Đại lý phân phối Hirschmann vietnam 

 

OTD Automation đại lý Hirschman việt nam đại lý Hirschman nhà phân phối Hirschman đại lý phân phối  Hirschman Hirschman việt nam đại lý Hirschman tại việt nam đại lý phân phối chính thức Hirschman nhà phân phối chính thức  Hirschman đại lý độc quyền  Hirschman nhà phân phối độc quyền  Hirschman tổng đại lý Hirschman dai ly  Hirschman dai ly phan phoi  Hirschman nha phan phoi  Hirschman distributors

 

943011308 EAGLE mGuard VPNMM SC/LH SC
943011311 EAGLE mGuard TX/TX
943011312 EAGLE mGuard TX/MM SC
943011313 EAGLE mGuard TX/SM SC
943011314 EAGLE mGuard TX/LH SC
943011315 EAGLE mGuard MM SC/TX
943011316 EAGLE mGuard MM SC/MM SC
943011317 EAGLE mGuard MM SC/SM SC
943011318 EAGLE mGuard MM SC/LH SC
943926001 BAT54-Rail
943903001 BAT 54, Outdoor Bridge/Access Point
943903101 BAT 54M,Outd.Bridge/Access Point, Master
943903301 BAT-ANT-8A, 5GHz Omni-Directional Antenna
943903310 BAT-ANT-TNC-8b/g DS
943903320 BAT-ANT-N-12 A
943903330 BAT-ANT-TNC-10 A DS
943903340 BAT-ANT-N-23/9 A
943903350 BAT-CLB-7-N
943903360 BAT-Pigtail
943903370 BAT Surge Arrestor
943903380 BAT-ANTN-14G
943903401 BAT-ANT-8G, 2.4 GHz Omni-Directional Ant.
943903411 BAT-TNC-B-D-085-02
943903501 BAT-CLB-7
943056111 BAT-TNC-B-D-085-01
943118005 LION-24TP
943118105 LION-01FX-MM
943118205 LION-01FX-SM
943118305 LION-GIGA-1SX
943118405 LION-GIGA-1LX
943118505 LION-GIGA-1T
943118605 LION-GBIC
943411100 GBIC SX
943411200 GBIC LX
943860001 GigaLION-24TP
943886001 PowerLion-24TP
943886201 PowerLION-XM-10G, 10G Optional module
943886901 XENPAK-10G-LR, 10G Transceiver, 10 km
943886501 PowerLION-XM-C130, Stacking cable, 130cm
943886401 PowerLION-XM-C30, Stacking cable, 30cm
943885005 SmartLion-TP/FX
943885105 SmartLion-XM-8TP
943885205 SmartLion-XM-8FX-MM
943885305 SmartLion-XM-8FX-SM
943885405 SmartLion-XM-2TP
943885505 SmartLion-XM-2SFP
943886001 PowerLion-24TP
943886201 PowerLION-XM-10G, 10G Optional module
943886901 XENPAK-10G-LR, 10G Transceiver, 10 km
943886501 PowerLION-XM-C130, Stacking cable, 130cm
943886401 PowerLION-XM-C30, Stacking cable, 30cm
943970101 M1-8MM-SC
943970301 M1-8SFP
943970201 M1-8SM-SC
943970001 M1-8TP-RJ45
943969401 MACH102-24TP-F
943969501 MACH102-24TP-FR
943969001 MACH102-8TP
943969201 MACH102-8TP-F
943969301 MACH102-8TP-FR
943969101 MACH102-8TP-R
943943101 MACH1000/100 +50mm Mounting Bracket
943943001 MACH1000/100 Standard Mounting Bracket
943751001 ACA11 AutoConfiguration Adapter
943751002 ACA11-EEC
943271001 ACA21-USB, AutoConfiguration Adapter USB
943271002 ACA21-USB EEC
943913001 ACA21-M12
943913002 ACA21-M12 EEC
943859101 MACH4002-48+4G-L2PHC
943859201 MACH4002-48+4G-L3EHC
943859301 MACH4002-48+4G-L3PHC
943916101 MACH4002-24G-L2PHC
943916201 MACH4002-24G-L3EHC
943916301 MACH4002-24G-L3PHC
943911101 MACH4002-48G-L2PHC
943911201 MACH4002-48G-L3EHC
943911301 MACH4002-48G-L3PHC
943915101 MACH4002-24G+3X-L2PHC
943915201 MACH4002-24G+3X-L3EHC
943915301 MACH4002-24G+3X-L3PHC
943878101 MACH4002-48G+3X-L2PHC
943878201 MACH4002-48G+3X-L3EHC
943878301 MACH4002-48G+3X-L3PHC
943863001 M4-8TP-RJ45
943864001 M4-FAST 8-SFP
943873001 M4-FAST 8TP-RJ45-PoE
943879001 M4-GIGA 8-SFP
943869001 M4-AIR
943875001 M4-P-AC/DC 300W
943876001 M4-P-24VDC 300W
943877001 M4-P-48VDC 300W
943874001 M4-Power
943870001 M4-S-AC/DC 300W
943871001 M4-S-24VDC 300W
943872001 M4-S-48VDC 300W
943922001 M4-POWERCABLE
943865001 M-FAST SFP-MM/LC
943866001 M-FAST SFP-SM/LC
943867001 M-FAST SFP-SM+/LC
943868001 M-FAST SFP-LH/LC
943896001 M-SFP-SX/LC EEC
943897001 M-SFP-LX/LC EEC
943014001 M-SFP-SX/LC, SFP Transceiver SX
943015001 M-SFP-LX/LC, SFP Transceiver LX
943042001 M-SFP-LH/LC, SFP Transceiver LH
943049001 M-SFP-LH+/LC, SFP Transceiver LH+
943917001 M-XFP-SR/LC
943919001 M-XFP-LR/LC
943920001 M-XFP-ER/LC
943921001 M-XFP-ZR/LC
943055001 HiOPC CD-ROM + Manual
943156025 Ind.HiVision-Operator Ed., 25 Nodes
943156050 Ind.HiVision-Operator Ed., 50 Nodes
943156100 Ind.HiVision-Operator Ed., 100 Nodes
943156250 Ind.HiVision-Operator Ed., 250 Nodes
943156500 Ind.HiVision-Operator Ed., 500 Nodes
943160025 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-25Nodes
943160050 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-50Nodes
943160100 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-100Node
943160250 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-250Nodes
943160500 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-500Node
943471300 HiVision PC Based Enterprise
943471305 HiVision PC Based Enterprise-Update
943471350 HiVision PC Based Industrial Line
943471355 HiVision PC Based Industrial Line-Update
943471400 HiVision HPUX Enterprise
943471405 HiVision HPUX Enterprise-Update
943471450 HiVision HPUX Industrial Line
943471455 HiVision HPUX Industrial Line-Update
943775105 HiOPC Basic License
943775305 HiOPC Expert License
943662003 RPS 30, Rail Power Supply
943662080 RPS 80 EEC
943662120 RPS 120 EEC
943845001 Terminal block 5pin + interlock (50pcs)
943845002 Terminal block 6pin + interlock (50pcs)
943845003 Terminal block 5pin green (50pcs)
943845004 Terminal block 4pin black (50pcs)
943845005 Terminal block 3pin (50 pcs)
943845006 Terminal block 6pin (50St.), RS20/RS30
943845007 Terminal block 4pin (50St.), MS20/MS30
943011021 RR-EPL TX/TX
943011022 RR-EPL TX/MM SC
943222001 Modemcabel, Sheilded
943301001 Terminal Cable
943426001 Wall Mounting Device for Mini Transceivers
943766002 19″ DIN Rail Adapter
943767001 ML-MS2/MM, Labels for MS2+MM
943768001 ML-MS3, Labels for MS3
943936001 RJ45 Dust-Cover (50 pcs.)
943942001 SFP Dust-Cover (25 pcs.)
039624001 Handbook/Manual CD-ROM deutsch/english
280710834 BasicManual ETHERNET deutsch
280720834 Manual Basics Industrial Line Ethernet E

MM3-2FXM4/2TX1
MM2-2FLM4
MM2-2FXM3/2TX1
MM3-4FLM4
MM4-4FXMP4
MM3-2FXM2/2TX1
MM3-2FXM2/2TX1-EEC
MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1
MM2-2FXS2
MM3-2FXS2/2TX1
MM3-2FXS2/2TX1-EEC
MM3-1FXS2/3TX1
MM3-4FXS2
MM3-1FXL2/3TX1
MM3-1FXS2/3TX1-EEC
MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1
934434999 RS20-0800M2M2SDAUHC
943434047 RS20-1600T1T1SDAUHC
943434048 RS20-1600M2M2SDAUHC
943434049 RS20-1600M2T1SDAUHC
943434051 RS20-1600S2T1SDAUHC
943434052 RS20-1600S2M2SDAUHC
943434053 RS20-1600S2S2SDAUHC
943434054 RS20-1600L2T1SDAUHC
943434055 RS20-1600L2M2SDAUHC
943434056 RS20-1600L2S2SDAUHC
943434057 RS20-1600L2L2SDAUHC
943434058 RS20-0900NNM4TDAUHC
943434059 RS20-0900MMM2TDAUHC
943434060 RS20-0900VVM2TDAUHC
943434061 RS20-0400T1T1SDABHC
943434062 RS20-0400M2M2SDABHC
943434063 RS20-0800T1T1SDABHC
943434064 RS20-0800M2M2SDABHC
943434001 RS20-0400M2M2SDAEHC
943434002 RS20-0400M2M2SDAPHC
943434007 RS20-0400T1T1SDAEHC
943434008 RS20-0400T1T1SDAPHC
943434009 RS20-0400M2T1SDAEHC
943434010 RS20-0400M2T1SDAPHC
943434011 RS20-0400S2T1SDAEHC
943434012 RS20-0400S2T1SDAPHC
943434013 RS20-0400S2S2SDAEHC
943434014 RS20-0400S2S2SDAPHC
943434003 RS20-0800M2M2SDAEHC
943434004 RS20-0800M2M2SDAPHC
943434015 RS20-0800M2M2SDHEHC
943434016 RS20-0800M2M2SDHPHC
943434017 RS20-0800M4M4SDAEHC
943434018 RS20-0800M4M4SDAPHC
943434019 RS20-0800S2S2SDAEHC
943434020 RS20-0800S2S2SDAPHC
943434021 RS20-0800T1T1SDAEHC
943434022 RS20-0800T1T1SDAPHC
943434005 RS20-1600M2M2SDAEHC
943434006 RS20-1600M2M2SDAPHC
943434023 RS20-1600T1T1SDAEHC
943434024 RS20-1600T1T1SDAPHC
943434025 RS20-1600M2T1SDAEHC
943434026 RS20-1600M2T1SDAPHC
943434027 RS20-1600S2S2SDAEHC
943434028 RS20-1600S2S2SDAPHC
943434041 RS20-2400T1T1SDAEHC
943434042 RS20-2400T1T1SDAPHC
943434043 RS20-2400M2M2SDAEHC
943434044 RS20-2400M2M2SDAPHC
943434045 RS20-2400S2S2SDAEHC
943434046 RS20-2400S2S2SDAPHC
943434029 RS30-0802T1T1SDAEHC
943434030 RS30-0802T1T1SDAPHC
943434031 RS30-0802O6O6SDAEHC
943434032 RS30-0802O6O6SDAPHC
943434033 RS30-1602T1T1SDAEHC
943434034 RS30-1602T1T1SDAPHC
943434035 RS30-1602O6O6SDAEHC
943434036 RS30-1602O6O6SDAPHC
943434037 RS30-2402T1T1SDAEHC
943434038 RS30-2402T1T1SDAPHC
943434039 RS30-2402O6O6SDAEHC
943434040 RS30-2402O6O6SDAPHC
943 935-001 RS40-0009CCCCSDAEHC
943435001 MS20-0800SAAEHC
943435002 MS20-0800SAAPHC
943435003 MS20-1600SAAEHC
943435004 MS20-1600SAAPHC
943435005 MS30-0802SAAEHC
943435006 MS30-0802SAAPHC
943435007 MS30-1602SAAEHC
943435008 MS30-1602SAAPHC
943009101 MS4128-L2PHC
943009201 MS4128-L3EHC
943009301 MS4128-L3PHC943658002 RT2-TX/FX
943658032 RT2-TX/FX-SM
943890001 SPIDER 1TX/1FX
943891001 SPIDER 1TX/1FX-SM
943927001 SPIDER 1TX/1FX EEC
943928001 SPIDER 1TX/1FX-SM EEC
943899001 SPIDER 3TX-TAP
943221001 SPIDER 4TX/1FX
943221101 SPIDER 4TX/1FX EEC
943880001 SPIDER 4TX/1FX-SM EEC
943914001 SPIDER 4TX/1FX-ST EEC
943824002 SPIDER 5TX
943824102 SPIDER 5TX EEC
943376001 SPIDER 8TX
943376201 SPIDER 8TX EEC
943771001 RS2-3TX/2FX EEC
943772001 RS2-3TX/2FX-SM EEC
943819001 RS2-4TX EEC
943773001 RS2-4TX/1FX EEC
943774001 RS2-4TX/1FX-SM EEC
943119002 RS2-4TX/1FX-ST EEC
943732002 RS2-5TX
943732102 RS2-5TX/FX
943686003 RS2-TX
943733102 MB-2T
943842101 MM2-2FXP4
943718101 MM2-2FXM2
943719101 MM2-2FXS2
943720101 MM2-2FXM3/2TX1
943721101 MM2-4FXM3
943722101 MM2-4TX1
943722151 MM2-4TX1-EEC
943117001 MM3-4TX1-RT
943117002 MM3-2FXM2/2TX1-RT
943117003 MM3-2FXS2/2TX1-RT
943117004 MM3-2FLM4/2TX1-RT
943760101 MM3-4FLM4
943761101 MM3-2FXM2/2TX1
943761151 MM3-2FXM2/2TX1-EEC
943762101 MM3-2FXS2/2TX1
943762151 MM3-2FXS2/2TX1-EEC
943763101 MM3-1FXL2/3TX1
943764101 MM3-4FXM2
943835101 MM3-4FXM4
943836101 MM3-4FXS2
943837101 MM3-2FXM4/2TX1
943838101 MM3-1FXS2/3TX1
943838151 MM3-1FXS2/3TX1-EEC
943839101 MM3-1FXM2/3TX1
943840101 MM3-2AUI
943841101 MM3-4TX5
943843101 MM3-4FXP4
943929101 MM3-1FXS2/1FXM2/2TX1
943930101 MM3-1FXLH+/3TX1
943010001 MM4-4TX/SFP
943622001 MM4-2TX/SFP
43043001 OSAH 200
943044001 OEAH 200
934101100 OVK K 01 schwarz/black
934101106 OVK K 01 grau/grey
936200001 OVKS 2,2 schwarz/black
936200002 OVKS 2,2 grau/grey
936205001 OVK D 01 schwarz/black
936205002 OVK D 01 grau/grey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *