Surpass hiT Typical Network

SURPASS hiT 7070 – SC/DC ADM / CC, multiple STM-6

 SURPASS hiT 7060 – HC ADM 64, multiple STM-16
 SURPASS hiT 7060 – ADM, multiple STM-16
 SURPASS hiT 7050 – CC ADM 16, Multiple STM-4
 SURPASS hiT 7050 – FP1 ADM, Multiple STM ¼
 SURPASS hiT 7035 – ADM, STM-16 / STM- 4
 SURPASS hiT 7025 – ADM, STM-4, STM-1
 SURPASS hiT 7030 – ADM 4/1 modular
 SURPASS hiT 7020 – ADM 4/1 single board CPE

 

S30810-Q1105-X9-2-5
EGPQBMF5AA
S30810-Q1105-X9-2-2
EGPQBUY5AA
S30810-Q1105-X3-X-5
EGPQB3D5AA
S30050-Q5862-D-7
EGPQBHF5AA
S30050-Q5862-E-7
EGPQBHG5AA
S30050-Q5893-X-5
EGPQBHH5AA
S30050-Q5896-X-6
EGQBHJ5AA
S30050-Q5893-X-8
EGPQBHK5AA
S30050-K5619-L-4
EGPQBMX5AA
S30050-K5619-L-6
EGPQBMY5AA
S30050-Q5862-D-8
EGPQBNA5AA
S30050-Q5862-D-9
EGPQBNB5AA
S30050-Q6111-X-7
EGPUCG0BAA
S30050-B5886-X-7
EGPQB135AA
S30050-K5619-L-2
EGPQB155AA
S30050-Q5619-H-6
EGPQB2G5AA
S30050-Q5619-S-2
EGPQB2H5AA
S30050-Q5893-X-3
EGPQB2M5AA
S30050-Q6103-X-3
EGPQB2N5AA
S30050-Q6104-X-1
EGPQB2P5AA
S30050-Q6111-X-5
EGPQB2R5AA
S30050-Q6111-X-9
EGPQB2S5AA
S30050-Q6112-X-3
EGPQB2T5AA
S30050-Q6119-X-1
EGPQB2V5AA
S30050-Q6111-X-8
EGPUCGFBAA
S30050-Q5619-R-8
EGPQECL1AY
S30050-Q5889-X-5
SNDQAFHAAA
S30050-Q5890-X-5
SNDQAFJAAA
S30050-Q5889-X-3
CNDQAFHAAB
S30050-Q5889-X-4
CNDQAFHAAC
S30050-Q5890-X-3
CNDQAFJAAB
S30050-Q5890-X-4
SNDQAFJAAC
S30050-Q5862-C-9
S9PQ00W3AJ
S30050-Q5889-X-6
CNDQAFHAAD
S30050-Q5890-X-6
CNDQAFJAAD
S30050-Q5862-E-6
EGPUBBBBAA
S30050-Q6113-X-1
CNPU3Y0LAA
S30050-Q6114-X-1
CNPU3Z0LAA
S30050-Q5862-T-1
CNDQAN5AAA
S30050-Q5862-E-8
EGPUBBBBAB
S30050-Q6101-X-6
EGPUCC0BAA
S30050-Q6105-X-3
EGPUCE0BAA
S30050-Q5897-X-1
EGPUBBDBAA
S30050-Q5517-A-8
EGPQBDS5AA
S30050-Q5619-A-7
EGPQBD65AA
S30050-Q5619-A-8
EGPQBD75AA
S30050-Q5619-B-8
EGPQBEK5AA
S30050-Q5619-B-9
EGPQBG35AA
S30050-Q5619-C-7
EGPQBG75AA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *