Đại lý phân phối Balluff

Đại lý phân phối Balluff 

                                     balluff-viet-nam

OTD Automation đại lý Balluff  việt nam đại lý Balluff   nhà phân phối Balluff   đại lý phân phối  Balluff  việt nam đại lý Balluff   tại việt nam đại lý phân phối chính thức Balluff   nhà phân phối chính thức  Balluff   đại lý độc quyền  Balluff   nhà phân phối độc quyền  Balluff   tổng đại lý Balluff   dai ly  Balluff   dai ly phan phoi  Balluff   nha phan phoi  Balluff   distributors

BLE 12M-PA-1PD-S 4-C BLE 15K-R-F5-02 BLE 15K-R-F5-P-S 75
BLE 15K-S-F5-02 BLE 15K-S-F5-P-S 75 BLE 18E-PS-1P-E5-D-S 4
BLE 18E-PS-1P-SA 1-S 4 BLE 18K-5-F8-35-02 BLE 18K-5-F8-37-S 4
BLE 18K-PO-1LT-E 5-C-S 4 BLE 18K-PS-1LT-E 5-C-S 4 BLE 18K-WS-7P-B0-L-03

BLE 18KF-NA-1LT-S4-C BLE 18KF-NA-1PP-C-02 BLE 18KF-NA-1PP-S4-C
BLE 18KF-PA-1LT-S4-C BLE 18KF-PA-1PP-C-02 BLE 18KF-PA-1PP-S4-C
BLE 18KW-NA-1LT-S4-C BLE 18KW-NA-1PP-C-02 BLE 18KW-NA-1PP-S4-C
BLE 18KW-PA-1LT-S4-C BLE 18KW-PA-1PP-C-02 BLE 18KW-PA-1PP-S4-C
BLE 18M-BA-1LT-S 4-C BLE 18M-PO-1P-E4-C-03 BLE 18M-PO-1P-E5-C-S 4
BLE 18M-PS-1P-E4-C-03 BLE 18M-PS-1P-E5-C-S 4 BLE 18M-PU-1PP-C-03
BLE 18M-PU-1PP-S 4-C BLE 18MR-BA-1LT-S 4-C BLE 25K-1-F5-02
BLE 25K-5-F5-02 BLE 25K-5-F5-P-S 4 BLE 35K-PO-1H-S 4-C
BLE 35K-PS-1H-S 4-C BLE 36K-PA-1PT-S 4-C BLE 65K-1-F50T-1
BLE 65K-5-F50T-1 BLE 65K-5-F50T-2P-S 4 BLE 6K-NU-1E-C-02
BLE 6K-NU-1E-S 75-C BLE 6K-PU-1E-C-02 BLE 6K-PU-1E-S 49-C
BLE 6K-PU-1E-S 75-C
   
BLS 12M-XX-1RD-S 4-L BLS 15K-R-G5-02 BLS 15K-R-G5-S 75
BLS 15K-S-G5-02 BLS 15K-S-G5-S 75 BLS 18E-XX-1P-E5-X-S 4
BLS 18E-XX-1P-SA 1-S 4 BLS 18K-5-G8-05-02 BLS 18K-XX-1K-E4-C-02
BLS 18K-XX-1K-E5-C-S 4 BLS 18K-XX-1LT-E 5-S 4 BLS 18K-XX-7P-B0-L-03
BLS 18KF-XX-1LT-S4-L BLS 18KF-XX-1P-L-02 BLS 18KF-XX-1P-S4-L
BLS 18KW-XX-1LT-S4-L BLS 18KW-XX-1P-L-02 BLS 18KW-XX-1P-S4-L
BLS 18M-XX-1LT-S 4 BLS 18M-XX-1P-E4-L-03 BLS 18M-XX-1P-E5-L-S 4
BLS 18M-XX-1P-L-03 BLS 18M-XX-1P-S 4-L BLS 18MR-XX-1LT-S 4
BLS 25K-1-G5-02 BLS 25K-5-G5-02 BLS 25K-5-G5-S 4
BLS 35K-XX-1H-S 4-L BLS 36K-XX-1T-S 4-C BLS 65K-1-G50-1
BLS 65K-5-G50-1 BLS 65K-5-G50-2-S 4 BLS 6K-XX-1E-02
BLS 6K-XX-1E-S 49 BLS 6K-XX-1E-S 75

BLT 21M-001-P-S 4 BLT 21M-001-N-S 4 BLT M-15-U-S 4
BOD 26K-LA01-S 4-C BOD 26K-LA02-C-06 BOD 26K-LA02-S 4-C
BOD 26K-LB04-S115-C BOD 26K-LB05-S115-C BOD 26K-LBR04-S115-C
BOD 26K-LBR05-S115-C BOD 63-HW-1 BOD 63M-LA01-S115
BOD 63M-LB01-S115 BOD 66-HW-1 BOD 66M-LA04-S 92-C
BOD 66M-LB04-S 92-C BOD 66M-RA01-S 92-C BOD 66M-RB01-S 92-C
BOD 6K-RA01-C-02 BOD 6K-RA01-S 75-C
   
BOS 08M-PO-PR10-S49 BOS 08M-PO-RD10-03 BOS 08M-PO-RD10-S49
BOS 08M-PO-RE10-03 BOS 08M-PO-RE10-S49 BOS 08M-PS-PR10-03
BOS 08M-PS-PR10-S49 BOS 08M-PS-RD10-03 BOS 08M-PS-RD10-S49
BOS 08M-PS-RE10-03 BOS 08M-PS-RE10-S49 BOS 08M-XX-RS10-03
BOS 08M-XX-RS10-S49 BOS 12-BL-1 BOS 12-LT-1
BOS 12-SM-1 BOS 12-WS-1 BOS 12.0-BS-1
BOS 12M-PO-1PD-B0-C-03 BOS 12M-PO-1PD-S 4-C BOS 12M-PO-1QA-B0-C-03
BOS 12M-PO-1QA-S 4-C BOS 12M-PO-1YA-B0-C-03 BOS 12M-PO-1YA-S 4-C
BOS 12M-PO-1YB-B0-C-03 BOS 12M-PO-1YB-S 4-C BOS 12M-PS-1N1I-S4-C
BOS 12M-PS-1PB-S 4-C BOS 12M-PS-1PD-B0-C-03 BOS 12M-PS-1PD-S 4-C
BOS 12M-PS-1QA-B0-C-03 BOS 12M-PS-1QA-S 4-C BOS 12M-PS-1YA-B0-C-03
BOS 12M-PS-1YA-S 4-C BOS 12M-PS-1YB-B0-C-03 BOS 12M-PS-1YB-S 4-C
BOS 12M-PU-1HA-S 4-C BOS 15K-R-B2-02 BOS 15K-R-B2-P-S 75
BOS 15K-R-C10-02 BOS 15K-R-C10-P-S 75 BOS 15K-R-C50-02
BOS 15K-R-C50-P-S 75 BOS 15K-R-D12-02 BOS 15K-R-D12-P-S 75
BOS 15K-S-B2-02 BOS 15K-S-B2-P-S 75 BOS 15K-S-C10-02
BOS 15K-S-C10-P-S 75 BOS 15K-S-C50-02 BOS 15K-S-C50-P-S 75
BOS 15K-S-D12-02 BOS 15K-S-D12-P-S 75 BOS 15K-S-E1-02
BOS 15K-S-E1-P-S 75 BOS 18-BL-1 BOS 18-BL-2
BOS 18-LT-1 BOS 18-NF-1 BOS 18-NF-2
BOS 18-PF-1 BOS 18-PK-1 BOS 18-SM-1
BOS 18-SM-2 BOS 18-UK-1 BOS 18-UK-10
BOS 18-UK-2 BOS 18.0-HS-1 BOS 18.0-HW-1
BOS 18.0-KB-1 BOS 18.0-KB-2 BOS 18E-PS-1N2M-S4-D
BOS 18E-PS-1UB-E5-D-S 4 BOS 18E-PS-1UB-SA 1-S 4 BOS 18E-PS-1WD-E5-D-S 4
BOS 18E-PS-1XA-SA 1-S 4 BOS 18E-PS-1XB-SA 1-S 4 BOS 18E-PS-1XD-SA 1-S 4
BOS 18E-PS-1YA-E5-D-S 4 BOS 18E-PS-1YB-E5-D-S 4 BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S 4
BOS 18K-5-B1,5-35-02 BOS 18K-5-B1,5-37-S 4 BOS 18K-5-C30-35-02
BOS 18K-5-C30-37-S 4 BOS 18K-NA-1HA-S 4-C BOS 18K-PA-1HA-S 4-C
BOS 18K-PS-1LOC-E 5-C-S 4 BOS 18K-PS-1LQK-E 5-C-S 4 BOS 18K-UU-1PC-E4-C-02
BOS 18K-UU-1PC-E5-C-S 4 BOS 18K-UU-1QB-E4-C-02 BOS 18K-UU-1QB-E5-C-S 4
BOS 18K-UU-1XA-E4-C-02 BOS 18K-UU-1XA-E5-C-S 4 BOS 18KF-NA-1HA-C-02
BOS 18KF-NA-1HA-S4-C BOS 18KF-NA-1LOC-S4-C BOS 18KF-NA-1LQP-S4-C
BOS 18KF-NA-1PE-C-02 BOS 18KF-NA-1PE-S4-C BOS 18KF-NA-1XA-C-02
BOS 18KF-NA-1XA-S4-C BOS 18KF-PA-1HA-C-02 BOS 18KF-PA-1HA-S4-C
BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C BOS 18KF-PA-1PE-C-02
BOS 18KF-PA-1PE-S4-C BOS 18KF-PA-1QD-C-02 BOS 18KF-PA-1QD-S4-C
BOS 18KF-PA-1XA-C-02 BOS 18KF-PA-1XA-S4-C BOS 18KR-NA-1HA-S 4-C
BOS 18KR-PA-1HA-S 4-C BOS 18KW-NA-1HA-C-02 BOS 18KW-NA-1HA-S4-C
BOS 18KW-NA-1LOB-S4-C BOS 18KW-NA-1LQH-S4-C BOS 18KW-NA-1PD-C-02
BOS 18KW-NA-1PD-S4-C BOS 18KW-NA-1QC-C-02 BOS 18KW-NA-1QC-S4-C
BOS 18KW-NA-1XA-C-02 BOS 18KW-NA-1XA-S4-C BOS 18KW-PA-1HA-C-02
BOS 18KW-PA-1HA-S4-C BOS 18KW-PA-1LOB-S4-C BOS 18KW-PA-1LQH-S4-C
BOS 18KW-PA-1PD-C-02 BOS 18KW-PA-1PD-S4-C BOS 18KW-PA-1QC-C-02
BOS 18KW-PA-1QC-S4-C BOS 18KW-PA-1XA-C-02 BOS 18KW-PA-1XA-S4-C
BOS 18M-GU-1PF-S 4-Y BOS 18M-NA-1PD-E4-C-03 BOS 18M-NA-1PD-E5-C-S 4
BOS 18M-NA-1QB-E4-C-03 BOS 18M-NA-1QB-E5-C-S 4 BOS 18M-NA-1VD-E4-C-03
BOS 18M-NA-1VD-E5-C-S 4 BOS 18M-PA-1HA-S 4-C BOS 18M-PA-1PA-E4-C-03
BOS 18M-PA-1PA-E5-C-S 4 BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S 4 BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S 4
BOS 18M-PA-1QB-E4-C-03 BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S 4 BOS 18M-PA-1VD-E4-C-03
BOS 18M-PA-1VD-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1PD-E4-C-03 BOS 18M-PO-1RB-E4-C-03
BOS 18M-PO-1RB-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1RD-E4-C-03 BOS 18M-PO-1RD-E5-C-S 4
BOS 18M-PO-1XA-E4-C-03 BOS 18M-PO-1XA-E5-C-S 4 BOS 18M-PO-1XB-E4-C-03
BOS 18M-PO-1XB-E5-C-S 4 BOS 18M-PS-1PD-E4-C-03 BOS 18M-PS-1RB-E4-C-03
BOS 18M-PS-1RB-E5-C-S 4 BOS 18M-PS-1RD-E4-C-03 BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S 4
BOS 18M-PS-1XA-E4-C-03 BOS 18M-PS-1XA-E5-C-S 4 BOS 18M-PS-1XB-E4-C-03
BOS 18M-PS-1XB-E5-C-S 4 BOS 18M-PU-1PD-C-03 BOS 18M-PU-1PD-C-S 4
BOS 18M-PU-1PD-S 4-C BOS 18M-PU-1PD-SA 4-C BOS 18M-PU-1PD-SA 5-C
BOS 18M-PU-1QB-C-03 BOS 18M-PU-1QB-S 4-C BOS 18M-WO-7RB-B0-L-03
BOS 18M-WO-7XA-B0-L-03 BOS 18M-WS-7PB-B1-L-03 BOS 18M-WS-7RB-B0-L-03
BOS 18M-WS-7XA-B0-L-03 BOS 18M-WS-7XB-B0-L-03 BOS 18MR-PA-1HA-S 4-C
BOS 20K-ZU-1FR-C-PU-02 BOS 20K-ZU-1FR-S 75-C BOS 21-AD-1
BOS 21-HS-1 BOS 21-HW-1 BOS 21-HW-2
BOS 21-KH-1 BOS 21-KH-2 BOS 21M-NA-ID10-S4
BOS 21M-NA-IE10-S4 BOS 21M-NA-LD10-S4 BOS 21M-NA-LE10-S4
BOS 21M-NA-LR10-S4 BOS 21M-NA-PK10-S4 BOS 21M-NA-PR10-S4
BOS 21M-NA-PT10-S4 BOS 21M-NA-RD10-S4 BOS 21M-NSS-LH12-S4
BOS 21M-NSS-RH12-S4 BOS 21M-NSS-RV13-S4 BOS 21M-PA-ID10-S4
BOS 21M-PA-IE10-S4 BOS 21M-PA-LD10-S4 BOS 21M-PA-LE10-S4
BOS 21M-PA-LR10-S4 BOS 21M-PA-PK10-S4 BOS 21M-PA-PR10-S4
BOS 21M-PA-PT10-S4 BOS 21M-PA-RD10-S4 BOS 21M-PSS-LH12-S4
BOS 21M-PSS-RH12-S4 BOS 21M-PSS-RV13-S4 BOS 21M-XT-IS11-S4
BOS 21M-XT-LS11-S4 BOS 25K-1-B3-02 BOS 25K-1-C90-02
BOS 25K-5-B3-02 BOS 25K-5-B3-P-S 4 BOS 25K-5-C90-02
BOS 25K-5-C90-P-S 4 BOS 25K-5-M25-02 BOS 25K-5-M25-P-S 4
BOS 26-HW-1 BOS 26K-NA-1HC-S 4-C BOS 26K-NA-1IE-S 4-C
BOS 26K-NA-1LHB-S 4-C BOS 26K-NA-1LHC-S 4-C BOS 26K-NA-1LQK-S 4-C
BOS 26K-NA-1QE-S 4-C BOS 26K-PA-1HC-S 4-C BOS 26K-PA-1IE-S 4-C
BOS 26K-PA-1LHB-S 4-C BOS 26K-PA-1LHC-S 4-C BOS 26K-PA-1LQB-S 4-C
BOS 26K-PA-1LQK-S 4-C BOS 26K-PA-1QE-S 4-C BOS 30.0-KB-1
BOS 30M-GA-1PH-S 4-C BOS 30M-PU-1PH-SA 1-C BOS 30M-PU-1PH-SA 3-C
BOS 35-HW-1 BOS 35K-PO-1PD-S 4-C BOS 35K-PO-1UD-S 4-C
BOS 35K-PO-1XB-S 4-C BOS 35K-PS-1PD-S 4-C BOS 35K-PS-1RH-S 4-C
BOS 35K-PS-1UD-S 4-C BOS 35K-PS-1XB-S 4-C BOS 36-HW-1
BOS 36K-PA-1HD-S 4-C BOS 36K-PA-1PH-S 4-C BOS 36K-PA-1QH-S 4-C
BOS 5K-NO-ID10-01 BOS 5K-NO-ID10-S75-S BOS 5K-NO-ID10-S75
BOS 5K-NO-IX10-01 BOS 5K-NO-IX10-S75-S BOS 5K-NO-IX10-S75
BOS 5K-NO-RD11-01 BOS 5K-NO-RD11-S75-S BOS 5K-NO-RD11-S75
BOS 5K-NO-RR10-01 BOS 5K-NO-RR10-S75-S BOS 5K-NO-RR10-S75
BOS 5K-NS-ID10-01 BOS 5K-NS-ID10-S75 BOS 5K-NS-IX10-01
BOS 5K-NS-IX10-S75 BOS 5K-NS-RD11-01 BOS 5K-NS-RD11-S75
BOS 5K-NS-RR10-01 BOS 5K-NS-RR10-S75 BOS 5K-PO-ID10-01
BOS 5K-PO-ID10-S75-S BOS 5K-PO-ID10-S75 BOS 5K-PO-IX10-01
BOS 5K-PO-IX10-S75-S BOS 5K-PO-IX10-S75 BOS 5K-PO-RD11-01
BOS 5K-PO-RD11-S75-S BOS 5K-PO-RD11-S75 BOS 5K-PO-RR10-01
BOS 5K-PO-RR10-S75-S BOS 5K-PO-RR10-S75 BOS 5K-PS-ID10-01
BOS 5K-PS-ID10-S75 BOS 5K-PS-IX10-01 BOS 5K-PS-IX10-S75
BOS 5K-PS-RD11-01 BOS 5K-PS-RD11-S75 BOS 5K-PS-RR10-01
BOS 5K-PS-RR10-S75 BOS 6-HW-1 BOS 65-BL-1
BOS 65-HW-1 BOS 65K-1-B8T-1 BOS 65K-1-C200T-1
BOS 65K-1-M110T-1 BOS 65K-5-B8T-1 BOS 65K-5-C200T-1
BOS 65K-5-C200T-2P-S 4 BOS 65K-5-M110T-1 BOS 65K-5-M110T-2P-S 4
BOS 6K-NU-1HA-C-02 BOS 6K-NU-1HA-S 75-C BOS 6K-NU-1LHA-C-02
BOS 6K-NU-1LHA-S 75-C BOS 6K-NU-1LQA-C-02 BOS 6K-NU-1LQA-S 75-C
BOS 6K-NU-1OC-C-02 BOS 6K-NU-1OC-S 75-C BOS 6K-NU-1QA-C-02
BOS 6K-NU-1QA-S 75-C BOS 6K-NU-1QC-C-02 BOS 6K-NU-1QC-S 75-C
BOS 6K-PU-1HA-C-02 BOS 6K-PU-1HA-S 75-C BOS 6K-PU-1LHA-C-02
BOS 6K-PU-1LHA-S 75-C BOS 6K-PU-1LQA-C-02 BOS 6K-PU-1LQA-S 75-C
BOS 6K-PU-1OC-C-02 BOS 6K-PU-1OC-S 75-C BOS 6K-PU-1QA-C-02
BOS 6K-PU-1QA-S 75-C BOS 6K-PU-1QC-C-02 BOS 6K-PU-1QC-S 75-C
BOS 73K-PU-1FR-C-02 BOS 73K-PU-1FR-C-S75-0,1 BOS 74-HW-1
BOS 74K-UU-1FR-B0-Z-02 BOS 74K-UU-1FS-B0-Z-02 BOS Q08M-PO-PR10-03
BOS Q08M-PO-PR10-S49 BOS Q08M-PO-RD10-03 BOS Q08M-PO-RD10-S49
BOS Q08M-PO-RE10-03 BOS Q08M-PO-RE10-S49 BOS Q08M-PS-PR10-03
BOS Q08M-PS-PR10-S49 BOS Q08M-PS-RD10-03 BOS Q08M-PS-RD10-S49
BOS Q08M-PS-RE10-03 BOS Q08M-PS-RE10-S49 BOS Q08M-XX-RS10-03
BOS Q08M-XX-RS10-S49 BOS R-1 BOS R-10
BOS R-11 BOS R-12 BOS R-13
BOS R-14 BOS R-15 BOS R-16
BOS R-2 BOS R-22 BOS R-3
BOS R-5 BOS R-6-0,25 BOS R-6-45
BOS R-7-0,25 BOS R-7-22 BOS R-8-0,25
BOS R-8-22 BOS R-9 BOS S-C01
BOS S-C02 BOS S-F01 BOS S-F02
BOS S-M01 BOS S-M02 BOS S-T01
BOS S-T02  

BOWA 0808-PS-C-S49
BOWA 1208-PS-C-S49

BWL 2222C-001-S4 BWL 4241A-001-S4 BWL 4241A-001-S49
BWL 4260A-001-S4 BWL 4260A-001-S49

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm