Bộ nguồn TDK Lambda

OTD Automation nhà phân phối bộ nguồn TDK Lambda

đại lý tdk lambda | nhà phân phối tdk lambda | bộ nguồn tdk lambda | bộ nguồn một chiều tdk lambda | nhà phân phối tdk lambda

Part number Power (W) Output info Construction Phân phối
Bộ nguồn HWS300P-24 300 24V / 12.5A Enclosed đại lý HWS300P-24
Bộ nguồn HWS600P-24 600 24V / 25A Enclosed đại lý HWS600P-24
Bộ nguồn HWS300P-36 302.4 36V / 8.4A Enclosed đại lý HWS300P-36
Bộ nguồn HWS600P-36 601.2 36V / 16.7A Enclosed đại lý HWS600P-36
Bộ nguồn HWS300P-48 302.4 48V / 6.3A Enclosed đại lý HWS300P-48
Bộ nguồn HWS600P-48 600 48V / 12.5A Enclosed đại lý HWS600P-48
Bộ nguồn HWS300-3 198 3.3V / 60A Enclosed đại lý HWS300-3
Bộ nguồn HWS600-3 396 3.3V / 120A Enclosed đại lý HWS600-3
Bộ nguồn HWS1000-3 660 3.3V / 200A Enclosed đại lý HWS1000-3
Bộ nguồn HWS300-5 300 5V / 60A Enclosed đại lý HWS300-5
Bộ nguồn HWS600-5 600 5V / 120A Enclosed đại lý HWS600-5
Bộ nguồn HWS1000-5 1000 5V / 200A Enclosed đại lý HWS1000-5
Bộ nguồn HWS1000-6 1002 6V / 167A Enclosed đại lý HWS1000-6
Bộ nguồn HWS1000-7 1005 7.5V / 134A Enclosed đại lý HWS1000-7
Bộ nguồn HWS300-12 324 12V / 27A Enclosed đại lý HWS300-12
Bộ nguồn HWS600-12 636 12V / 53A Enclosed đại lý HWS600-12
Bộ nguồn HWS1000-12 1056 12V / 88A Enclosed đại lý HWS1000-12
Bộ nguồn HWS1500-12 1500 12V / 125A Enclosed đại lý HWS1500-12
Bộ nguồn HWS300-15 330 15V / 22A Enclosed đại lý HWS300-15
Bộ nguồn HWS600-15 645 15V / 43A Enclosed đại lý HWS600-15
Bộ nguồn HWS1000-15 1050 15V / 70A Enclosed đại lý HWS1000-15
Bộ nguồn HWS1500-15 1500 15V / 100A Enclosed đại lý HWS1500-15
Bộ nguồn HWS300-24 336 24V / 14A Enclosed đại lý HWS300-24
Bộ nguồn HWS600-24 648 24V / 27A Enclosed đại lý HWS600-24
Bộ nguồn HWS1000-24 1056 24V / 44A Enclosed đại lý HWS1000-24
Bộ nguồn HWS1500-24 1560 24V / 65A Enclosed đại lý HWS1500-24
Bộ nguồn HWS1000-36 1054.8 36V / 29.3A Enclosed đại lý HWS1000-36
Bộ nguồn HWS1500-36 1512 36V / 42A Enclosed đại lý HWS1500-36
Bộ nguồn HWS300-48 336 48V / 7A Enclosed đại lý HWS300-48
Bộ nguồn HWS600-48 624 48V / 13A Enclosed đại lý HWS600-48
Bộ nguồn HWS1000-48 1056 48V / 22A Enclosed đại lý HWS1000-48
Bộ nguồn HWS1500-48 1536 48V / 32A Enclosed đại lý HWS1500-48
Bộ nguồn HWS1000-60 1056 60V / 17.6A Enclosed đại lý HWS1000-60
Bộ nguồn GWS250-12 252 12V / 21A Enclosed đại lý GWS250-12
Bộ nguồn GWS500-12 504 12V / 42A Enclosed đại lý GWS500-12
Bộ nguồn GWS250-24 252 24V / 10.5A Enclosed đại lý GWS250-24
Bộ nguồn GWS500-24 504 24V / 21A Enclosed đại lý GWS500-24
Bộ nguồn GWS250-36 252 36V / 7A Enclosed đại lý GWS250-36
Bộ nguồn GWS500-36 504 36V / 14A Enclosed đại lý GWS500-36
Bộ nguồn GWS250-48 254.4 48V / 5.3A Enclosed đại lý GWS250-48
Bộ nguồn GWS500-48 504 48V / 10.5A Enclosed đại lý GWS500-48
Bộ nguồn QM5 (up to 12 outputs) 800 2.8V – 105.6V / 110A Enclosed đại lý QM5 (up to 12 outputs)
Bộ nguồn QM5H (up to 12 outputs) 1200 2.8V – 105.6V / 110A Enclosed đại lý QM5H (up to 12 outputs)
Bộ nguồn QM4 (up to 10 outputs) 650 2.8V – 105.6V / 110A Enclosed đại lý QM4 (up to 10 outputs)
Bộ nguồn QM7 (up to 16 outputs) 1500 2.8V – 105.6V / 110A Enclosed đại lý QM7 (up to 16 outputs)
Bộ nguồn QM8 (up to 18 outputs) 1500 2.8V – 105.6V / 110A Enclosed đại lý QM8 (up to 18 outputs)
Bộ nguồn QM8B (up to 18 outputs) 2000 2.8V – 105.6V / 110A Enclosed đại lý QM8B (up to 18 outputs)
Bộ nguồn ZPSA20-3R3 14.52 3.3V / 4.4A Open Frame pcb đại lý ZPSA20-3R3
Bộ nguồn ZPSA40-3R3 19.8 3.3V / 6A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-3R3
Bộ nguồn ZPSA60-3R3 26.4 3.3V / 8A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-3R3
Bộ nguồn ZPSA20-5 22 5V / 4.4A Open Frame pcb đại lý ZPSA20-5
Bộ nguồn ZPSA40-5 30 5V / 6A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-5
Bộ nguồn ZPSA60-5 40 5V / 8A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-5
Bộ nguồn ZPSA100-5 100 5V / 20A Open Frame pcb đại lý ZPSA100-5
Bộ nguồn ZPSA20-9 21.6 9V / 2.4A Open Frame pcb đại lý ZPSA20-9
Bộ nguồn ZPSA40-9 40.05 9V / 4.45A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-9
Bộ nguồn ZPSA60-9 60.03 9V / 6.67A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-9
Bộ nguồn ZPSA100-9 100.8 9V / 11.2A Open Frame pcb đại lý ZPSA100-9
Bộ nguồn ZPSA20-12 21.6 12V / 1.8A Open Frame pcb đại lý ZPSA20-12
Bộ nguồn ZPSA40-12 40.08 12V / 3.34A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-12
Bộ nguồn ZPSA60-12 60 12V / 5A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-12
Bộ nguồn ZPSA100-12 100.8 12V / 8.4A Open Frame pcb đại lý ZPSA100-12
Bộ nguồn ZPSA20-15 21 15V / 1.4A Open Frame pcb đại lý ZPSA20-15
Bộ nguồn ZPSA40-15 40.05 15V / 2.67A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-15
Bộ nguồn ZPSA60-15 60 15V / 4A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-15
Bộ nguồn ZPSA100-15 100.5 15V / 6.7A Open Frame pcb đại lý ZPSA100-15
Bộ nguồn ZPSA100-18 100.8 18V / 5.6A Open Frame pcb đại lý ZPSA100-18
Bộ nguồn ZPSA20-24 21.6 24V / 0.9A Open Frame pcb đại lý ZPSA20-24
Bộ nguồn ZPSA40-24 40.08 24V / 1.67A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-24
Bộ nguồn ZPSA60-24 60 24V / 2.5A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-24
Bộ nguồn ZPSA100-24 100.8 24V / 4.2A Open Frame pcb đại lý ZPSA100-24
Bộ nguồn ZPSA40-28 40.04 28V / 1.43A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-28
Bộ nguồn ZPSA60-28 59.92 28V / 2.14A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-28
Bộ nguồn ZPSA40-30 39.9 30V / 1.33A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-30
Bộ nguồn ZPSA60-30 60 30V / 2A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-30
Bộ nguồn ZPSA40-36 39.96 36V / 1.11A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-36
Bộ nguồn ZPSA60-36 60.12 36V / 1.67A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-36
Bộ nguồn ZPSA40-48 40.032 48V / 0.834A Open Frame pcb đại lý ZPSA40-48
Bộ nguồn ZPSA60-48 60 48V / 1.25A Open Frame pcb đại lý ZPSA60-48
Bộ nguồn ZPSA100-48 100.8 48V / 2.1A Open Frame pcb đại lý ZPSA100-48
Bộ nguồn DRL10-12-1 10.08 12V / 0.84A Enclosed đại lý DRL10-12-1
Bộ nguồn DRL30-12-1 25.2 12V / 2.1A Enclosed đại lý DRL30-12-1
Bộ nguồn DRL60-12-1 54 12V / 4.5A Enclosed đại lý DRL60-12-1
Bộ nguồn DRL30-15-1 25.2 15V / 1.68A Enclosed đại lý DRL30-15-1
Bộ nguồn DRL60-15-1 54 15V / 3.6A Enclosed đại lý DRL60-15-1
Bộ nguồn DRL10-24-1 10 24V / 0.42A Enclosed đại lý DRL10-24-1
Bộ nguồn DRL30-24-1 30 24V / 1.25A Enclosed đại lý DRL30-24-1
Bộ nguồn DRL60-24-1 60 24V / 2.5A Enclosed đại lý DRL60-24-1
Bộ nguồn DRL100-24-1/C2 88 24V / 3.67A Enclosed đại lý DRL100-24-1/C2
Bộ nguồn DRL100-24-1 100 24V / 4.2A Enclosed đại lý DRL100-24-1
Bộ nguồn DRF120-24-1 120 24V / 5A Enclosed đại lý DRF120-24-1
Bộ nguồn DRF240-24-1 240 24V / 10A Enclosed đại lý DRF240-24-1
Bộ nguồn DRF480-24-1 480 24V / 20A Enclosed đại lý DRF480-24-1
Bộ nguồn DRF960-24-1 960 24V / 40A Enclosed đại lý DRF960-24-1
Bộ nguồn CUS350M-12/F 414 12V / 34.5A Open Frame đại lý CUS350M-12/F
Bộ nguồn CUS350M-18/F 414 18V / 23A Open Frame đại lý CUS350M-18/F
Bộ nguồn CUS350M-24/F 420 24V / 17.5A Open Frame đại lý CUS350M-24/F
Bộ nguồn CUS350M-36/F 414 36V / 11.5A Open Frame đại lý CUS350M-36/F
Bộ nguồn CUS350M-48/F 417.6 48V / 8.7A Open Frame đại lý CUS350M-48/F
Bộ nguồn DRB50-5-1 30 5V / 6A Enclosed đại lý DRB50-5-1
Bộ nguồn DRB30-12-1 30 12V / 2.5A Enclosed đại lý DRB30-12-1
Bộ nguồn DRB50-12-1 51 12V / 3.4A Enclosed đại lý DRB50-12-1
Bộ nguồn DRB50-15-1 51 15V / 3.4A Enclosed đại lý DRB50-15-1
Bộ nguồn DRB15-24-1 15.12 24V / 0.63A Enclosed đại lý DRB15-24-1
Bộ nguồn DRB30-24-1 30 24V / 1.25A Enclosed đại lý DRB30-24-1
Bộ nguồn DRB50-24-1 50.4 24V / 2.1A Enclosed đại lý DRB50-24-1
Bộ nguồn DRB100-24-1 100.8 24V / 4.2A Enclosed đại lý DRB100-24-1
Bộ nguồn DRB120-24-1 120 24V / 5A Enclosed đại lý DRB120-24-1
Bộ nguồn DRB240-24-1 240 24V / 10A Enclosed đại lý DRB240-24-1
Bộ nguồn DRB480-24-1 480 24V / 20A Enclosed đại lý DRB480-24-1
Bộ nguồn DRB50-48-1 50.4 48V / 1.05A Enclosed đại lý DRB50-48-1
Bộ nguồn DRB480-48-1 480 48V / 10A Enclosed đại lý DRB480-48-1
Bộ nguồn CUS350M-12/F 414 12V / 34.5A Open Frame đại lý CUS350M-12/F
Bộ nguồn CUS350M-18/F 414 18V / 23A Open Frame đại lý CUS350M-18/F
Bộ nguồn CUS350M-24/F 420 24V / 17.5A Open Frame đại lý CUS350M-24/F
Bộ nguồn CUS350M-36/F 414 36V / 11.5A Open Frame đại lý CUS350M-36/F
Bộ nguồn CUS350M-48/F 417.6 48V / 8.7A Open Frame đại lý CUS350M-48/F
Bộ nguồn CUS30M-12 30 12V / 2.5A Open Frame đại lý CUS30M-12
Bộ nguồn CUS60M-12 60 12V / 5A Open Frame đại lý CUS60M-12
Bộ nguồn CUS30M-24 30 24V / 1.25A Open Frame đại lý CUS30M-24
Bộ nguồn CUS60M-24 60 24V / 2.5A Open Frame đại lý CUS60M-24
Bộ nguồn CUS30M-48 30.24 48V / 0.63A Open Frame đại lý CUS30M-48
Bộ nguồn DRF120-24-1/HL 120 24V / 5A Enclosed đại lý DRF120-24-1/HL
Bộ nguồn DRF240-24-1/HL 240 24V / 10A Enclosed đại lý DRF240-24-1/HL
Bộ nguồn DRF480-24-1/HL 480 24V / 20A Enclosed đại lý DRF480-24-1/HL
Bộ nguồn HWS15A-3/A 9.9 3.3V / 3A Enclosed đại lý HWS15A-3/A
Bộ nguồn HWS30A-3/A 19.8 3.3V / 6A Enclosed đại lý HWS30A-3/A
Bộ nguồn HWS50A-3/A 33 3.3V / 10A Enclosed đại lý HWS50A-3/A
Bộ nguồn HWS100A-3/A 66 3.3V / 20A Enclosed đại lý HWS100A-3/A
Bộ nguồn HWS150A-3/A 99 3.3V / 30A Enclosed đại lý HWS150A-3/A
Bộ nguồn HWS15A-5/A 15 5V / 3A Enclosed đại lý HWS15A-5/A
Bộ nguồn HWS30A-5/A 30 5V / 6A Enclosed đại lý HWS30A-5/A
Bộ nguồn HWS50A-5/A 50 5V / 10A Enclosed đại lý HWS50A-5/A
Bộ nguồn HWS100A-5/A 100 5V / 20A Enclosed đại lý HWS100A-5/A
Bộ nguồn HWS150A-5/A 150 5V / 30A Enclosed đại lý HWS150A-5/A
Bộ nguồn HWS15A-12/A 15.6 12V / 1.3A Enclosed đại lý HWS15A-12/A
Bộ nguồn HWS30A-12/A 30 12V / 2.5A Enclosed đại lý HWS30A-12/A
Bộ nguồn HWS50A-12/A 51.6 12V / 4.3A Enclosed đại lý HWS50A-12/A
Bộ nguồn HWS100A-12/A 102 12V / 8.5A Enclosed đại lý HWS100A-12/A
Bộ nguồn HWS150A-12/A 156 12V / 13A Enclosed đại lý HWS150A-12/A
Bộ nguồn HWS15A-15/A 15 15V / 1A Enclosed đại lý HWS15A-15/A
Bộ nguồn HWS30A-15/A 30 15V / 2A Enclosed đại lý HWS30A-15/A
Bộ nguồn HWS50A-15/A 52.5 15V / 3.5A Enclosed đại lý HWS50A-15/A
Bộ nguồn HWS100A-15/A 105 15V / 7A Enclosed đại lý HWS100A-15/A
Bộ nguồn HWS150A-15/A 150 15V / 10A Enclosed đại lý HWS150A-15/A
Bộ nguồn HWS15A-24/A 15.6 24V / 0.65A Enclosed đại lý HWS15A-24/A
Bộ nguồn HWS30A-24/A 32.1 24V / 1.3A Enclosed đại lý HWS30A-24/A
Bộ nguồn HWS50A-24/A 52.8 24V / 2.2A Enclosed đại lý HWS50A-24/A
Bộ nguồn HWS100A-24/A 108 24V / 4.5A Enclosed đại lý HWS100A-24/A
Bộ nguồn HWS150A-24/A 156 24V / 6.5A Enclosed đại lý HWS150A-24/A
Bộ nguồn HWS15A-48/A 15.84 48V / 0.33A Enclosed đại lý HWS15A-48/A
Bộ nguồn HWS30A-48/A 31.2 48V / 0.65A Enclosed đại lý HWS30A-48/A
Bộ nguồn HWS50A-48/A 52.8 48V / 1.1A Enclosed đại lý HWS50A-48/A
Bộ nguồn HWS100A-48/A 100.8 48V / 2.1A Enclosed đại lý HWS100A-48/A
Bộ nguồn HWS150A-48/A 158.4 48V / 3.3A Enclosed đại lý HWS150A-48/A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *