1T1SDAE

RS30-1602T1T1SDAP

RS30-2402T1T1SDAE

RS30-2402T1T1SDAP

RS40-0009CCCCSDAE

RS30-0802O6O6SDAE

RS30-0802O6O6SDAP

RS30-1602O6O6SDAE

RS30-1602O6O6SDAP

RS30-2402O6O6SDAE

RS30-2402O6O6SDAP

RS20-0400T1T1SDAE

RS20-0400T1T1SDAP

RS20-0800T1T1SDAE

RS20-0800T1T1SDAP

RS20-1600T1T1SDAE

RS20-1600T1T1SDAP

RS20-2400T1T1SDAE

RS20-2400T1T1SDAP

RS20-0400M2T1SDAE

RS20-0400M2T1SDAP

RS20-0400M2M2SDAE

RS20-0400M2M2SDAP

RS20-0800M2M2SDAE

RS20-0800M2M2SDAP

 

SPIDER 5TX

SPIDER 5TX-EEC

RS2-5TX

OCTOPUS 5TX-EEC

SPIDER 8TX

SPIDER 8TX-EEC

RS2-TX

SPIDER II 8TX

SPIDER II 8TX EEC

RS20-1600T1T1SDAU

RS2-3TX/2FX

SPIDER 4TX/1FX

SPIDER 4TX/1FX EEC

SPIDER 4TX/1FX-ST EEC

RS2-4TX/1FX

RS2-4TX/1FX-ST EEC

RS2-5TX/FX

SPIDER II 8TX/1FX EEC

SPIDER II 8TX/1FX-ST EEC

SPIDER II 8TX/2FX EEC

SPIDER II 8TX/2FX -ST EEC

RS2-3TX/2FX-SM

RS2-4TX/1FX-SM

SPIDER 4TX/1FX-SM EEC

SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC

SPIDER II 8TX/2FX-SM EEC

RS20-0900NNM4TDAU

RS20-0900MMM2TDAU

RS20-0900VVM2TDAU

RS20-1600M2T1SDAU

RS20-1600M2M2SDAU

RS20-1600S2T1SDAU

RS20-1600S2S2SDAU

RS20-1600L2T1SDAU

RS20-1600L2S2SDAU

RS20-1600L2L2SDAU

RS20-1600S2M2SDAU

RS20-1600L2M2SDAU

RS20-0400T1T1SDAE

RS20-0400T1T1SDAP

RS20-0800T1T1SDAE

RS20-0800T1T1SDAP

RS20-1600T1T1SDAE

RS20-1600T1T1SDAP

RS20-2400T1T1SDAE

RS20-2400T1T1SDAP

RS20-0400M2T1SDAE

RS20-0400M2T1SDAP

RS20-0400M2M2SDAE

RS20-0400M2M2SDAP

RS20-0800M2M2SDAE

RS20-0800M2M2SDAP

RS20-0400T1T1SDAE

RS20-0400T1T1SDAP

RS20-0800T1T1SDAE

RS20-0800T1T1SDAP

RS20-1600T1T1SDAE

RS20-1600T1T1SDAP

RS20-2400T1T1SDAE

RS20-2400T1T1SDAP

RS20-0400M2T1SDAE

RS20-0400M2T1SDAP

RS20-0400M2M2SDAE

RS20-0400M2M2SDAP

RS20-0800M2M2SDAE

RS20-0800M2M2SDAP

 

 

 

 

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm