OTD Automation nhà phâ phối Telco Sensors tại Việt Nam

đại lý phân phối telco sensors

Telco Sensors việt nam, đại lý telco sensors, nhà phân phối telco sensors, đại lý phân phối telco sensors, đại lý telco sensors tại việt nam, đại lý phân phối chính thức telco sensors, nhà phân phối chính thức telco sensors, đại lý độc quyền telco sensors, nhà phân phối độc quyền telco sensors, tổng đại lý telco sensors, dai ly telco sensors, dai ly phan phoi telco sensors, nha phan phoi telco sensors, telco sensors distributors.

LR 100 AP38 15 Ø10 Plastic 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 AP38 5 Ø10 Plastic 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 AP38 T3 Ø10 Plastic 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 S30 15 Ø12,7 Snap Plastic 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 S30 5 Ø12,7 Snap Plastic 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 SG 15 9,5 x 11,5 Plastic 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 SG 5 9,5 x 11,5 Plastic 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 SG T3 9,5 x 11,5 Plastic 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TB38 15 M12 x 1 Nickel Plated Brass 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TB38 5 M12 x 1 Nickel Plated Brass 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TB38 T3 M12 x 1 Nickel Plated Brass 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TB58 J M12 x 1 Nickel Plated Brass 4 pin, M12 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TP38 15 M12 x 1 Plastic 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TP38 5 M12 x 1 Plastic 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TP38 T3 M12 x 1 Plastic 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TS38 15 M12 x 1 Stainless Steel 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TS38 5 M12 x 1 Stainless Steel 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TS38 T3 M12 x 1 Stainless Steel 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100 TS58 J M12 x 1 Stainless Steel 4 pin, M12 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L AP38 15 Ø10 Plastic 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L AP38 5 Ø10 Plastic 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L AP38 T3 Ø10 Plastic 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L SG T3 9,5 x 11,5 Plastic 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TB38 15 M12 x 1 Nickel Plated Brass 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TB38 5 M12 x 1 Nickel Plated Brass 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TB38 T3 M12 x 1 Nickel Plated Brass 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TB58 J M12 x 1 Nickel Plated Brass 4 pin, M12 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TP38 15 M12 x 1 Plastic 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TP38 5 M12 x 1 Plastic 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TP38 T3 M12 x 1 Plastic 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TS38 15 M12 x 1 Stainless Steel 15 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TS38 5 M12 x 1 Stainless Steel 5 m cable Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TS38 T3 M12 x 1 Stainless Steel 3 pin, M8 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 100L TS58 J M12 x 1 Stainless Steel 4 pin, M12 plug Up to 18 m +/- 7° (opening)
LR 101 AP25 15 Ø10 Plastic 15 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 AP25 5 Ø10 Plastic 5 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 AP25 T3 Ø10 Plastic 3 pin, M8 plug Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 S22 15 Ø12,7 Snap Plastic 5 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 S22 5 Ø12,7 Snap Plastic 5 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 SG 15 9,5 x 11,5 Plastic 15 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 SG 5 9,5 x 11,5 Plastic 5 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 SG T3 9,5 x 11,5 Plastic 3 pin, M8 plug Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 TB25 15 M12 x 1 Nickel Plated Brass 15 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 TB25 5 M12 x 1 Nickel Plated Brass 5 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 TB25 T3 M12 x 1 Nickel Plated Brass 3 pin, M8 plug Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 TP25 15 M12 x 1 Plastic 15 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 TP25 5 M12 x 1 Plastic 5 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 TP25 T3 M12 x 1 Plastic 3 pin, M8 plug Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 TS25 15 M12 x 1 Stainless Steel 15 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)
LR 101 TS25 5 M12 x 1 Stainless Steel 5 m cable Up to 11 m +/- 6° (opening)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *