Đại lý phân phối O-Dear

OTD Automation cung cấp phân phối các sản phẩm Odear tại Việt Nam.

Các sản phẩm O-Dear phân phối bao gồm:

 • Five Nets Series
 • Magic Color Meter Provincial Wiring Module Zone
 • CC-LINK wiring-saving module area
 • power distributor
 • Wiring-saving terminal block
 • I/O province wiring module
 • I/O province wiring lamp number display module
 • Output Relay wiring module
 • Servo I/O control wiring-saving module
 • Big A to Q conversion board area
 • Robotic arm area
 • Wire-saving – PLC cable
 • Wire-saving – Servo and other wires
 • Internship machine

Danh sách sản phẩm Odear:

Đại lý KEYX32L-nM ODEAR KEYX32L-nM nhà phân phối KEYX32L-nM
Đại lý SIEXY40T-nM ODEAR SIEXY40T-nM nhà phân phối SIEXY40T-nM
Đại lý KEYY32L-nM ODEAR KEYY32L-nM nhà phân phối KEYY32L-nM
Đại lý KE14T-CAB-nM-I ODEAR KE14T-CAB-nM-I nhà phân phối KE14T-CAB-nM-I
Đại lý KEYXY14T-nM-I ODEAR KEYXY14T-nM-I nhà phân phối KEYXY14T-nM-I
Đại lý KEYXY34T-nM ODEAR KEYXY34T-nM nhà phân phối KEYXY34T-nM
Đại lý KOYD2X32DFL-nM ODEAR KOYD2X32DFL-nM nhà phân phối KOYD2X32DFL-nM
Đại lý KE34T-CAB-nM-I ODEAR KE34T-CAB-nM-I nhà phân phối KE34T-CAB-nM-I
Đại lý KEYXY34T-nM-I ODEAR KEYXY34T-nM-I nhà phân phối KEYXY34T-nM-I
Đại lý KOYD2Y32DFL-nM ODEAR KOYD2Y32DFL-nM nhà phân phối KOYD2Y32DFL-nM
Đại lý PANX32L-nM ODEAR PANX32L-nM nhà phân phối PANX32L-nM
Đại lý DELAH5BX32L-nM ODEAR DELAH5BX32L-nM nhà phân phối DELAH5BX32L-nM
Đại lý PANY32L-nM ODEAR PANY32L-nM nhà phân phối PANY32L-nM
Đại lý DELAH5BY32L-nM ODEAR DELAH5BY32L-nM nhà phân phối DELAH5BY32L-nM
Đại lý DELAH5CX32L-nM ODEAR DELAH5CX32L-nM nhà phân phối DELAH5CX32L-nM
Đại lý DELAH5CY32L-nM ODEAR DELAH5CY32L-nM nhà phân phối DELAH5CY32L-nM
Đại lý MZ07I-CAB-nM ODEAR MZ07I-CAB-nM nhà phân phối MZ07I-CAB-nM
Đại lý NACX32L-nM ODEAR NACX32L-nM nhà phân phối NACX32L-nM
Đại lý DELDVPX32L-nM ODEAR DELDVPX32L-nM nhà phân phối DELDVPX32L-nM
Đại lý MZ07O-CAB-nM ODEAR MZ07O-CAB-nM nhà phân phối MZ07O-CAB-nM
Đại lý NACY32L-nM ODEAR NACY32L-nM nhà phân phối NACY32L-nM
Đại lý DELDVPY32L-nM ODEAR DELDVPY32L-nM nhà phân phối DELDVPY32L-nM
Đại lý IDEFC4AXY26T-nM ODEAR IDEFC4AXY26T-nM nhà phân phối IDEFC4AXY26T-nM
Đại lý FAX32T-CAB-nM ODEAR FAX32T-CAB-nM nhà phân phối FAX32T-CAB-nM
Đại lý MIRFAMAX32L-nM ODEAR MIRFAMAX32L-nM nhà phân phối MIRFAMAX32L-nM
Đại lý IDEFC5AXY26T-nM ODEAR IDEFC5AXY26T-nM nhà phân phối IDEFC5AXY26T-nM
Đại lý FAY32T-CAB-nM ODEAR FAY32T-CAB-nM nhà phân phối FAY32T-CAB-nM
Đại lý MIRFAMAY32L-nM ODEAR MIRFAMAY32L-nM nhà phân phối MIRFAMAY32L-nM
Đại lý IDEFC4AXY20L-nM ODEAR IDEFC4AXY20L-nM nhà phân phối IDEFC4AXY20L-nM
Đại lý IDEFC5AXY16L-nM ODEAR IDEFC5AXY16L-nM nhà phân phối IDEFC5AXY16L-nM
Đại lý FXY32P-CAB-nM ODEAR FXY32P-CAB-nM nhà phân phối FXY32P-CAB-nM
Đại lý FUJXY32DFL-nM ODEAR FUJXY32DFL-nM nhà phân phối FUJXY32DFL-nM
Đại lý FXY32T-CAB-2M-BC ODEAR FXY32T-CAB-2M-BC nhà phân phối FXY32T-CAB-2M-BC
Đại lý FUJXY32BL-nM ODEAR FUJXY32BL-nM nhà phân phối FUJXY32BL-nM
Đại lý F40P-N-nM ODEAR F40P-N-nM nhà phân phối F40P-N-nM
Đại lý DF40-N-nM ODEAR DF40-N-nM nhà phân phối DF40-N-nM
Đại lý MR-J2HBUSP-nM ODEAR MR-J2HBUSP-nM nhà phân phối MR-J2HBUSP-nM
Đại lý DSSV20T-S-nM ODEAR DSSV20T-S-nM nhà phân phối DSSV20T-S-nM
Đại lý F40P-P-nM ODEAR F40P-P-nM nhà phân phối F40P-P-nM
Đại lý DF40-P-nM ODEAR DF40-P-nM nhà phân phối DF40-P-nM
Đại lý DSVTB26P-CAB-nM ODEAR DSVTB26P-CAB-nM nhà phân phối DSVTB26P-CAB-nM
Đại lý DSSV26T-S-nM ODEAR DSSV26T-S-nM nhà phân phối DSSV26T-S-nM
Đại lý F40P-Y-nM ODEAR F40P-Y-nM nhà phân phối F40P-Y-nM
Đại lý DF40-Y-nM ODEAR DF40-Y-nM nhà phân phối DF40-Y-nM
Đại lý DSSV50T-S-nM ODEAR DSSV50T-S-nM nhà phân phối DSSV50T-S-nM
Đại lý I20P-N-nM ODEAR I20P-N-nM nhà phân phối I20P-N-nM
Đại lý I20-N-nM ODEAR I20-N-nM nhà phân phối I20-N-nM
Đại lý I40P-N-nM ODEAR I40P-N-nM nhà phân phối I40P-N-nM
Đại lý I40-N-nM ODEAR I40-N-nM nhà phân phối I40-N-nM
Đại lý I20P-P-nM ODEAR I20P-P-nM nhà phân phối I20P-P-nM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.