Đại lý phân phối O-Dear

OTD Automation cung cấp phân phối các sản phẩm Odear tại Việt Nam.

Các sản phẩm O-Dear phân phối bao gồm:

 • Five Nets Series
 • Magic Color Meter Provincial Wiring Module Zone
 • CC-LINK wiring-saving module area
 • power distributor
 • Wiring-saving terminal block
 • I/O province wiring module
 • I/O province wiring lamp number display module
 • Output Relay wiring module
 • Servo I/O control wiring-saving module
 • Big A to Q conversion board area
 • Robotic arm area
 • Wire-saving – PLC cable
 • Wire-saving – Servo and other wires
 • Internship machine

Danh sách sản phẩm Odear:

Đại lý KEYX32L-nM ODEAR KEYX32L-nM nhà phân phối KEYX32L-nM
Đại lý SIEXY40T-nM ODEAR SIEXY40T-nM nhà phân phối SIEXY40T-nM
Đại lý KEYY32L-nM ODEAR KEYY32L-nM nhà phân phối KEYY32L-nM
Đại lý KE14T-CAB-nM-I ODEAR KE14T-CAB-nM-I nhà phân phối KE14T-CAB-nM-I
Đại lý KEYXY14T-nM-I ODEAR KEYXY14T-nM-I nhà phân phối KEYXY14T-nM-I
Đại lý KEYXY34T-nM ODEAR KEYXY34T-nM nhà phân phối KEYXY34T-nM
Đại lý KOYD2X32DFL-nM ODEAR KOYD2X32DFL-nM nhà phân phối KOYD2X32DFL-nM
Đại lý KE34T-CAB-nM-I ODEAR KE34T-CAB-nM-I nhà phân phối KE34T-CAB-nM-I
Đại lý KEYXY34T-nM-I ODEAR KEYXY34T-nM-I nhà phân phối KEYXY34T-nM-I
Đại lý KOYD2Y32DFL-nM ODEAR KOYD2Y32DFL-nM nhà phân phối KOYD2Y32DFL-nM
Đại lý PANX32L-nM ODEAR PANX32L-nM nhà phân phối PANX32L-nM
Đại lý DELAH5BX32L-nM ODEAR DELAH5BX32L-nM nhà phân phối DELAH5BX32L-nM
Đại lý PANY32L-nM ODEAR PANY32L-nM nhà phân phối PANY32L-nM
Đại lý DELAH5BY32L-nM ODEAR DELAH5BY32L-nM nhà phân phối DELAH5BY32L-nM
Đại lý DELAH5CX32L-nM ODEAR DELAH5CX32L-nM nhà phân phối DELAH5CX32L-nM
Đại lý DELAH5CY32L-nM ODEAR DELAH5CY32L-nM nhà phân phối DELAH5CY32L-nM
Đại lý MZ07I-CAB-nM ODEAR MZ07I-CAB-nM nhà phân phối MZ07I-CAB-nM
Đại lý NACX32L-nM ODEAR NACX32L-nM nhà phân phối NACX32L-nM
Đại lý DELDVPX32L-nM ODEAR DELDVPX32L-nM nhà phân phối DELDVPX32L-nM
Đại lý MZ07O-CAB-nM ODEAR MZ07O-CAB-nM nhà phân phối MZ07O-CAB-nM
Đại lý NACY32L-nM ODEAR NACY32L-nM nhà phân phối NACY32L-nM
Đại lý DELDVPY32L-nM ODEAR DELDVPY32L-nM nhà phân phối DELDVPY32L-nM
Đại lý IDEFC4AXY26T-nM ODEAR IDEFC4AXY26T-nM nhà phân phối IDEFC4AXY26T-nM
Đại lý FAX32T-CAB-nM ODEAR FAX32T-CAB-nM nhà phân phối FAX32T-CAB-nM
Đại lý MIRFAMAX32L-nM ODEAR MIRFAMAX32L-nM nhà phân phối MIRFAMAX32L-nM
Đại lý IDEFC5AXY26T-nM ODEAR IDEFC5AXY26T-nM nhà phân phối IDEFC5AXY26T-nM
Đại lý FAY32T-CAB-nM ODEAR FAY32T-CAB-nM nhà phân phối FAY32T-CAB-nM
Đại lý MIRFAMAY32L-nM ODEAR MIRFAMAY32L-nM nhà phân phối MIRFAMAY32L-nM
Đại lý IDEFC4AXY20L-nM ODEAR IDEFC4AXY20L-nM nhà phân phối IDEFC4AXY20L-nM
Đại lý IDEFC5AXY16L-nM ODEAR IDEFC5AXY16L-nM nhà phân phối IDEFC5AXY16L-nM
Đại lý FXY32P-CAB-nM ODEAR FXY32P-CAB-nM nhà phân phối FXY32P-CAB-nM
Đại lý FUJXY32DFL-nM ODEAR FUJXY32DFL-nM nhà phân phối FUJXY32DFL-nM
Đại lý FXY32T-CAB-2M-BC ODEAR FXY32T-CAB-2M-BC nhà phân phối FXY32T-CAB-2M-BC
Đại lý FUJXY32BL-nM ODEAR FUJXY32BL-nM nhà phân phối FUJXY32BL-nM
Đại lý F40P-N-nM ODEAR F40P-N-nM nhà phân phối F40P-N-nM
Đại lý DF40-N-nM ODEAR DF40-N-nM nhà phân phối DF40-N-nM
Đại lý MR-J2HBUSP-nM ODEAR MR-J2HBUSP-nM nhà phân phối MR-J2HBUSP-nM
Đại lý DSSV20T-S-nM ODEAR DSSV20T-S-nM nhà phân phối DSSV20T-S-nM
Đại lý F40P-P-nM ODEAR F40P-P-nM nhà phân phối F40P-P-nM
Đại lý DF40-P-nM ODEAR DF40-P-nM nhà phân phối DF40-P-nM
Đại lý DSVTB26P-CAB-nM ODEAR DSVTB26P-CAB-nM nhà phân phối DSVTB26P-CAB-nM
Đại lý DSSV26T-S-nM ODEAR DSSV26T-S-nM nhà phân phối DSSV26T-S-nM
Đại lý F40P-Y-nM ODEAR F40P-Y-nM nhà phân phối F40P-Y-nM
Đại lý DF40-Y-nM ODEAR DF40-Y-nM nhà phân phối DF40-Y-nM
Đại lý DSSV50T-S-nM ODEAR DSSV50T-S-nM nhà phân phối DSSV50T-S-nM
Đại lý I20P-N-nM ODEAR I20P-N-nM nhà phân phối I20P-N-nM
Đại lý I20-N-nM ODEAR I20-N-nM nhà phân phối I20-N-nM
Đại lý I40P-N-nM ODEAR I40P-N-nM nhà phân phối I40P-N-nM
Đại lý I40-N-nM ODEAR I40-N-nM nhà phân phối I40-N-nM
Đại lý I20P-P-nM ODEAR I20P-P-nM nhà phân phối I20P-P-nM

One thought on “Đại lý phân phối O-Dear

 1. Pingback: Đại lý O-Dear – Thiết bị tự động hóa, sản phẩm tự động hóa, đại lý allen bradley, nhà phân phối allen bradley, đại lý rockwell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *