Đại lý phân phối Datamax

OTD Automation cung cấp phân phối các sản phẩm Datamax.

Datamax DMA Series, Analog Meters

 • AC & DC Ammeter
 • AC & DC Voltmeter
 • Frequency
 • Power Factor
 • Wattmeter

Datamax DMD Series, Digital Display

 • AC & DC Ammeter
 • AC & DC Voltmeter
 • Frequency
 • Power Factor
 • Wattmeter andVarmeter
 • Watt-Hour and Var-Hour

Datamax DMX Series, Transmitters/Converter

 • DC to DC Signal Isolator
 • Two-Wire Signal Isolator
 • Current Loop Supply
 • Current Loop Supply with 2 outputs
 • RTD
 • Two-Wire RTD
 • Speed/Frequency
 • Potentiometer
 • DC Current and DC Voltage

Datamax DMT Series, Power Transducer

 • 1Phase/3Phase AC Current
 • 1Phase/3Phase AC Voltage
 • Frequency
 • Power Factor/Phase Angle
 • Active Watt and Reactive Watt
 • Watt-Hour and Var-Hour

Datamax D-Master/D-PRO

 • Multifunction Meter with RS485, Analog output, Energy Pulse or AlarmRelay

Datamax Accessories

 • Current Transformer
 • Interposing Current Transformer
 • Protection Transformer
 • DC Shunt
 • đại lý datamax | nhà phân phối datamax | máy đọc mã vạch | DataMax Transducer | đại lý DataMax Transducer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *