OTD Automation đại lý ixys  việt nam đại lý ixys  nhà phân phối ixys  đại lý phân phối  ixys

 ixys  việt nam đại lý ixys  tại việt nam đại lý phân phối chính thức ixys  nhà phân phối chính thức

 ixys  đại lý độc quyền  ixys  nhà phân phối độc quyền  ixys  tổng đại lý ixys  dai ly  ixys

 dai ly phan phoi  ixys  nha phan phoi  ixys  distributors

 

 

 

MCD250-16io1
MCD250-18io1
MCD255-12io1
MCD255-14io1
MCD255-16io1
MCD255-18io1
MCD310-08io1
MCD310-12io1
MCD310-14io1
MCD310-16io1
MCD310-18io1
MCD310-20io1
MCD310-22io1
MCD312-12io1
MCD312-14io1
MCD312-16io1.
MCD312-18io1
MCD500-12io1
MCD500-14io1
MCD500-16io1
MCD500-18io1
MCD500-22io1
MCD501-12io2
MCD501-16io2
MCD501-18io2
MCD501-22io2
MCD700-12io1W
MCD700-16io1W
MCD700-18io1W

MDA72-08N1B
MDA72-14N1B
MDA72-16N1B
MDD26-08N1B
MDD26-12N1B
MDD26-14N1B
MDD26-16N1B
MDD26-18N1B
MDD44-08N1B
MDD44-12N1B
MDD44-14N1B
MDD44-16N1B
MDD44-18N1B
MDD56-08N1B
MDD56-12N1B
MDD56-14N1B
MDD56-16N1B
MDD56-18N1B
MDD72-08N1B
MDD72-12N1B
MDD72-14N1B
MDD72-16N1B
MDD72-18N1B
MDD95-08N1B
MDD95-12N1B
MDD95-14N1B
MDD95-16N1B
MDD95-18N1B
MDD95-20N1B
MDD95-22N1B
MDD142-08N1
MDD142-12N1
MDD142-14N1
MDD142-16N1
MDD142-18N1
MDD172-08N1
MDD172-12N1
MDD172-14N1
MDD172-16N1
MDD172-18N1
MDD220-08N1
MDD220-12N1
MDD220-14N1
MDD220-16N1
MDD220-18N1
MDD250-08N1
MDD250-12N1
MDD250-14N1
MDD250-16N1
MDD255-12N1
MDD255-14N1
MDD255-16N1
MDD255-18N1
MDD255-20N1
MDD255-22N1
MDD310-08N1
MDD310-12N1
MDD310-14N1
MDD310-16N1
MDD310-18N1
MDD310-20N1
MDD310-22N1
MDD312-12N1
MDD312-14N1
MDD312-16N1
MDD312-18N1
MDD312-20N1
MDD312-22N1
MDD600-12N1
MDD600-16N1
MDD600-18N1

MCC224-22io1
MCC224-24io1
MCC225-12io1
MCC225-14io1
MCC225-16io1
MCC225-18io1
MCC250-08io1
MCC250-12io1
MCC250-14io1
MCC250-16io1
MCC250-18io1
MCC255-12io1
MCC255-14io1
MCC255-16io1
MCC255-18io1
MCC310-08io1
MCC310-12io1
MCC310-14io1
MCC310-16io1
MCC310-18io1
MCC310-22io1
MCC312-12io1
MCC312-14io1
MCC312-16io1
MCC312-18io1
MCC500-12io1
MCC500-14io1
MCC500-16io1
MCC500-18io1
MCC500-22io1
MCC501-12io2
MCC501-14io2
MCC501-16io2
MCC501-18io2
MCC501-22io2
MCC700-12io1W
MCC700-16io1W
MCC700-18io1W
VHF15-08iO5
VHF15-12iO5
VHF15-16iO5
VHF28-08iO5
VHF28-12iO5
VHF28-14iO5
VHF28-16iO5
VHF36-12iO5
VHF36-14iO5
VHF36-16iO5
MCO450-20
MCO500-12
MCO500-16
MCO600-12
MCO600-16
MCD44-08IO1B
MCD44-12IO1B
MCD44-14IO1B
MCD44-16IO1B
MCD18-18IO1B
MCD56-08IO1B
MCD56-12IO1B
MCD56-14IO1B
MCD56-16IO1B
MCD56-18IO1B
MCD72-12IO1B
MCD72-16IO1B
MCD94-20IO1B
MCD94-22IO1B
MCD95-14IO1B
MCD95-16IO1B
MCD95-12IO1B
MCD95-18IO1B
MCD132-08IO1
MCD132-12IO1
MCD132-14IO1
MCD132-16IO1 .
MCD132-18IO1
MCD161-20IO1
MCD161-22IO1
MCD162-08io1
MCD162-12io1
MCD162-14io1
MCD162-16io1
MCD162-18io1
MCD200-12io1
MCD200-14io1
MCD200-16io1
MCD200-18io1
MCD224-20io1
MCD224-22io1
MCD220-08io1
MCD220-12io1
MCD220-14io1
MCD220-16io1
MCD220-18io1
MCD225-12io1
MCD225-14io1
MCD225-16io1
MCD225-18io1
MCD250-08io1
MCD250-12io1
MCD250-14io1

VUO30-08NO3
VUO30-12NO3
VUO30-14NO3
VUO30-16NO3
VUO30-18NO3
VUO50-08NO3
VUO50-12NO3
VUO50-14NO3
VUO50-16NO3
VUO50-18NO3
VUO60-08NO3
VUO60-12NO3
VUO60-14NO3
VUO60-16NO3
VUO60-18NO3
VHF55-08IO7、
VHF55-12IO7、
VHF55-14IO5、
VHF55-16IO7、
VHF85-12IO7、
VHF85-14IO5、
VHF125-12IO7
VHF125-14IO7
VHF125-16IO7
VHFD16-08IO1
VHFD16-12IO1
VHFD16-14IO1
VHFD16-16IO1
VHFD29-08IO1
VHFD29-12IO1
VHFD29-14IO1
VHFD29-16IO1
VHFD37-08IO1
VHFD37-12IO1
VHFD37-14IO1
VHFD37-16IO1
VGO36-08IO7
VGO36-12IO7
VGO36-14IO7
VGO36-16IO7
VGO55-08IO7
VGO55-12IO7
VGO55-14IO7
VGO55-16IO7

MCC19-12io1B
MCC19-14io1B
MCC19-16io1B
MCC26-08io1B
MCC26-12io1B
MCC26-14io1B
MCC26-16io1B
MCC44-08io1B
MCC44-12io1B
MCC44-14io1B
MCC44-16io1B
MCC44-18io1B
MCC56-08io1B
MCC56-12io1B
MCC56-14io1B
MCC56-16io1B
MCC56-18io1B
MCC72-08io1B
MCC72-12io1B
MCC72-14io1B
MCC72-16io1B
MCC72-18io1B
MCC94-20io1B
MCC94-22io1B
MCC94-24io1B
MCC95-08io1B
MCC95-12io1B
MCC95-14io1B
MCC95-16io1B
MCC95-18io1B
MCC132-08io1
MCC132-12io1
MCC132-14io1
MCC132-16io1
MCC132-18io1
MCC161-20io1
MCC161-22io1
MCC162-08io1
MCC162-12io1
MCC162-14io1
MCC162-16io1
MCC162-18io1
MCC170-12IO1
MCC170-14IO1
MCC170-16IO1
MCC170-18IO1
MCC200-12io1
MCC200-14io1
MCC200-16io1
MCC200-18io1
MCC220-08io1
MCC220-12io1
MCC220-14io1
MCC220-16io1
MCC220-18io1
MCC224-20io1

VBO25-12AO2

VBO25-12NO2

VBO25-16AO2

VBO25-16NO2

VBO30-08NO7

VBO30-12NO7

VBO30-16NO7

VBO30-18NO7

VBO36-08NO8

VBO36-12NO8

VBO36-16NO8

VBO36-18NO8

VBO40-08NO6

VBO40-12NO6

VBO40-16NO6

VBO50-08NO7

VBO50-12NO7

VBO50-16NO7

MCC19-12IO8B
MCC19-14IO8B
MCC19-16IO8B
MCC26-08IO8B
MCC26-12io8B
MCC26-16io8B
MCC44-08IO8B
MCC44-12io8B
MCC44-16io8B
MCC56-08IO8B
MCC56-12io8B
MCC56-16io8B
MCC56-18IO8B
MCC72-08IO8B
MCC72-12io8B
MCC72-16io8B
MCC72-18IO8B
MCC95-08IO8B
MCC95-12io8B
MCC95-16io8B
MCC95-18IO8B

DSA300I45NA
DSA300I100NA
DSA240X150NA
DSA240X200NA
DSA300I200NA
DSS2x61-0045A
DSS2x200-0008D
DSS2x81-0045B
DSS2x121-0045B
DSS2x160-0045A
DSS2x111-008A
DSS2x41-01A
DSS2x61-01A
DSS2x160-01A
DSS2x101-015A
DSS2x101-02A

DSEP2x25-12C
DPF120X200NA
DPF240X200NA
DPF60XA400NA
DPF120X400NA
DPF240X400NA
DPF400C400NB
DSEP2x31-03A
DSEP2x61-03A
DSEP2x91-03A
DSEP2x31-04A
DSEP2x31-06A
DSEP2x31-06B
DSEP2x61-06A
DSEP2x91-06A
DSEP2x31-12A
DSEP2x60-12A
DSEP2x61-12A
DSEP2x101-04A
DSEC240-06A
DSEC240-04A
DHG50X600NA
DHG100X600NA
DHG100X1200NA
DHG50X1200NA
DH2x61-18A
DH2x60-18A

DSEI2x30-06C
DSEI2x30-04C
DSEI2x30-10B
DSEI2x30-12B
DSEI2x31-04C
DSEI2x31-06C
DSEI2x31-12B
DSEI2x31-10B
DSEI2x61-02A
DSEI2x61-04C
DSEI2x61-06C
DSEI2x61-10B
DSEI2x61-12B
DSEI2x101-06A
DSEI2x101-02A
DSEI2x101-12A
DSI2x55-12A
DSI2x55-16A
DMA150E1600NA

MCD40-12io6
MCD40-16io6
CLA60PD1200NA
CMA80PD1600NA
CLA100PD1200NA
MCO25-12io1
MCO25-16io1
MCO50-12io1
MCO50-16io1
MCO75-12io1
MCO75-16io1
MCO100-12io1
MCO100-16io1
MCO150-12io1
MCO150-16io1
VBE60-06A
VBO40-08NO6
VBO40-12NO6
VBO40-16NO6
DMA150YA1600NA
DMA150YC1600NA
MMO62-12io6
MMO74-12io6
MMO62-16io6
MMO74-16io6
MMO90-12io6
MMO90-14io6
MMO90-16io6
CLA110MB1200NA

VBE20-20NO1
VUE50-12NO1
VUE30-20NO1
VHFD 16-08io1
VHFD 16-12io1
VHFD 16-16io1
VHFD 29-08io1
VHFD 29-16io1
VHFD 29-12io1
VHFD 37-08io1
VHFD 37-12io1
VHFD 37-16io1

VUO16-08NO1
VUO16-12NO1
VUO16-14NO1
VUO16-16NO1
VUO16-18NO1
VUO22-08NO1
VUO22-12NO1
VUO22-14NO1
VUO22-16NO1
VUO22-18NO1
VUO34-08NO1
VUO34-12NO1
VUO34-14NO1
VUO34-16NO1
VUO34-18NO1
VUO52-08NO1
VUO52-12NO1
VUO52-14NO1
VUO52-16NO1
VUO52-18NO1
VUO52-20NO1
VUO52-22NO1
VUO80-08NO1
VUO80-12NO1
VUO80-14NO1
VUO80-16NO1
VUO80-18NO1

VW2x30-14iO1
VW2x30-16iO1
VW2x30-12iO1
VW2x45-12iO1
VW2x45-14iO1
VW2x45-16iO1
VW2x60-14iO1
VW2x60-12iO1
VW2x60-16iO1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *