groschopp việt nam, đại lý groschopp, nhà phân phối groschopp, đại lý phân phối groschopp, đại lý groschopp tại việt nam, đại lý phân phối chính thức groschopp, nhà phân phối chính thức groschopp, đại lý độc quyền groschopp, nhà phân phối độc quyền groschopp, tổng đại lý groschopp, dai ly groschopp, dai ly phan phoi groschopp, nha phan phoi groschopp, groschopp viet nam distributor

 

Typ Model Speed
min-1
Torque
Ncm
Output
W
Voltage
V
Protection class
PM1 PM1 40-20 2000 1,9 4,0 24V DC IP 44
PM1 PM1 40-20 3000 1,8 5,5 24V DC IP 44
PM1 PM1 40-20 4000 1,7 7,0 24V DC IP 44
PM1 PM1 40-20 5000 1,7 9,0 24V DC IP 44
PM1 PM1 40-45 2000 3,1 6,5 24V DC IP 44
PM1 PM1 40-45 3000 3,0 9,5 24V DC IP 44
PM1 PM1 40-45 4000 2,9 12,0 24V DC IP 44
PM1 PM1 40-45 5000 2,9 15,0 24V DC IP 44
PM1 PM1 48-25 2000 3,8 8 160V DC IP 44
PM1 PM1 48-25 3000 3,8 12 160V DC IP 44
PM1 PM1 48-25 4000 3,8 16 160V DC IP 44
PM1 PM1 48-25 5000 3,8 20 160V DC IP 44
PM1 PM1 48-25 2000 3,8 8 24V DC IP 44
PM1 PM1 48-25 3000 3,8 12 24V DC IP 44
PM1 PM1 48-25 4000 3,8 16 24V DC IP 44
PM1 PM1 48-25 5000 3,8 20 24V DC IP 44
PM1 PM1 48-55 2000 5,7 12 160V DC IP 44
PM1 PM1 48-55 3000 5,7 18 160V DC IP 44
PM1 PM1 48-55 4000 5,7 24 160V DC IP 44
PM1 PM1 48-55 2000 5,7 30 160V DC IP 44
PM1 PM1 48-55 2000 5,7 12 24V DC IP 44
PM1 PM1 48-55 3000 5,7 18 24V DC IP 44
PM1 PM1 48-55 4000 5,7 24 24V DC IP 44
PM1 PM1 48-55 5000 5,7 30 24V DC IP 44
PM1 PM1 60-30 2000 8,2 17 160V DC IP 44
PM1 PM1 60-30 3000 8,0 25 160V DC IP 44
PM1 PM1 60-30 4000 7,8 32 160V DC IP 44
PM1 PM1 60-30 5000 7,8 40 160V DC IP 44
PM1 PM1 60-30 2000 8,2 17 24V DC IP 44
PM1 PM1 60-30 3000 8,0 25 24V DC IP 44
PM1 PM1 60-30 4000 7,8 32 24V DC IP 44
PM1 PM1 60-30 5000 7,8 40 24V DC IP 44
PM1 PM1 72-35 2000 17 36 160V DC IP 44
PM1 PM1 72-35 3000 17 54 160V DC IP 44
PM1 PM1 72-35 4000 17 72 160V DC IP 44
PM1 PM1 72-35 5000 17 90 160V DC IP 44
PM1 PM1 72-35 2000 17 36 24V DC IP 44
PM1 PM1 72-35 3000 17 54 24V DC IP 44
PM1 PM1 72-35 4000 17 72 24V DC IP 44
PM1 PM1 72-35 5000 17 90 24V DC IP 44
PM1 PM1 85-40 2000 30 65 160V DC IP 44
PM1 PM1 85-40 3000 30 95 160V DC IP 44
PM1 PM1 85-40 4000 30 125 160V DC IP 44
PM1 PM1 85-40 5000 30 160 160V DC IP 44
PM1 PM1 85-40 2000 30 65 24V DC IP 44
PM1 PM1 85-40 3000 30 95 24V DC IP 44
PM1 PM1 85-40 4000 30 125 24V DC IP 44
PM1 PM1 85-40 5000 30 160 24V DC IP 44
PM6 PM6 78-35 1200 36 45 24V DC IP 44
PM6 PM6 78-35 2000 34 72 24V DC IP 44
PM6 PM6 78-35 3000 32 100 24V DC IP 44
PM6 PM6 78-35 1200 36 45 60V DC IP 44
PM6 PM6 78-35 2000 34 72 60V DC IP 44
PM6 PM6 78-35 3000 32 100 60V DC IP 44
PM6 PM6 78-35 1200 36 45 160V DC IP 44
PM6 PM6 78-35 2000 34 72 160V DC IP 44
PM6 PM6 78-35 3000 32 100 160V DC IP 44
PM6 PM6 93-50 1200 80 100 24V DC IP 44
PM6 PM6 93-50 2000 67 140 24V DC IP 44
PM6 PM6 93-50 3000 57 180 24V DC IP 44
PM6 PM6 93-50 1200 80 100 60V DC IP 44
PM6 PM6 93-50 2000 67 140 60V DC IP 44
PM6 PM6 93-50 3000 57 180 60V DC IP 44
PM6 PM6 93-50 1200 80 100 160V DC IP 44
PM6 PM6 93-50 2000 67 140 160V DC IP 44
PM6 PM6 93-50 3000 57 180 160V DC IP 44
PM6 PM6 114-70 1200 160 200 24V DC IP 44
PM6 PM6 114-70 2000 150 315 24V DC IP 44
PM6 PM6 114-70 3000 127 400 24V DC IP 44
PM6 PM6 114-70 1200 160 200 60V DC IP 44
PM6 PM6 114-70 2000 150 315 60V DC IP 44
PM6 PM6 114-70 3000 127 400 60V DC IP 44
PM6 PM6 114-70 1200 160 200 160V DC IP 44
PM6 PM6 114-70 2000 150 315 160V DC IP 44
PM6 PM6 114-70 3000 127 400 160V DC IP 44
PM5 PM5 50-25 1000 12,5 13 80V DC IP 54
PM5 PM5 50-25 2000 11,5 24 80V DC IP 54
PM5 PM5 50-25 3000 9,6 30 80V DC IP 54
PM5 PM5 58-48 1000 31 32 80V DC IP 54
PM5 PM5 58-48 2000 29 61 80V DC IP 54
PM5 PM5 58-48 3000 20 63 80V DC IP 54
PM5 PM5 70-60 1000 69 72 80V DC IP 54
PM5 PM5 70-60 2000 64 134 80V DC IP 54
PM5 PM5 70-60 3000 48 151 80V DC IP 54
PM5 PM5 88-74 1000 130 136 80V DC IP 54
PM5 PM5 88-74 2000 120 251 80V DC IP 54
PM5 PM5 88-74 3000 80 251 80V DC IP 54
PM5 PM5 110-92 1000 239 250 80V DC IP 54
PM5 PM5 110-92 2000 215 450 80V DC IP 54
PM5 PM5 110-92 3000 143 449 80V DC  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *