Đại lý PLC Mitsubishi

OTD Automation đại lý plc mitsubishi    việt nam, đại lý plc mitsubishi   , nhà phân phối  plc mitsubishi   , đại lý phân phối   plc mitsubishi   ,  plc mitsubishi    việt nam, đại lý plc mitsubishi    tại việt nam, đại lý phân phối chính thức plc mitsubishi   , nhà phân phối chính thức   plc mitsubishi   , đại lý độc quyền plc mitsubishi   , nhà phân phối độc quyền   plc mitsubishi   , tổng đại lý plc mitsubishi   , dai ly   plc mitsubishi   , dai ly phan phoi   plc mitsubishi   , nha phan phoi   plc mitsubishi   ,  plc mitsubishi    distributors

PLC OTD Automatinon đang cung cấp:

FX3U-128MR-ES-A64
FX3U-80MR-ES-A
FX3U-64MR-ES-A
FX3U-48MR-ES-A
FX3U-32MR-ES-A
FX3U-16MR-ES-A
FX3U-80MR-DS
FX3U-64MR-DS
FX3U-32MR-DS
FX3U-16MR-DS
FX3U-128MT-ES-A
FX3U-80MT-ES-A
FX3U-64MT-ES-A
FX3U-48MT-ES-A
FX3U-32MT-ES-A
FX3U-16MT-ES-A
FX3U-64MT-DS
FX3U-48MT-DS

FX3U:
FX3U-32MT-DS
FX3U-16MT-DS

FX3UC
FX3UC-32MT-LT
FX3U(C)
FX3U-232-BD RS-232C
FX3U-422-BD RS-422
FX3U-485-BD RS-485
FX3U-CNV-BD
FX3U-USB-BD

FX3U(C)
FX3U-2HSY-ADP 2
FX3U-4AD-ADP 4
FX3U-4AD-PT-ADP 4
FX3U-4AD-TC-ADP 4
FX3U-4DA-ADP 4
FX3U-4HSX-ADP 4
FX3U-232ADP RS232
FX3U-485ADP RS485
FX3U-1PSU-5V DC 5V
FX3U-4AD 4 CHANNELS A/D
FX3U-4DA 4 CHANNELS D/A
FX3U-7DM DISPLAY PANEL
FX3U-7DM-HLD
FX3U-20SSC-H
FX3U-32BL
FX3UC-1PS-5V DC 5V 1A
FX3UC-4AD 4

FX2N:
FX2N-128MR-001
FX2N-80MR-001
FX2N-64MR-001
FX2N-48MR-001
FX2N-32MR-001
FX2N-16MR-001
FX2N-80MR-D
FX2N-48MR-D
FX2N-32MR-D
FX2N-128MT-001
FX2N-80MT-001
FX2N-64MT-001
FX2N-48MT-001
FX2N-32MT-001
FX2N-16MT-001
FX2N-80MT-D
FX2N-64MT-D
FX2N-48MT-D
FX2N-32MT-D

FX2NC:
FX2NC-96MT
FX2NC-64MT
FX2NC-32MT
FX2NC-16MT

FX2N:
FX2N-48ER
FX2N-48ET
FX2N-32ER
FX2N-32ET
FX2N-16EX
FX2N-16EYR
FX2N-16EYT
FX2N-8ER
FX2N-8EX
FX2N-8EYR
FX2N-8EYT

FX3U:
FX3U-32MT-DS
FX3U-16MT-DS

FX3UC
FX3UC-32MT-LT
FX3U(C)
FX3U-232-BD RS-232C
FX3U-422-BD RS-422
FX3U-485-BD RS-485
FX3U-CNV-BD
FX3U-USB-BD

FX3U(C)
FX3U-2HSY-ADP 2
FX3U-4AD-ADP 4
FX3U-4AD-PT-ADP 4
FX3U-4AD-TC-ADP 4
FX3U-4DA-ADP 4
FX3U-4HSX-ADP 4
FX3U-232ADP RS232
FX3U-485ADP RS485
FX3U-1PSU-5V DC 5V
FX3U-4AD 4 CHANNELS A/D
FX3U-4DA 4 CHANNELS D/A
FX3U-7DM DISPLAY PANEL
FX3U-7DM-HLD
FX3U-20SSC-H
FX3U-32BL
FX3UC-1PS-5V DC 5V 1A
FX3UC-4AD 4

FX2N:
FX2N-128MR-001
FX2N-80MR-001
FX2N-64MR-001
FX2N-48MR-001
FX2N-32MR-001
FX2N-16MR-001
FX2N-80MR-D
FX2N-48MR-D
FX2N-32MR-D
FX2N-128MT-001
FX2N-80MT-001
FX2N-64MT-001
FX2N-48MT-001
FX2N-32MT-001
FX2N-16MT-001
FX2N-80MT-D
FX2N-64MT-D
FX2N-48MT-D
FX2N-32MT-D

FX2NC:
FX2NC-96MT
FX2NC-64MT
FX2NC-32MT
FX2NC-16MT

FX2N:
FX2N-48ER
FX2N-48ET
FX2N-32ER
FX2N-32ET
FX2N-16EX
FX2N-16EYR
FX2N-16EYT
FX2N-8ER
FX2N-8EX
FX2N-8EYR
FX2N-8EYT

FX2NC:
FX2NC-32EX
FX2NC-32EYT
FX2NC-16EYT
FX2NC-16EX-T
FX2NC-16EYR-T

FX1N:
FX1N-60MR-0013624
FX1N-40MR-0012416
FX1N-24MR-0011410
FX1N-14MR-00186
FX1N-60MR-D3624
FX1N-40MR-D2416
FX1N-24MR-D1410
FX1N-60MT-001 、3624
FX1N-40MT-001 、2416
FX1N-24MT-001 、1410
FX1N-14MT-001 、86
FX1N-60MT-D 、3624
FX1N-40MT-D 、2416
FX1N-24MT-D 、1410

FX2N:
FX2N-2AD
FX2N-2DA
FX2N-2LC
FX2N-4AD
FX2N-4AD-PT
FX2N-4AD-TC
FX2N-4DA
FX2N-5A
FX2N-8AD
FX2N-1PG-E
FX2N-10GM
FX2N-10PG
FX2N-20GM
E-20TP-E-SET0
E-GM-200CAB
E-GMJ2-200CAB1
FX2N-1RM-E-SET
F2-720RSV
F2-RS-5CAB
FX-PCS-VPS/WIN-E
FX2N-16CCL-M
FX2N-16LNK-M
FX2N-32ASI-M
FX2N-32CCL
FX2N-64CL-M
FX2N-20PSU
FX2N-232IF
FX2N-CNV-IF

FX2N:
FX2N-8AV-BD
FX2N-232-BD RS-232
FX2N-422-BD RS-422
FX2N-485-BD RS-485
FX2N-CNV-BC FX0N
FX2N-CNV-BD FX0N

FX1N/FX1S:

FX1N:
FX1N-60MR-0013624
FX1N-40MR-0012416
FX1N-24MR-0011410
FX1N-14MR-00186
FX1N-60MR-D3624
FX1N-40MR-D2416
FX1N-24MR-D1410
FX1N-60MT-001 、3624
FX1N-40MT-001 、2416
FX1N-24MT-001 、1410
FX1N-14MT-001 、86
FX1N-60MT-D 、3624
FX1N-40MT-D 、2416
FX1N-24MT-D 、1410

FX1NC:
FX1NC-16MT
FX1NC-32MT

FX1S:
FX1S-30MR-0011614
FX1S-20MR-001128
FX1S-14MR-00186
FX1S-10MR-00164
FX1S-30MR-D1614
FX1S-20MR-D128
FX1S-14MR-D86
FX1S-10MR-D64
FX1S-30MT-001
FX1S-20MT-001
FX1S-14MT-001
FX1S-10MT-001
FX1S-30MT-D
FX1S-20MT-D
FX1S-14MT-D
FX1S-10MT-D

FX1N
FX1N-1DA-BD 1
FX1N-2AD-BD 2
FX1N-2EYT-BD
FX1N-4EX-BD
FX1N-8AV-BD
FX1N-232-BD RS-232
FX1N-422-BD RS-422
FX1N-485-BD RS-485
FX1N-CNV-BD FX0N
FX1N-EEPROM-8L PLC
FX1N-BAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *