Đại lý phân phối Hirschmann vietnam 

OTD Automation đại lý Hirschman việt nam đại lý Hirschman nhà phân phối Hirschman

đại lý phân phối Hirschman | Hirschman việt nam | đại lý Hirschman tại việt nam

đại lý phân phối chính thức Hirschman | nhà phân phối chính thức Hirschman | đại lý độc quyền  Hirschman nhà phân phối độc quyền Hirschman | tổng đại lý Hirschman

dai ly Hirschman | dai ly phan phoi Hirschman | Hirschman distributors

943011308 EAGLE mGuard VPNMM SC/LH SC
943011311 EAGLE mGuard TX/TX
943011312 EAGLE mGuard TX/MM SC
943011313 EAGLE mGuard TX/SM SC
943011314 EAGLE mGuard TX/LH SC
943011315 EAGLE mGuard MM SC/TX
943011316 EAGLE mGuard MM SC/MM SC
943011317 EAGLE mGuard MM SC/SM SC
943011318 EAGLE mGuard MM SC/LH SC
943926001 BAT54-Rail
943903001 BAT 54, Outdoor Bridge/Access Point
943903101 BAT 54M,Outd.Bridge/Access Point, Master
943903301 BAT-ANT-8A, 5GHz Omni-Directional Antenna
943903310 BAT-ANT-TNC-8b/g DS
943903320 BAT-ANT-N-12 A
943903330 BAT-ANT-TNC-10 A DS
943903340 BAT-ANT-N-23/9 A
943903350 BAT-CLB-7-N
943903360 BAT-Pigtail
943903370 BAT Surge Arrestor
943903380 BAT-ANTN-14G
943903401 BAT-ANT-8G, 2.4 GHz Omni-Directional Ant.
943903411 BAT-TNC-B-D-085-02
943903501 BAT-CLB-7
943056111 BAT-TNC-B-D-085-01
943118005 LION-24TP
943118105 LION-01FX-MM
943118205 LION-01FX-SM
943118305 LION-GIGA-1SX
943118405 LION-GIGA-1LX
943118505 LION-GIGA-1T
943118605 LION-GBIC
943411100 GBIC SX
943411200 GBIC LX
943860001 GigaLION-24TP
943886001 PowerLion-24TP
943886201 PowerLION-XM-10G, 10G Optional module
943886901 XENPAK-10G-LR, 10G Transceiver, 10 km
943886501 PowerLION-XM-C130, Stacking cable, 130cm
943886401 PowerLION-XM-C30, Stacking cable, 30cm
943885005 SmartLion-TP/FX
943885105 SmartLion-XM-8TP
943885205 SmartLion-XM-8FX-MM
943885305 SmartLion-XM-8FX-SM
943885405 SmartLion-XM-2TP
943885505 SmartLion-XM-2SFP
943886001 PowerLion-24TP
943886201 PowerLION-XM-10G, 10G Optional module
943886901 XENPAK-10G-LR, 10G Transceiver, 10 km
943886501 PowerLION-XM-C130, Stacking cable, 130cm
943886401 PowerLION-XM-C30, Stacking cable, 30cm
943970101 M1-8MM-SC
943970301 M1-8SFP
943970201 M1-8SM-SC
943970001 M1-8TP-RJ45
943969401 MACH102-24TP-F
943969501 MACH102-24TP-FR
943969001 MACH102-8TP
943969201 MACH102-8TP-F
943969301 MACH102-8TP-FR
943969101 MACH102-8TP-R
943943101 MACH1000/100 +50mm Mounting Bracket
943943001 MACH1000/100 Standard Mounting Bracket
943751001 ACA11 AutoConfiguration Adapter
943751002 ACA11-EEC
943271001 ACA21-USB, AutoConfiguration Adapter USB
943271002 ACA21-USB EEC
943913001 ACA21-M12
943913002 ACA21-M12 EEC
943859101 MACH4002-48+4G-L2PHC
943859201 MACH4002-48+4G-L3EHC
943859301 MACH4002-48+4G-L3PHC
943916101 MACH4002-24G-L2PHC
943916201 MACH4002-24G-L3EHC
943916301 MACH4002-24G-L3PHC
943911101 MACH4002-48G-L2PHC
943911201 MACH4002-48G-L3EHC
943911301 MACH4002-48G-L3PHC
943915101 MACH4002-24G+3X-L2PHC
943915201 MACH4002-24G+3X-L3EHC
943915301 MACH4002-24G+3X-L3PHC
943878101 MACH4002-48G+3X-L2PHC
943878201 MACH4002-48G+3X-L3EHC
943878301 MACH4002-48G+3X-L3PHC
943863001 M4-8TP-RJ45
943864001 M4-FAST 8-SFP
943873001 M4-FAST 8TP-RJ45-PoE
943879001 M4-GIGA 8-SFP
943869001 M4-AIR
943875001 M4-P-AC/DC 300W
943876001 M4-P-24VDC 300W
943877001 M4-P-48VDC 300W
943874001 M4-Power
943870001 M4-S-AC/DC 300W
943871001 M4-S-24VDC 300W
943872001 M4-S-48VDC 300W
943922001 M4-POWERCABLE
943865001 M-FAST SFP-MM/LC
943866001 M-FAST SFP-SM/LC
943867001 M-FAST SFP-SM+/LC
943868001 M-FAST SFP-LH/LC
943896001 M-SFP-SX/LC EEC
943897001 M-SFP-LX/LC EEC
943014001 M-SFP-SX/LC, SFP Transceiver SX
943015001 M-SFP-LX/LC, SFP Transceiver LX
943042001 M-SFP-LH/LC, SFP Transceiver LH
943049001 M-SFP-LH+/LC, SFP Transceiver LH+
943917001 M-XFP-SR/LC
943919001 M-XFP-LR/LC
943920001 M-XFP-ER/LC
943921001 M-XFP-ZR/LC
943055001 HiOPC CD-ROM + Manual
943156025 Ind.HiVision-Operator Ed., 25 Nodes
943156050 Ind.HiVision-Operator Ed., 50 Nodes
943156100 Ind.HiVision-Operator Ed., 100 Nodes
943156250 Ind.HiVision-Operator Ed., 250 Nodes
943156500 Ind.HiVision-Operator Ed., 500 Nodes
943160025 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-25Nodes
943160050 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-50Nodes
943160100 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-100Node
943160250 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-250Nodes
943160500 Upgrade-Ind.HiVision-OperatorEd.-500Node
943471300 HiVision PC Based Enterprise
943471305 HiVision PC Based Enterprise-Update
943471350 HiVision PC Based Industrial Line
943471355 HiVision PC Based Industrial Line-Update
943471400 HiVision HPUX Enterprise
943471405 HiVision HPUX Enterprise-Update
943471450 HiVision HPUX Industrial Line
943471455 HiVision HPUX Industrial Line-Update
943775105 HiOPC Basic License
943775305 HiOPC Expert License
943662003 RPS 30, Rail Power Supply
943662080 RPS 80 EEC
943662120 RPS 120 EEC
943845001 Terminal block 5pin + interlock (50pcs)
943845002 Terminal block 6pin + interlock (50pcs)
943845003 Terminal block 5pin green (50pcs)
943845004 Terminal block 4pin black (50pcs)
943845005 Terminal block 3pin (50 pcs)
943845006 Terminal block 6pin (50St.), RS20/RS30
943845007 Terminal block 4pin (50St.), MS20/MS30
943011021 RR-EPL TX/TX
943011022 RR-EPL TX/MM SC
943222001 Modemcabel, Sheilded
943301001 Terminal Cable
943426001 Wall Mounting Device for Mini Transceivers
943766002 19″ DIN Rail Adapter
943767001 ML-MS2/MM, Labels for MS2+MM
943768001 ML-MS3, Labels for MS3
943936001 RJ45 Dust-Cover (50 pcs.)
943942001 SFP Dust-Cover (25 pcs.)
039624001 Handbook/Manual CD-ROM deutsch/english
280710834 BasicManual ETHERNET deutsch
280720834 Manual Basics Industrial Line Ethernet E
MM3-2FXM4/2TX1
MM2-2FLM4
MM2-2FXM3/2TX1
MM3-4FLM4
MM4-4FXMP4
MM3-2FXM2/2TX1
MM3-2FXM2/2TX1-EEC
MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1
MM2-2FXS2
MM3-2FXS2/2TX1
MM3-2FXS2/2TX1-EEC
MM3-1FXS2/3TX1
MM3-4FXS2
MM3-1FXL2/3TX1
MM3-1FXS2/3TX1-EEC
MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1
934434999 RS20-0800M2M2SDAUHC
943434047 RS20-1600T1T1SDAUHC
943434048 RS20-1600M2M2SDAUHC
943434049 RS20-1600M2T1SDAUHC
943434051 RS20-1600S2T1SDAUHC
943434052 RS20-1600S2M2SDAUHC
943434053 RS20-1600S2S2SDAUHC
943434054 RS20-1600L2T1SDAUHC
943434055 RS20-1600L2M2SDAUHC
943434056 RS20-1600L2S2SDAUHC
943434057 RS20-1600L2L2SDAUHC
943434058 RS20-0900NNM4TDAUHC
943434059 RS20-0900MMM2TDAUHC
943434060 RS20-0900VVM2TDAUHC
943434061 RS20-0400T1T1SDABHC
943434062 RS20-0400M2M2SDABHC
943434063 RS20-0800T1T1SDABHC
943434064 RS20-0800M2M2SDABHC
943434001 RS20-0400M2M2SDAEHC
943434002 RS20-0400M2M2SDAPHC
943434007 RS20-0400T1T1SDAEHC
943434008 RS20-0400T1T1SDAPHC
943434009 RS20-0400M2T1SDAEHC
943434010 RS20-0400M2T1SDAPHC
943434011 RS20-0400S2T1SDAEHC
943434012 RS20-0400S2T1SDAPHC
943434013 RS20-0400S2S2SDAEHC
943434014 RS20-0400S2S2SDAPHC
943434003 RS20-0800M2M2SDAEHC
943434004 RS20-0800M2M2SDAPHC
943434015 RS20-0800M2M2SDHEHC
943434016 RS20-0800M2M2SDHPHC
943434017 RS20-0800M4M4SDAEHC
943434018 RS20-0800M4M4SDAPHC
943434019 RS20-0800S2S2SDAEHC
943434020 RS20-0800S2S2SDAPHC
943434021 RS20-0800T1T1SDAEHC
943434022 RS20-0800T1T1SDAPHC
943434005 RS20-1600M2M2SDAEHC
943434006 RS20-1600M2M2SDAPHC
943434023 RS20-1600T1T1SDAEHC
943434024 RS20-1600T1T1SDAPHC
943434025 RS20-1600M2T1SDAEHC
943434026 RS20-1600M2T1SDAPHC
943434027 RS20-1600S2S2SDAEHC
943434028 RS20-1600S2S2SDAPHC
943434041 RS20-2400T1T1SDAEHC
943434042 RS20-2400T1T1SDAPHC
943434043 RS20-2400M2M2SDAEHC
943434044 RS20-2400M2M2SDAPHC
943434045 RS20-2400S2S2SDAEHC
943434046 RS20-2400S2S2SDAPHC
943434029 RS30-0802T1T1SDAEHC
943434030 RS30-0802T1T1SDAPHC
943434031 RS30-0802O6O6SDAEHC
943434032 RS30-0802O6O6SDAPHC
943434033 RS30-1602T1T1SDAEHC
943434034 RS30-1602T1T1SDAPHC
943434035 RS30-1602O6O6SDAEHC
943434036 RS30-1602O6O6SDAPHC
943434037 RS30-2402T1T1SDAEHC
943434038 RS30-2402T1T1SDAPHC
943434039 RS30-2402O6O6SDAEHC
943434040 RS30-2402O6O6SDAPHC
943 935-001 RS40-0009CCCCSDAEHC
943435001 MS20-0800SAAEHC
943435002 MS20-0800SAAPHC
943435003 MS20-1600SAAEHC
943435004 MS20-1600SAAPHC
943435005 MS30-0802SAAEHC
943435006 MS30-0802SAAPHC
943435007 MS30-1602SAAEHC
943435008 MS30-1602SAAPHC
943009101 MS4128-L2PHC
943009201 MS4128-L3EHC
943009301 MS4128-L3PHC943658002 RT2-TX/FX
943658032 RT2-TX/FX-SM
943890001 SPIDER 1TX/1FX
943891001 SPIDER 1TX/1FX-SM
943927001 SPIDER 1TX/1FX EEC
943928001 SPIDER 1TX/1FX-SM EEC
943899001 SPIDER 3TX-TAP
943221001 SPIDER 4TX/1FX
943221101 SPIDER 4TX/1FX EEC
943880001 SPIDER 4TX/1FX-SM EEC
943914001 SPIDER 4TX/1FX-ST EEC
943824002 SPIDER 5TX
943824102 SPIDER 5TX EEC
943376001 SPIDER 8TX
943376201 SPIDER 8TX EEC
943771001 RS2-3TX/2FX EEC
943772001 RS2-3TX/2FX-SM EEC
943819001 RS2-4TX EEC
943773001 RS2-4TX/1FX EEC
943774001 RS2-4TX/1FX-SM EEC
943119002 RS2-4TX/1FX-ST EEC
943732002 RS2-5TX
943732102 RS2-5TX/FX
943686003 RS2-TX
943733102 MB-2T
943842101 MM2-2FXP4
943718101 MM2-2FXM2
943719101 MM2-2FXS2
943720101 MM2-2FXM3/2TX1
943721101 MM2-4FXM3
943722101 MM2-4TX1
943722151 MM2-4TX1-EEC
943117001 MM3-4TX1-RT
943117002 MM3-2FXM2/2TX1-RT
943117003 MM3-2FXS2/2TX1-RT
943117004 MM3-2FLM4/2TX1-RT
943760101 MM3-4FLM4
943761101 MM3-2FXM2/2TX1
943761151 MM3-2FXM2/2TX1-EEC
943762101 MM3-2FXS2/2TX1
943762151 MM3-2FXS2/2TX1-EEC
943763101 MM3-1FXL2/3TX1
943764101 MM3-4FXM2
943835101 MM3-4FXM4
943836101 MM3-4FXS2
943837101 MM3-2FXM4/2TX1
943838101 MM3-1FXS2/3TX1
943838151 MM3-1FXS2/3TX1-EEC
943839101 MM3-1FXM2/3TX1
943840101 MM3-2AUI
943841101 MM3-4TX5
943843101 MM3-4FXP4
943929101 MM3-1FXS2/1FXM2/2TX1
943930101 MM3-1FXLH+/3TX1
943010001 MM4-4TX/SFP
943622001 MM4-2TX/SFP
43043001 OSAH 200
943044001 OEAH 200
934101100 OVK K 01 schwarz/black
934101106 OVK K 01 grau/grey
936200001 OVKS 2,2 schwarz/black
936200002 OVKS 2,2 grau/grey
936205001 OVK D 01 schwarz/black
936205002 OVK D 01 grau/grey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *