Đại lý Vickers Việt Nam

                                     Vickers-viet-nam

OTD Automation đại lý Vickers  việt nam đại lý Vickers   nhà phân phối Vickers   đại lý phân phối  Vickers  việt nam đại lý Vickers   tại việt nam đại lý phân phối chính thức Vickers   nhà phân phối chính thức  Vickers

VICKERS DG4V-3 2A MU B6.60 110-120V
VICKERS DG4V-3 2C MUB6.60 110-120V
VICKERS DGMC3 PTCW41
VICKERS DGMXZ3 PPBW.B40
VICKERS DGMXZ3PBBW40
VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60
VICKERS DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20
VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60
VICKERS DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20
VICKERS DG4SH-012N-U-B-60
VICKERS DG4V-3-2A-M-PA3-WLB-40 110V
VICKERS EHST-3-FVE-30 MS3106A-14S-6S
VICKERS RVH113QIC-RSF-13S-10-C25-31
VICKERS DG4V4-O12A-M-W-B5-10
VICKERS DG4S4-012N-U-B-60
VICKERS DG4S4V-3-2A-M-PA3-WLB-40 110V
VICKERS 4CG10A20UC
VICKERS PN 507826,220VAC,50HZ
VICKERS 25VTBS17A2202AA22
VICKERS EEA-PAM-513-A-32
VICKERS L250D-Z-M-U-H110P15-T10
VICKERS 4CG10A20UG
VICKERS PN507826 220V
VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60
VICKERS DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20
VICKERS EEA-PAM-513-A-32
VICKERS EEA-PAM-553-A-32
VICKERS BKE-40-60M
VICKERS BKE-4-60M
VICKERS C-175-B-20
VICKERS DG17S4-0133C-50
VICKERS DG4S4-LW-012A-B-60
VICKERS DG4S4-LW-0133C-B-60
VICKERS DG5S-8-2A-T-K-M-F-WL-B-5-30
VICKERS DG5S-8-2A-T-M-F-WL-B-5-30
VICKERS DG5S-8-2C-T-M-F-WL-B-5-30
VICKERS DG5S-8-2N-T-M-F-WL-B-5-30
VICKERS DGFN-06-50
VICKERS DGMFN-5-Y-A2W-30
VICKERS DGMX2-5-PP-BW-S-50
VICKERS DGX-06-1F-60
VICKERS PN507826 220VAC
VICKERS PN507826 PQ3/20
VICKERS AXFH30016S630000010GE
VICKERS DG432AMUH760
VICKERS DG436CMUH760
VICKERS DGMFN-3-Y-A2W-B2W41
VICKERS DGMP-3-ABK-BAK-41
VICKERS DGMX2-3-PP-C-K-B-40
VICKERS M338 CV31ON P003
VICKERS M348 NV1-10-K-0
VICKERS M403 RV10-10-C-0-10
VICKERS M407 PRV1-10-S-0-6
VICKERS M430 RV8-10-S-0-50
VICKERS DG4V-5-2C-J-MU-H6-20
VICKERS CKI-80 1.6A
VICKERS CKI-80 125A
VICKERS CKI-80 25A
VICKERS CKI-80 40A
VICKERS CKI-80 6.3A
VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60
VICKERS PN507848 24V DC 30W
VICKERS PVB20-R5-20-CM-11
VICKERS DG4V-3-30C-HCH5-60
VICKERS DG4V-3-3C-HCH5-60
VICKERS DG4V-3S-6C-HC5-60
VICKERS DG4V-33-0C-HCH5-60P/0
VICKERS DG4V-3S-6C-HCH5-60
VICKERS ST401-AG41-24V
VICKERS H507848 24v dc30w
VICKERS DG4V-3S-2A-M-U-C5-60
VICKERS DG4S4-018C-50-JA-S87
VICKERS EEA-PAM-571-A-14
VICKERS DG4V-3-2A-M-U-H-40
VICKERS DG4V-3-6C-M-U-117-60
VICKERS DG4V-3S-013-20G-M-U-11L5-60-IN11
VICKERS DG4V-5-2A-M-U-H-20
VICKERS DG4V-5-2CJ-M-U-20-DC
VICKERS DG4V-3-2A-M-V-H-4O
VICKERS DG4V-3-6C-M-V-117-60
VICKERS DG4V-3S-013-20G-M-V-111-5-60-IN1
VICKERS DG4V-5-2A-M-V-H-20
VICKERS DG4V-5-2CJ-M-V-20-DC
VICKERS DG4V-3-2A-VM-U-A7-60
VICKERS DG4V-3-2A-M-U-H-40
VICKERS DG4V-3-6C-M-U-117-60
VICKERS DG4V-3S-013-20G-M-U
VICKERS DG4V-5-2A-M-U-H-20
VICKERS DG4V-5-2CJ-M-U-20-DC
VICKERS ST307-350-B 2~15MPA
VICKERS DG4V3-2C-M-U-H7-60
VICKERS DG4V3-2C-M-U-H7-60
VICKERS DG4V3 35AMS6 UH760
VICKERS DG4V5 31CJMUH620
VICKERS KCG-3-250D-Z-M-U-H1-10
VICKERS KTG4V-3-2B20N-Z-M-U-H7-20
VICKERS PVQ20 B2R SE1S 20CG20
VICKERS ST307-150-B (2-15MPA)
VICKERS ST307-350-B
VICKERS ST307-V2-350-B
VICKERS 2520V21A5 1AA22R
VICKERS KBDG5V-5-2C90N-X-T-Z-M1-PE7-H1-1
VICKERS KBDG5V-8-2C330N-T-M1-PE7-H1-11
VICKERS KBFDG5V-5-2C95N-X-M1-PE7-H4-10
VICKERS KBFDG5V-7-2C200N-X-M1-PE7-H410
VICKERS DG18V-3-6C-P-60
VICKERS DG4V-3-2A-M-U-H-40
VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60
VICKERS DG4V-3S-0B-206-M-U-HL5-60-EN116
VICKERS DG4V-5-2A-M-U-H-20
VICKERS DG4V-5-2CJ-M-U-20-DC
VICKERS CVI-25-D10-2-M-10
VICKERS CVI-25-D20-2-M-10
VICKERS DG3VP-30-102A-VMU-D-10
VICKERS DG4V-3-8C-VMU-C660
VICKERS DG4V-3-8C-VMU-C661
VICKERS DG4V-3S-2A-M-U-B5-60
VICKERS HV30/6-75
VICKERS ST30-1536PA
VICKERS DGMFN-3-XA2WB2W-41
VICKERS 02-104808
VICKERS EEA-PAM-523-A-32
VICKERS KFDGSV7.33C160NXVM
VICKERS DZ4V-3S-DC-M-FPA3WL-H5-60 DC24V
VICKERS DZ4V-3S-DC-M-FPA3WL-H5-60 插头
VICKERS RV5-10-S-0-35/31
VICKERS 02-178117
VICKERS DG4V-3S-2A-M-FW-B5-6O
VICKERS DGMDC-3-Y-PK-41
VICKERS DGMPC-3-ABK-BAK-41
VICKERS PVHS7QIC-RF-IS-10-C25-30
VICKERS 507826
VICKERS SV9-8N-E-M-0-120AG
VICKERS V20-1P8P-1C-11R
VICKERS DG4L-3-20-PL2-T-10
VICKERS DG4L-3-2N-PL2-T-10
VICKERS DGMFN-3-Y-AIW-BIW-41J
VICKERS DGMPC-3-ABK-BAK-41J
VICKERS TCG20-06-F-11
VICKERS URG1-06-FV-13-JA-S1-J
VICKERS URG1-10-FV-12-JA-S1-J
VICKERS DG4V-3S-2C-M-U-H5-60
VICKERS 2520V21A5 1AA22R
VICKERS DGMPC-3-ABK-BAK
VICKERS DG4V3S-2C-MUH5 60
VICKERS DACG-3-100-D-Z-M-2-PD7-H1-10
VICKERS DG4V-3-2C-VM-U-H7-60
VICKERS DG5S-H8-6C-T-M-U-H5-50
VICKERS DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41
VICKERS DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30
VICKERS DGMPC-5-ABM-BAM-30
VICKERS DGMPC-5-ANM-30
VICKERS DGMPC-5-BAM-30
VICKERS DGMR-5-A1-FW-30
VICKERS DGMR-5-B1-FW-30
VICKERS DGMX2-5-PB-FW-B-30
VICKERS DGMX2-5-PB-FW-RC-B-30
VICKERS DGPC-06-AB-51
VICKERS DGX-H06-2-60
VICKERS KADG4V-3-2C13N-Z-M-F-PD7-H7-61-E
VICKERS KADG4V-5-33C50N-Z-VM-F-PD7-H7-31
VICKERS PVXS-180M04R0001R01SVVADF000A
VICKERS DG4S4-012N-U-B60
VICKERS DGMPC-5-ABM-30
VICKERS KACG-3-100-D-Z-M-2-PD7-H1-10
VICKERS DBMC(2)-3AT-CH(-BT-CH)-40
VICKERS DG4V-3-2A-M-U-C-60
VICKERS DG4V-3-3C-H-L-CDL-60
VICKERS DGMC-3-PT CH 40
VICKERS DGMFN-3-Y-A2W-B2W-40
VICKERS PVQ20-B2R-SE1S-10-C21-11
VICKERS DG4V-3-6C-M-VI-T-7-52
VICKERS DG4V-3-2C-H-L-CDL-60
VICKERS DG3VP-3-102A-VM-UH-10
VICKERS 02-178049,240V
VICKERS PVQ20 B2R SSIS 20 CD21D 20
VICKERS PVQ20 B2R SSIS 21 C21D 12
VICKERS DG4V-3-2A-MUH-60
VICKERS DG4V-5-2A-MUH-60
VICKERS H507848,PQ05/05
VICKERS H507848,PQ06/05
VICKERS H507848,PQ07/05
VICKERS H507848,PQ3/04
VICKERS DG4V-3-2A-M-U-D6-60

VICKERS TE0050FS260AAAAMF030926AAAA3
VICKERS TE0050FS260AAAAMF030926AAAA31
VICKERS TE0050FS260AAAAMF030926AAAA310
VICKERS TE0050FS260AAAAMF030926AAAA3100
VICKERS TE0050FS260AAAAMF030926AAAA31004
VICKERS TE0195AS260AAAA18705AD2261
VICKERS TG0335AH050FSAA30604A1270
VICKERS TG0405AH03AAAA32204B0508
VICKERS TG0405AH03AAAA32204B0605
VICKERS TG0405AH03AAAA32204B0606
VICKERS TG0405AS030FSAB28604AA0297
VICKERS DG4V 3S 2A HU H5 61
VICKERS DG4V 3S 2AL MU H5 60
VICKERS DG4V 3S 6C HU H5 60
VICKERS DG4V 3S 6C MU H5
VICKERS DG4V 3S ZO MU H5 60
VICKERS FCG 03 28 22 S10
VICKERS DG4S4-002A DC24V
VICKERS DG4V-3-63-MUHT60
VICKERS 02-178049 AC240V
VICKERS CG5V-6GM-DVM-U-H5-20
VICKERS DG4V-3S-OB-VM-U-H5-60
VICKERS DG4V-5-6CJ-MU-H6-20
VICKERS DGMC2-5-AT-FW-BT-B-30
VICKERS DGMC-5-AT-FW-B-30
VICKERS DGMC-5-PT-AW-B-30
VICKERS DGMPC-5-DABK-30
VICKERS DGMX2-5-PP-AW-B-30
VICKERS DGMX2-5-PP-FW-B-30
VICKERS DHMC2-5-AT-FW-BT-FW-B-30
VICKERS KBSDG4V-5-92L-25-PE7-H7-10
VICKERS PCGV-8A-10
VICKERS XCG2V-6CW-10
VICKERS KBFDG4V-3-2C20N-Z-PH7-H7-10
VICKERS 02-160704 240VAC
VICKERS 02-178049 240V
VICKERS 071037 L4201 230V/50
VICKERS 507826(220V)
VICKERS 507828(24V)
VICKERS 507834(220V
VICKERS DBW 10 B1-52200-6EW230N9K4
VICKERS DGMC-5-PT-FW-B-30
VICKERS RV10120-01X-0.5
VICKERS TA064-12Y-M25
VICKERS EE-04051-042
VICKERS EEA-APM-525-A-32
VIPA VIPA 222-1BH10
VICKERS DG4V-3-6C-M-U1-T-7 0805/12V
VICKERS PVWS-360-M07R001R1SVV
VICKERS PVXS-250-M-R-DF-0000-00
VICKERS DG4V3S2AMFWB560
VICKERS DG4V3S2NMFWB560
VICKERS DGMFN3TA2WB2W41
VICKERS 02-178049,AC240V
VICKERS DG4V-3-OA-M-U-H5-60 DC24V
VICKERS DG4V-3-OA-M-U-H7-60 DC24V
VICKERS DG4V-3S-6C-M-U-H5-60 DC24V
VICKERS DG4V-3S-7C-M-U-H5-60 DC24V
VICKERS DG4V-3S-OB-M-U-V-H5-60 DC24V
VICKERS DG4V-3S-OB-M-U-V-H7-60 DC24V
VICKERS DG4V-3-2A-MU-C6-60
VICKERS DG4V-3-2C-MU-C6-60
VICKERS DG4V-3-6C-MU-C6-60
VICKERS DG4V-5-6C-MU-C6-20
VICKERS KCG-3-100D-Z-M-U-H1-10
VICKERS MSCD512424DGS
VICKERS EHH-AMP-802-D-20
VICKERS PVHS7QIC-RSF-IS-10-C25-30
VICKERS DG4S2L012A 110VAC 50 50UGLH
VICKERS DG4S2L012N 100VAC 50 51UG
VICKERS DG4SL016C 110VAC 50 50UG
VICKERS DG4V3S-2L-MUHS-60
VICKERS EEA-PAM-523-A-32
VICKERS DG4V-3S-2A-M-U-C5-6
VICKERS DG4V-3-2N-H-M-86-UL-A6-60
VICKERS TEXXDWGAAIFATL769
VICKERS PVB10RSY40CMC11
VICKERS 507827
VICKERS ED 507827 240V50HZ PQ2/04
VICKERS 25V-21AM-1B-22-R
VICKERS BSCYG9010 (0-20MPA)
VICKERS CG5V-6FW-D-M-U-H5-20
VICKERS DG4V-3S-2C-M-U-H5-60
VICKERS DGMFN-3S-6C-M-U-H5-60
VICKERS DGMFN-3-Y-A2W-B2W-40
VICKERS DGMFN-7-Y-A2H-B2H-10
VICKERS DGMPC-7-ABK-BAK-11
VICKERS DGMX2-3-PP-FW-B-40
VICKERS KADG5V-7-2C180N-X-T-M-F-PD7-H-1-
VICKERS KADG5V-7-33C170N-X-T-M-F-PD7-H-1
VICKERS YN-100 (0-20MPA)
VICKERS ST307-350-B
VICKERS 25V-21AM-1B-22-R
VICKERS DG4V-3S-2AC-M-U-H5-60
VICKERS DG4V-3S-6C-M-U-H5-60
VICKERS DG4V-3S-OB-M-U-V-H5-60
VICKERS 8240200.9101 230V 7W
VICKERS DG4V-5-6BL-M-PL AC220V
VICKERS DG5V-H8-8C-P2-D-82-JA AC220V
VICKERS DG4V32AMUC660 220V 50HZ
VICKERS DG4V-3-2C-M-U-C6-60 220V50HZ
VICKERS DG4V-3-6C-M-U-C6-60 220V50HZ
VICKERS KDG4V333C07NZMUH760 1.6A
VICKERS O2-178117 240VAC
VICKERS DG5V-7-6C-T-MN-H5-40
VICKERS CG5V-6FWDMUHS20
VICKERS DG4V-5-2CJ-V-M-U-H6-20
VICKERS DG4V-5-2NJ-V-M-U-H6-20
VICKERS DG4V-5-6NJ-V-M-U-H6-20
VICKERS DGMC2-5-AB-FW-BA-FW-30
VICKERS DGMDC-5-ABN-OAN-30
VICKERS DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30
VICKERS DGMX2-5-PA-FW-S-30
VICKERS DV4V-3S-OB-M-U-H6-20
VICKERS FVH074R01AB/0A25000000/001AB01
VICKERS KBDG5V-5-33C80N-7-M-H1-10
VICKERS EEA-PAM-525-A-32
VICKERS EEA-PAM-523-A-32
VICKERS DG5V-7-6C-T-P2-V-82
VICKERS DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20
VICKERS DG4V-5-2NJ-M-U-H6-20
VICKERS DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20
VICKERS DG4V-3S-2C-M-FW-D5-60-EN492 220V
VICKERS DG4V-3-2AL-MUH7-60
VICKERS KDG4V-5-2C65S-ZMUH6-30
VICKERS RV5-10-S-0-35
VICKERS DG4V3OBMUH760
VICKERS DG5V8GWDMUH711
VICKERS 4783233-644 24VDC 420BARM
VICKERS EEA-PAM-523-A-32
VICKERS DG4S4-016C-50
VICKERS KTG4V-3S-2B08N-M-H5-60-EN427
VICKERS PVHD98R01AJ30A000000/00/AB010
VICKERS PVH098R01AJ30A000000/00/AB010
VICKERS D4-2BZ-02-A
VICKERS ST307-350-B Pv=20-350Bar Pmax=60
VICKERS ST307-50-B 20-350bar
VICKERS SN9-8N-E-M-0-00-115A-G
VICKERS DG4V-3-2A-A-D24-6Y
VICKERS DG4V-5-0A-A-D-24-6Y
VICKERS DG5V-7-2C-6Y-D24-A
VICKERS EEA-PAM-513-A-32
VICKERS WS1562B
VICKERS 25V17A-1A22L
VICKERS PVHO98R01AJ30A250000001001AB010A
VICKERS EEA-PAM-513-A-32
VICKERS EHA-PSU-704-A3.5 20
VICKERS DG4V 36C MU H760,24VDC H507848
VICKERS MFJ6-18YC 220VAC 50VA
VICKERS PA&B-350BAR DG4V 32A
VICKERS EEA-PAM-568-A-32
VICKERS DL4V-3X-2A-M-U-D5-60
VICKERS EEA-PAM-571-A-14
VICKERS LHATTE60-10
VICKERS PVB20RS20C11
VICKERS PVH57QIC RSF IS10C25
VICKERS DG4S4-016CB60
VICKERS DGMX2-5PP-FW-S-30
VICKERS EVD2-2988
VICKERS PVH74Q1C-13S-10HC-30
VICKERS PVQ40-B2R-SE3S10CG12
VICKERS DG4V-3-8C-M-C-C6-60
VICKERS DG4V-5-2N-M-U-C6-60
VICKERS EEA-PAM-523-A-32
VICKERS EEA-PAM-533-C-32
VICKERS EEA-PAM-535-A-32
VICKERS CG5V-6GM-DMU-LH-20
VICKERS CG5V-8GW-DMU-H5-20
VICKERS PVXS-180-M-R-DF-0000-000
VICKERS CBV1-10-C-0-A-30/603
VICKERS DGMPC-5-ABK-30
VICKERS DGMPC-5-ABK-BAK-30
VICKERS EHA-PSU-704-A3.5-20 24VDC
VICKERS KDG5V733C170NTMUH110
VICKERS DG4V-3-2A-M-U-C-60
VICKERS DG4V-3-2C-H-U-L-CDL-60
VICKERS DG4V-3S-6C-M-FW-B5-60
VICKERS KDG5V733C170NTMUH110
VICKERS DG4V-3-2A-M-U-H7-60
VICKERS DG4V-3-2N-M-U-H7-60
VICKERS DG4V-5-6C-M-U-H6-20
VICKERS DG5Y-7-2N-T-M-U-H5-40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *