Đại lý phân phối Kraus & Naimer  

                                                    Kraus & Naimer viet nam

 OTD Automation đại lý Kraus & Naimer việt nam đại lý Kraus & Naimer nhà phân phối Kraus & Naimer đại lý phân phối  Kraus & Naimer Kraus & Naimer việt nam đại lý Kraus & Naimer tại việt nam đại lý phân phối chính thức Kraus & Naimer nhà phân phối chính thức  Kraus & Naimer đại lý độc quyền  Kraus & Naimer nhà phân phối độc quyền  Kraus & Naimer tổng đại lý Kraus & Naimer dai ly  Kraus & Naimer dai ly phan phoi  Kraus & Naimer nha phan phoi  Kraus & Naimer distributors

Khóa chuyển mạch ON-OFF có các loại:

Khóa chuyển mạch On-Off góc 30o
Khóa chuyển mạch On-Off góc 60o
Khóa chuyển mạch On-Off góc 90o
Khóa chuyển mạch On-Off góc 360o
Khóa chuyển mạch On-Off có khóa
Khóa chuyển mạch 1-Off-2

 

CG4-A200-600 FS1
CG4-A200-620 FS2
CG4-A201-600 FS1
CG4-A201-620 FS2
CG4-A202-600 FS1
CG4-A202-620 FS2
CG4-A203-600 FS1
CG4-A203-620 FS2
CA10-A200-600E
CA10-A200-620E
CA10-A200-621E
CA10-A200-622E
CA10-A200-623E
CA10-A200-624E
CA10-A200-625E
CA10-A201-600E
CA10-A201-620E
CA10-A201-621E
CA10-A201-622E
CA10-A201-623E
CA10-A201-624E
CA10-A201-625E
CA10-A202-600E
CA10-A202-620E
CA10-A202-621E
CA10-A202-622E
CA10-A202-623E
CA10-A202-624E
CA10-A202-625E
CA10-A202-626E
CA10-A203-600E
CA10-A203-620E
CA10-A203-621E
CA10-A203-622E
CA10-A203-623E
CA10-A203-624E
CA10-A203-625E
CA10-A204-6..E
CA10-A205-6..E
CA10-A206-6..E
CA10-A207-6..E
CA10-A208-600E
CA10-A208-620E
CA10-A290-600E
CA10-A290-620E
CA10-A291-600E
CA10-A291-620E
CA10-A292-600E
CA10-A292-620E
CA10-A293-600E
CA10-A293-620E
CG4-A210-600 FS1
CG4-A210-620 FS2
CG4-A210-623 FS2
CG4-A211-600 FS1
CG4-A211-620 FS2
CG4-A211-623 FS2
CG4-A212-600 FS1
CG4-A212-620 FS2
CG4-A213-600 FS1
CG4-A213-620 FS2
CA10-A210-600E
CA10-A210-620E
CA10-A210-621E
CA10-A210-622E
CA10-A210-623E
CA10-A210-624E
CA10-A211-600E
CA10-A211-620E
CA10-A211-621E
CA10-A211-622E
CA10-A211-623E
CA10-A211-624E
CA10-A212-600E
CA10-A212-620E
CA10-A212-621E
CA10-A212-622E
CA10-A212-623E
CA10-A212-624E
CA10-A213-600E
CA10-A213-620E
CA10-A213-624E
CA10-A214-600E
CA10-A214-620E
CA10-A215-600E
CA10-A215-620E
CA10-A216-600E
CA10-A216-620E
CA10-A218-600E
CA10-A218-620E
CA10-A219-600E
CA10-A219-620E
CA10-A220-600E
CA10-A221-600E
CA10-A222-600E
CA10-A223-600E
CA10-A228-600E
CA10-A228-620E
CA10-A002-600E
CA10-A004-600E
CA10-A004-620E
CA10-A004-621E
CA10-A004-622E
CA10-A004-623E
CA10-A004-624E

CA10-A005-600E
CA10-A005-620E
CA10-A005-621E
CA10-A005-622E
CA10-A005-623E

CA10-A007-600E
CA10-A007-620E
CA10-A007-621E
CA10-A007-622E
CA10-A007-623E
CA10-A007-624E

CA10-A008-600E
CA10-A008-620E
CA10-A008-621E
CA10-A008-622E

CA10-A010-600E
CA10-A010-620E
CA10-A010-621E
CA10-A010-622E

CA10-A011-600E

CA10-A017-600E
CA10-A017-620E
CA10-A019-600E
CA10-A019-620E

CA10-A021-600E
CA10-A021-620E

CA10-A023-600E
CA10-A023-620E

CA10-A025-600E
CA10-A025-620E

10A, 1P,  ON-OFF Switch
10A, 1P,  ON-OFF Switch
10A, 2P ON-OFF Switch
10A, 2P ON-OFF Switch
10A, 3P ON-OFF Switch
10A, 3P ON-OFF Switch
10A, 4P ON-OFF Switch
10A, 4P ON-OFF Switch
On/Off Switches  60 (độ) 1pole ,  0 – 1, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 1pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 1pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 1pole ,  FRAN – TILL, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 1pole ,  FRAN – TILL, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 1pole ,  FRAN – TILL , 20A (HUVUDBRYTARE)
On/Off Switches  60 (độ) 1pole ,  O – 1 (HUVUDBRYTARE) , 20A
On/Off Switches  60 (độ) 2pole ,  0 – 1, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 2pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 2pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 2pole ,  FRAN – TILL, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 2pole ,  FRAN – TILL, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 2pole ,  FRAN – TILL , 20A (HUVUDBRYTARE)
On/Off Switches  60 (độ) 2pole ,  O – 1 (HUVUDBRYTARE) , 20A
On/Off Switches  60 (độ) 3pole ,  0 – 1, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 3pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 3pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 3pole ,  FRAN – TILL, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 3pole ,  FRAN – TILL, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 3pole ,  FRAN – TILL , 20A (HUVUDBRYTARE)
On/Off Switches  60 (độ) 3pole ,  O – 1 (HUVUDBRYTARE) , 20A
On/Off Switches  60 (độ) 3pole ,  0 – 1 tay cầm màu đỏ, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 4pole ,  0 – 1, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 4pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 4pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 4pole ,  FRAN – TILL, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 4pole ,  FRAN – TILL, 20A
On/Off Switches  60 (độ) 4pole ,  FRAN – TILL , 20A (HUVUDBRYTARE)
On/Off Switches  60 (độ) 4pole ,  O – 1 (HUVUDBRYTARE) , 20A
On/Off Switches  30 (độ) 1pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  30 (độ) 2pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  30 (độ) 3pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  30 (độ) 4pole ,  0ff – on, 20A
On/Off Switches  360 (độ) 3pole,  1 – 0 – 1 – 0, 20A
On/Off Switches  360 (độ) 3pole,  On – Off – On – Off, 20A
 1pole on/off 90 (độ)  0 – 1
 1pole on/off 90 (độ)  off – on
 2pole on/off 90 (độ)  0 – 1
 2pole on/off 90 (độ)  off – on
 3pole on/off 90 (độ)  0 – 1
 3pole on/off 90 (độ)  off – on
 4pole on/off 90 (độ)  0 – 1 ( có 1 cực đóng trước 60 độ)
 4pole on/off 90 (độ)  off – on
1P 1-OFF-2, 10A
1P 1-OFF-2, 10A
1P AUTO-OFF-MAN, 10A
2P 1-OFF-2, 10A
2P 1-OFF-2, 10A
2P AUTO-OFF-MAN, 10A
3P 1-OFF-2, 10A
3P 1-OFF-2, 10A
4P 1-OFF-2, 10A
4P 1-OFF-2, 10A
 60 (độ)  off ở giữa 1pole  1 – 0 – 2, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 1pole  1 – 0ff – 2, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 1pole  HAND – 0 – AUTO, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 1pole  HAND – 0 – AUTO, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 1pole  MAN – OFF – AUTO, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 1pole  AUTO – OFF – HAND, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 2pole  1 – 0 – 2, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 2pole  1 – 0ff – 2, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 2pole  HAND – 0 – AUTO, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 2pole  HAND – 0 – AUTO, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 1pole  MAN – OFF – AUTO, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 2pole  AUTO – OFF – HAND, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 3pole  1 – 0 – 2, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 3pole  1 – 0ff – 2, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 3pole  HAND – 0 – AUTO, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 3pole  HAND – 0 – AUTO, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 3pole  MAN – OFF – AUTO, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 3pole  AUTO – OFF – HAND, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 4pole  1 – 0 – 2, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 4pole  1 – 0ff – 2, 20A
 60 (độ)  off ở giữa 4pole  AUTO – OFF – HAND, 20A
 1pole 1 – 0 –  2,  Có lò xo trả về, 20A
 1pole 1 – 0ff – 2,  Có lò xo trả về, 20A
 2pole 1 – 0 –  2,  Có lò xo trả về, 20A
 2pole 1 – 0ff – 2,  Có lò xo trả về, 20A
 3pole 1 – 0 –  2,  Có lò xo trả về, 20A
 3pole 1 – 0ff – 2,  Có lò xo trả về, 20A
 1pole 1 – 0 – 2  có v trí off 90 ( độ),  20A
 1pole 1 – 0ff – 2 có v trí off 90 ( độ), 20A
 2pole 1 – 0 – 2  có v trí off 90 ( độ), 20A
 2pole 1 – 0ff – 2 có v trí off 90 (độ), 20A
 1pole 1 – 2  không có v trí 0ff 60 (độ) , 20A
 2pole 1 – 2  không có v trí 0ff 60 (độ) , 20A
 3pole 1 – 2  không có v trí 0ff 60 (độ) , 20A
 4pole 1 – 2  không có v trí 0ff 60 (độ) , 20A
 3pole 1 –  0 – 2 tự trả về vị trí off, 20A
 3pole 1 –  0ff – 2 tự trả về vị trí off, 20A
Voltmeter 2pole On-Off-On-Off-On (360 độ)
Voltmeter 3P, 3 w O-RS-ST-TR
Voltmeter 3P, 3 w Off-L1L2-L2L3-L3L1
Voltmeter 3P 3w   Off-L1L2-L2L3-L3L1
Voltmeter 3P, 3 w Off-RY-YB-BR
Voltmeter 3P, 3 w Off-RY-YB-BR
Voltmeter 3P 3w   O-L1-L2-L2-L3-L3-L1

Voltmeter 3P, 4w   O-RO-SO-TO
Voltmeter 3P, 4w   Off-L1-N-L2-N-L3-N
Voltmeter 3P 4w   Off-L1-N-L2-N-L3-N
Voltmeter 3P, 4w   Off-RN-YN-BN
Voltmeter 3P, 4w   O-L1-N-L2-N-L3-N

Voltmeter 3P, 3 w (4W) TR-ST-RS-O-RO-SO-TO
Voltmeter 3P, 3 w (4W) L3L1-L2L3-L1L2-Off-L1-N-L2-N-L3-N
Voltmeter 3P, 3 w (4W) L3L1-L2L3-L1L2-Off-L1-N-L2-N-L3-N
Voltmeter 3P, 3 w (4W) BR-YB-RY-Off-RN-YN-BN
Voltmeter 3P, 3 w (4W) BR-YB-RY-Off-RN-YN-BN
Voltmeter 3P, 3 w (4W) L3-L1-L2-L3-L1-L2-O-L1-N-L2-N-L3-N

Voltmeter 3P độc Lập TR-ST-RS-O-RS-ST-TR
Voltmeter 3P độc Lập   L3L1-L2L3-L1L2-Off-L1L2-L2L3-L3L1
Voltmeter 3P độc Lập   L3L1-L2L3-L1L2-Off-L1L2-L2L3-L3L1
Voltmeter 3P độc Lập   L3-L–L2-L3-L1-L2-O-L1-L2-L2-L3-L3-L1

Voltmeter 3P độc Lập   L3-L1-L2-L3-L1-L2-O-L1-L2-L2-L3-L3-L1
Voltmeter 3P&1P Trung Lập   TR-ST-RS-O-RO
Voltmeter 3P&1P Trung Lập   L3L1-L2L3-L1L2-OFF-L1-N
Voltmeter 3P&1P Trung Lập   L3L1-L2L3-L1L2-OFF-L1-N

Voltmeter 3P, 3 w , Off / 1-2 – 2-3 – 3-1

Ammeter 3P, 3 ct , 1pole 1 -2 – 3
Ammeter 3P, 3 ct , 1pole 1 -2 – 3
Ammeter 3P, 3 ct , 2pole 1 -2 – 3
Ammeter 3P, 3 ct , 2pole 1 -2 – 3

Ammeter 3P, 2ct, 1pole 3 – off – 1 – 2
Ammeter 3P, 2ct, 1pole 3 – off – 1 – 2

Voltmeter 3P, 3 w RS-ST-TR
Voltmeter 3P, 3 w L1-L2- L2-L3- L3-L1

Voltmeter 3P, 3 w (4W) TR-ST-RO-SO-TO
Voltmeter 3P, 3 w (4W) L3-L1- L2-L3- L1-L2 -L1-N -L2-N -L3-N

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *